当前位置:首页>诗词大全>屈原

大招

〔先秦〕屈原

qīngchūnshòuxiè
báizhāozhī
chūnfèn
wànzhī
mínglíngháng
húntáozhī
húnguīlái
yuǎnyáozhī
húnguīlái
dōng西
nánběizhī
dōngyǒuhǎi
shuǐyōuyōuzhī
chīlóngbìngliú
shàngxiàyōuyōuzhī
yínyín
báihàojiāozhī
húndōng
tāngliáozhī
húnnán
nányǒuyánhuǒqiān
shéyánzhī
shānlínxiǎnài
bàowānzhī
yōngduǎn
wánghuǐqiānzhī
húnnán
shānggōngzhī
hún西
西fāngliúshā
mǎngyángyángzhī
shǐshǒuzòng
bèirángzhī
chángzhǎo
ēixiàokuángzhī
hún西
duōhàishāngzhī
húnběi
běiyǒuhánshān
chuōlóngzhī
dàishuǐshè
shēnzhī
tiānbáihàohào
hánníngníngzhī
húnwǎng
yíngběizhī
húnguīlái
xiánjìngzhī
jīngchǔ
āndìngzhī
chěngzhìjiū
xīnānzhī
qióngshēnyǒng
niánshòu寿yánzhī
húnguīlái
yánzhī
liùrèn
shèliángzhī
dǐngnàoyíngwàng
zhìfāngzhī
nèicāng
wèicháigēngzhī
húnguīlái
suǒchángzhī
xiāngān
chǔlàozhī
hǎitúngǒu
kuàizhī
suānhāolóu
zhānbáozhī
húnguīlái
suǒzhī
zhìguāzhēng
shǎnchúnchénzhī
jiān鰿chuáiquè
shuǎngcúnzhī
húnguīlái
xiānzhī
zhòubìngshú
zhī
qīngxīndòngyǐn
chuòzhī
báiniè
chǔzhī
húnguīlái
zhī
dàiqínzhèngwèi
míngzhāngzhī
jiàbiàn
chǔláoshāngzhī
ōuyángā
zhàoxiāochàngzhī
húnguīlái
dìngkōngsāngzhī
èrjiē
tóushīzhī
kòuzhōngtiáoqìng
rénluànzhī
shàngjìng
shēngbiànzhī
húnguīlái
tīngzhuànzhī
zhūchúnhàochǐ齿
kuāzhī
hǎoxián
zhī
fēngròuwēi
tiáozhī
húnguīlái
ānshūzhī
xiào
éméimànzhī
róngxiù
zhìzhūyánzhī
húnguīlái
jìngānzhī
kuāxiūpānghào
jiāzhī
zēngjiáěr
méiguīzhī
pāngxīnchuòtài
jiāoshīzhī
xiǎoyāoxiùjǐng
ruòxiānbēizhī
húnguīlái
yuànzhī
zhōngxīn
dòngzuòzhī
fěnbáidàihēi
shīfāngzhī
chángmèimiàn
shànliúzhī
húnguīlái
zhī
qīngzhíméi
měimiánzhī
xiàoxiānzhī
fēngròuwēi
biàn便juānzhī
húnguīlái
suǒbiàn便zhī
xiàguǎng广
shātángxiùzhī
nánfángxiǎotán
guānjuéliùzhī
yán
rǎozhī
téngjiàyóu
lièchūnyòuzhī
qióngcuòhéng
yīnghuájiǎzhī
chǎilánguìshù
zhī
húnguīlái
zhìzhī
kǒngquèyíngyuán
luánhuángzhī
kūnhóng鸿qúnchén
qiūcāngzhī
hóng鸿dàiyóu
mànshuāngzhī
húnguīlái
fènghuángxiángzhī
mànmiàn
xiěshèngzhī
yǒngjuéshēn
bǎoshòu寿mìngzhī
shìjiāyíngtíng
juéshèngzhī
húnguīlái
shìdìngzhī
jiējìngqiān
chūruòyúnzhī
sānguīzhònghóu
tīnglèishénzhī
cháyāoyǐn
guǎcúnzhī
húnguīlái
zhèngshǐkūnzhī
tiánqiānzhěn
rénchāngzhī
měimàozhòngliú
zhāngzhī
xiānwēihòuwén
shànměimíngzhī
húnguīlái
shǎngdāngzhī
míngshēngruò
zhàohǎizhī
pèitiān
wànmínzhī
běizhìyōulíng
nánjiāozhǐzhī
西báoyángcháng
dōngqiónghǎizhī
húnguīlái
shàngxiánshìzhī
zhèngxiànháng
jīnbàozhī
jié
zhūzhī
zhíyíngzàiwèi
jìnhuīzhī
háojiézhízhèng
liúshīzhī
húnláiguī
guójiāwéizhī
xióngxióng
tiānmíngzhī
sāngōng
dēngjiàngtángzhī
zhūhóu
jiǔqīngzhī
zhāozhìshè
hóuzhāngzhī
zhígōngxiéshǐ
ràngzhī
húnláiguī
shàngsānwángzhī

青春受谢,白日昭只。春气奋发,万物遽只。冥凌气行,魂无逃只。魂魄归来!无远遥只。魂乎归来!无东无西,无南无北只。东有大海,溺水浟浟只。螭龙并流,上下悠悠只。雾雨淫淫,白皓胶只。魂乎无东!汤谷寂寥只。魂乎无南!南有炎火千里,蝮蛇蜒只。山林险隘,虎豹蜿只。鰅鳙短狐,王虺骞只。魂乎无南!蜮伤躬只;魂乎无西!西方流沙,漭洋洋只。豕首纵目,被发鬤只。长爪踞牙,诶笑狂只。魂乎无西!多害伤只。魂乎无北!北有寒山,趠龙赩只。代水不可涉,深不可测只。天白颢颢,寒凝凝只。魂乎无往!盈北极只。魂魄归来!闲以静只。自恣荆楚,安以定只。逞志究欲,心意安只。穷身永乐,年寿延只。魂乎归来!乐不可言只。五谷六仞,设菰梁只。鼎臑盈望,和致芳只。内鸧鸽鹄,味豺羹只。魂乎归来!恣所尝只。鲜蠵甘鸡,和楚酪只。醢豚苦狗,脍苴蒪只。吴酸蒿蒌,不沾薄只。魂兮归来!恣所择只。炙鸹烝凫,煔鹑敶只。煎鰿膗雀,遽爽存只。魂乎归来!丽以先只。四酎并孰,不涩嗌只。清馨冻饮,不歠役只。吴醴白蘖,和楚沥只。魂乎归来!不遽惕只。代秦郑卫,鸣竽张只。伏戏《驾辩》,楚《劳商》只。讴和《扬阿》,赵萧倡只。魂乎归来!定空桑只。二八接舞,投诗赋只。叩钟调磬,娱人乱只。四上竞气,极声变只。魂乎归来!听歌譔只。朱唇皓齿,嫭以姱只。比德好闲,习以都只。丰肉微骨,调以娱只。魂乎归来!安以舒只。嫮目宜笑,娥眉曼只。容则秀雅,稚朱颜只。魂乎归来!静以安只。姱修滂浩,丽以佳只。曾颊倚耳,曲眉规只。滂心绰态,姣丽施只。小腰秀颈,若鲜卑只。魂乎归来!思怨移只。易中利心,以动作只。粉白黛黑,施芳泽只。长袂拂面,善留客只。魂乎归来!以娱昔只。青色直眉,美目媔只。靥辅奇牙,宜笑嘕只。丰肉微骨,体便娟只。魂乎归来!恣所便只。夏屋广大,沙堂秀只。南房小坛,观绝霤只。曲屋步壛,宜扰畜只。腾驾步游,猎春囿只。琼轂错衡,英华假只。茝兰桂树,郁弥路只。魂乎归来!恣志虑只。孔雀盈园,畜鸾皇只!鵾鸿群晨,杂鶖鸧只。鸿鹄代游,曼骕驦只。魂乎归来!凤凰翔只。曼泽怡面,血气盛只。永宜厥身,保寿命只。室家盈廷,爵禄盛只。魂乎归来!居室定只。接径千里,出若云只。三圭重侯,听类神只。察笃夭隐,孤寡存只。魂兮归来!正始昆只。田邑千畛,人阜昌只。美冒众流,德泽章只。先威后文,善美明只。魂乎归来!赏罚当只。名声若日,照四海只。德誉配天,万民理只。北至幽陵,南交阯只。西薄羊肠,东穷海只。魂乎归来!尚贤士只。发政献行,禁苛暴只。举杰压陛,诛讥罢只。直赢在位,近禹麾只。豪杰执政,流泽施只。魂乎来归!国家为只。雄雄赫赫,天德明只。三公穆穆,登降堂只。诸侯毕极,立九卿只。昭质既设,大侯张只。执弓挟矢,揖辞让只。魂乎来归!尚三王只。
译文

青春受谢,白日昭只。四季交替春天降临,太阳是多么灿烂辉煌。

春气奋发,万物遽只。春天的气息蓬勃奋发,万物繁荣急遽地生长。

冥凌浃行,魂无逃只。遍地是冬天的余阴残冰,魂也没有地方可以逃亡。

魂魄归来!无远遥只。魂魄归来吧!不要去遥远的地方。

魂乎归来!无东无西,无南无北只。魂啊归来吧!不要去东方和西方,也不要去南方和北方。

东有大海,溺水浟浟只。东方有苍茫大海,沉溺万物浩浩荡荡。

螭龙并流,上下悠悠只。没角的螭龙顺流而行,上上下下出波入浪。

雾雨淫淫,白皓胶只。迷雾阵阵淫雨绵绵,白茫茫像凝结的胶冻一样。

魂乎无东!汤谷寂寥只。魂啊不要去东方!旸谷杳无人迹岑寂空旷。

魂乎无南!南有炎火千里,蝮蛇蜒只。魂啊不要去南方!南方有烈焰绵延千里,蝮蛇蜿蜒盘绕长又长。

山林险隘,虎豹蜿只。山深林密充满险阻。虎豹在那儿逡巡来往。

鰅鳙短狐,王虺骞只。鰅鳙短狐聚集害人,大毒蛇王虺把头高扬。

魂乎无南!蜮伤躬只;魂啊不要去南方!鬼蜮含沙射影把人伤。

魂乎无西!西方流沙,漭洋洋只。魂啊不要去西方!西方一片流沙到处都是,无边无际渺渺茫茫。

豕首纵目,被发鬤只。猪头妖怪眼睛直着长。毛发散乱披在身上。

长爪踞牙,诶笑狂只。长长的爪子锯齿般的牙,嬉笑中露出疯狂相。

魂乎无西!多害伤只。魂啊不要去西方!那儿有很多东西把人伤。

魂乎无北!北有寒山,趠龙赩只。魂啊不要去北方!北方有寒冷的冰山。烛龙身子通红闪闪亮。

代水不可涉,深不可测只。一条代水不能渡过,水深无底没法测量。

天白颢颢,寒凝凝只。天空飞雪一片白茫茫,寒气凝结四面八方。

魂乎无往!盈北极只。魂啊不要前去!冰雪堆满北极多么荒凉。

魂魄归来!闲以静只。魂魄归来吧!这里悠闲自在清静安康。

自恣荆楚,安以定只。在荆楚故国可以自由自在,不再飘泊生活能够安定。

逞志究欲,心意安只。万事如意随心所欲,无忧无虑心神安宁。

穷身永乐,年寿延只。终身都能保持快乐,延年益寿得以长命。

魂乎归来!乐不可言只。魂魄归来吧!这里的欢乐说不尽。

五谷六仞,设菰。五谷粮食高堆十几丈,桌上雕胡米饭满满盛。

鼎臑,和致芳只。鼎中煮熟的肉食满眼都是,调和五味使其更加芳馨。

内鸧鸽味豺羹只。鸧鹒鹁鸠天鹅都收纳,再品味鲜美的豺狗肉羹。

魂乎归来!恣所尝只。魂魄归来吧!请任意品尝各种食品。

鲜蠵甘鸡,和楚酪只。新鲜甘美的大龟肥鸡,和上楚国的酪浆滋味新。

醢豚苦狗,脍苴蒪只。猪肉酱和略带苦味的狗肉,再加点切细的香菜茎。

吴酸蒿蒌,不沾薄只。吴国的香蒿做成酸菜,吃起来不浓不淡口味纯。

魂兮归来!恣所择只。魂魄归来吧!请任意选择素蔬荤腥。

炙鸹烝凫,煔鹑敶只。火烤乌鸦清蒸野鸭,烫熟的鹌鹑案头陈。

煎鰿膗遽爽存只。煎炸鲫鱼炖煨山雀,多么爽口齿间香气存。

魂乎归来!丽以先只。魂魄归来吧!归附故乡先来尝新。

四酎并孰,不涩嗌只。四重酿制的美酒已醇,不涩口也没有刺激性。

清馨冻饮,不歠役只。酒味清香最宜冰镇了喝,不能让仆役们偷饮。

吴醴白蘖,和楚沥只。吴国的甜酒曲蘖酿制,再把楚国的清酒掺进。

魂乎归来!不遽惕只。魂魄归来吧!不要惶悚恐惧战战兢兢。

代秦郑卫,鸣竽张只。代秦郑卫四国的乐章,竽管齐鸣吹奏响亮。

伏戏《驾辩》,楚《劳商》只。伏羲氏的乐曲《驾辩》,还有楚地的乐曲《劳商》。

讴和《扬阿》,赵萧倡只。合唱《扬阿》这支歌,赵国洞箫先吹响。

魂乎归来!定空桑只。魂魄归来吧!请你调理好宝瑟空桑。

二八接舞,投诗赋只。两列美女轮流起舞,舞步与歌辞的节奏相当。

叩钟调磬,娱人乱只。敲起钟调节磬声高低,欢乐的人们好像发狂。

四上竞气,极声变只。各国的音乐互相比美,乐曲变化多端尽周详。

魂乎归来!听歌譔只。魂魄归来吧!来欣赏各种舞乐歌唱。

朱唇皓齿,嫭以姱只。美人们唇红齿白,容貌倩丽实在漂亮。

比德好闲,习以都只。品德相同性情娴静,雍容高雅熟悉礼仪典章。

丰肉微骨,调以娱只。肌肉丰满骨骼纤细,舞姿和谐令人神怡心旷。

魂乎归来!安以舒只。魂魄归来吧!你会感到安乐舒畅。

嫮目宜笑,娥眉曼只。美目秋波转巧笑最动人,娥眉娟秀又细又长。

容则秀雅,稚朱颜只。容貌模样俊美娴雅,看她细嫩的红润面庞。

魂乎归来!静以安只。魂魄归来吧!你会感到宁静安详。

姱修滂浩,丽以佳只。美艳的姑娘健壮修长,秀丽佳妙仪态万方。

曾颊倚耳,曲眉规只。面额饱满耳朵匀称,弯弯的眉毛似用圆规描样。

滂心绰态,姣丽施只。心意宽广体态绰约,姣好艳丽打扮在行。

小腰秀颈,若鲜卑只。腰肢细小脖颈纤秀,就像用鲜卑带约束一样。

魂乎归来!思怨移只。魂魄归来吧!相思的幽怨会转移遗忘。

易中利心,以动作只。她们心中正直温和,动作优美举止端庄。

粉白黛黑,施芳泽只。白粉敷面黛黑画眉,再把一层香脂涂上。

长袂拂面,善留客只。举起长袖在面前拂动,殷勤留客热情大方。

魂乎归来!以娱昔只。魂魄归来吧!晚上还可以娱乐一场。

青色直眉,美目媔只。有的姑娘长着黑色直眉,美丽的眼睛逸彩流光。

靥辅奇牙,宜笑嘕只。迷人的酒涡整齐的门牙,嫣然一笑令人心舒神畅。

丰肉微骨,体便娟只。肌肉丰满骨骼纤细,体态轻盈翩然来往。

魂乎归来!恣所便只。魂魄归来吧!你爱怎么样就怎么样。

夏屋广大,沙堂秀只。这里的房屋又宽又大,朱砂图绘厅堂明秀清妍。

南房小坛,观绝霤只。南面的厢房有小坛,楼观高耸超越屋檐。

曲屋步壛,宜扰畜只。深邃的屋宇狭长的走廊,适合驯马之地就在这边。

腾驾步游,猎春囿只。或驾车或步行一起出游,射猎场在春天的郊原。

琼轂错衡,英华假只。玉饰的车毂金错的车衡,光彩夺目多么亮丽鲜艳。

茝兰桂树,郁弥路只。一行行的茝兰桂树,浓郁的香气在路上弥漫。

魂乎归来!恣志虑只。魂魄归来吧!怎样游玩随您的意愿。

孔雀盈园,畜鸾皇只!羽毛鲜艳的孔雀满园,还养着稀世的凤凰青鸾。

鵾鸿群晨,杂鶖鸧只。鵾鸡鸿雁在清晨啼叫,水鹜鸧鹒的鸣声夹杂其间。

鸿鹄代游,曼骕驦只。天鹅在池中轮番嬉游,鹔鷞戏水连绵不断。

魂乎归来!凤凰翔只。魂魄归来吧!看看凤凰飞翔在天。

曼泽怡面,血气盛只。润泽的脸上满是笑容,血气充盛十分康健。

永宜厥身,保寿命只。身心一直调养适当,保证长命益寿延年。

室家盈廷,爵禄盛只。家族中人充满朝廷,享受爵位俸禄盛况空前。

魂乎归来!居室定只。魂魄归来吧!安居的宫室已确定不变。

接径千里,出若云只。这里的道路连接千里,人民出来多如浮云舒卷。

三圭重侯,听类神只。公侯伯子男诸位大臣,听察精审有如天神明鉴。

察笃夭隐,孤寡存只。体恤厚待夭亡疾病之人,慰问孤男寡女送温暖。

魂兮归来!正始昆只。魂魄归来吧!分清先后施政行善。

田邑千畛,人阜昌只。田地城邑阡陌纵横,人口众多繁荣昌盛。

美冒众流,德泽章只。教化普及广大人民,德政恩泽昭彰辉映。

先威后文,善美明只。先施威严后行仁政,政治清廉既美好又光明。

魂乎归来!赏罚当只。魂魄归来吧!赏罚适当一一分清。

名声若日,照四海只。名声就像辉煌的太阳,照耀四海光焰腾腾。

德誉配天,万民理只。功德荣誉上能配天,妥善治理天下万民。

北至幽陵,南交阯只。北方到达幽陵之域。南方直抵交趾之境。

西薄羊肠,东穷海只。西方接近羊肠之城,东方尽头在大海之滨。

魂乎归来!尚贤士只。魂魄归来吧!这里尊重贤德之人。

发政献行,禁苛暴只。发布政令进献良策,禁止苛政暴虐百姓。

举杰压陛,诛讥罢只。推举俊杰坐镇朝廷,罢免责罚庸劣之臣。

直赢在位,近禹麾只。让正直而有才者居于高位,使他们作辅弼在楚王近身。

豪杰执政,流泽施只。豪杰贤能的臣子掌握权柄,德泽遍施百姓感恩。

魂乎来归!国家为只。魂魄归来吧!国家需要有作为之君。

雄雄赫赫,天德明只。楚国的威势雄壮烜赫,上天的功德万古彪炳。

三公穆穆,登降堂只。三公和睦互相尊重,上上下下进出朝廷。

诸侯毕极,立九卿只。各地诸侯都已到达,辅佐君王再设立九卿。

昭质既设,大侯张只。箭靶已树起目标鲜明,大幅的布侯也挂定。

执弓挟矢,揖辞让只。射手们一个个持弓挟箭,相互揖让谦逊恭敬。

魂乎来归!尚三王只。魂魄归来吧!崇尚效法前代的三王明君。

四季交替春天降临,太阳是多么灿烂辉煌。 春天的气息蓬勃奋发,万物繁荣急遽地生长。 遍地是冬天的余阴残冰,魂也没有地方可以逃亡。 魂魄归来吧!不要去遥远的地方。 魂啊归来吧!不要去东方和西方,也不要去南方和北方。 东方有苍茫大海,沉溺万物浩浩荡荡。 没角的螭龙顺流而行,上上下下出波入浪。 迷雾阵阵淫雨绵绵,白茫茫像凝结的胶冻一样。 魂啊不要去东方!旸谷杳无人迹岑寂空旷。 魂啊不要去南方!南方有烈焰绵延千里,蝮蛇蜿蜒盘绕长又长。 山深林密充满险阻。虎豹在那儿逡巡来往。 鰅鳙短狐聚集害人,大毒蛇王虺把头高扬。 魂啊不要去南方!鬼蜮含沙射影把人伤。 魂啊不要去西方!西方一片流沙到处都是,无边无际渺渺茫茫。 猪头妖怪眼睛直着长。毛发散乱披在身上。 长长的爪子锯齿般的牙,嬉笑中露出疯狂相。 魂啊不要去西方!那儿有很多东西把人伤。 魂啊不要去北方!北方有寒冷的冰山。烛龙身子通红闪闪亮。 一条代水不能渡过,水深无底没法测量。 天空飞雪一片白茫茫,寒气凝结四面八方。 魂啊不要前去!冰雪堆满北极多么荒凉。 魂魄归来吧!这里悠闲自在清静安康。 在荆楚故国可以自由自在,不再飘泊生活能够安定。 万事如意随心所欲,无忧无虑心神安宁。 终身都能保持快乐,延年益寿得以长命。 魂魄归来吧!这里的欢乐说不尽。 五谷粮食高堆十几丈,桌上雕胡米饭满满盛。 鼎中煮熟的肉食满眼都是,调和五味使其更加芳馨。 鸧鹒鹁鸠天鹅都收纳,再品味鲜美的豺狗肉羹。 魂魄归来吧!请任意品尝各种食品。 新鲜甘美的大龟肥鸡,和上楚国的酪浆滋味新。 猪肉酱和略带苦味的狗肉,再加点切细的香菜茎。 吴国的香蒿做成酸菜,吃起来不浓不淡口味纯。 魂魄归来吧!请任意选择素蔬荤腥。 火烤乌鸦清蒸野鸭,烫熟的鹌鹑案头陈。 煎炸鲫鱼炖煨山雀,多么爽口齿间香气存。 魂魄归来吧!归附故乡先来尝新。 四重酿制的美酒已醇,不涩口也没有刺激性。 酒味清香最宜冰镇了喝,不能让仆役们偷饮。 吴国的甜酒曲蘖酿制,再把楚国的清酒掺进。 魂魄归来吧!不要惶悚恐惧战战兢兢。 代秦郑卫四国的乐章,竽管齐鸣吹奏响亮。 伏羲氏的乐曲《驾辩》,还有楚地的乐曲《劳商》。 合唱《扬阿》这支歌,赵国洞箫先吹响。 魂魄归来吧!请你调理好宝瑟空桑。 两列美女轮流起舞,舞步与歌辞的节奏相当。 敲起钟调节磬声高低,欢乐的人们好像发狂。 各国的音乐互相比美,乐曲变化多端尽周详。 魂魄归来吧!来欣赏各种舞乐歌唱。 美人们唇红齿白,容貌倩丽实在漂亮。 品德相同性情娴静,雍容高雅熟悉礼仪典章。 肌肉丰满骨骼纤细,舞姿和谐令人神怡心旷。 魂魄归来吧!你会感到安乐舒畅。 美目秋波转巧笑最动人,娥眉娟秀又细又长。 容貌模样俊美娴雅,看她细嫩的红润面庞。 魂魄归来吧!你会感到宁静安详。 美艳的姑娘健壮修长,秀丽佳妙仪态万方。 面额饱满耳朵匀称,弯弯的眉毛似用圆规描样。 心意宽广体态绰约,姣好艳丽打扮在行。 腰肢细小脖颈纤秀,就像用鲜卑带约束一样。 魂魄归来吧!相思的幽怨会转移遗忘。 她们心中正直温和,动作优美举止端庄。 白粉敷面黛黑画眉,再把一层香脂涂上。 举起长袖在面前拂动,殷勤留客热情大方。 魂魄归来吧!晚上还可以娱乐一场。 有的姑娘长着黑色直眉,美丽的眼睛逸彩流光。 迷人的酒涡整齐的门牙,嫣然一笑令人心舒神畅。 肌肉丰满骨骼纤细,体态轻盈翩然来往。 魂魄归来吧!你爱怎么样就怎么样。 这里的房屋又宽又大,朱砂图绘厅堂明秀清妍。 南面的厢房有小坛,楼观高耸超越屋檐。 深邃的屋宇狭长的走廊,适合驯马之地就在这边。 或驾车或步行一起出游,射猎场在春天的郊原。 玉饰的车毂金错的车衡,光彩夺目多么亮丽鲜艳。 一行行的茝兰桂树,浓郁的香气在路上弥漫。 魂魄归来吧!怎样游玩随您的意愿。 羽毛鲜艳的孔雀满园,还养着稀世的凤凰青鸾。 鵾鸡鸿雁在清晨啼叫,水鹜鸧鹒的鸣声夹杂其间。 天鹅在池中轮番嬉游,鹔鷞戏水连绵不断。 魂魄归来吧!看看凤凰飞翔在天。 润泽的脸上满是笑容,血气充盛十分康健。 身心一直调养适当,保证长命益寿延年。 家族中人充满朝廷,享受爵位俸禄盛况空前。 魂魄归来吧!安居的宫室已确定不变。 这里的道路连接千里,人民出来多如浮云舒卷。 公侯伯子男诸位大臣,听察精审有如天神明鉴。 体恤厚待夭亡疾病之人,慰问孤男寡女送温暖。 魂魄归来吧!分清先后施政行善。 田地城邑阡陌纵横,人口众多繁荣昌盛。 教化普及广大人民,德政恩泽昭彰辉映。 先施威严后行仁政,政治清廉既美好又光明。 魂魄归来吧!赏罚适当一一分清。 名声就像辉煌的太阳,照耀四海光焰腾腾。 功德荣誉上能配天,妥善治理天下万民。 北方到达幽陵之域。南方直抵交趾之境。 西方接近羊肠之城,东方尽头在大海之滨。 魂魄归来吧!这里尊重贤德之人。 发布政令进献良策,禁止苛政暴虐百姓。 推举俊杰坐镇朝廷,罢免责罚庸劣之臣。 让正直而有才者居于高位,使他们作辅弼在楚王近身。 豪杰贤能的臣子掌握权柄,德泽遍施百姓感恩。 魂魄归来吧!国家需要有作为之君。 楚国的威势雄壮烜赫,上天的功德万古彪炳。 三公和睦互相尊重,上上下下进出朝廷。 各地诸侯都已到达,辅佐君王再设立九卿。 箭靶已树起目标鲜明,大幅的布侯也挂定。 射手们一个个持弓挟箭,相互揖让谦逊恭敬。 魂魄归来吧!崇尚效法前代的三王明君。
注解
1
谢:离去。受谢,是说春天承接着冬天离去。
2
遽:竞争。
3
冥:幽暗。
4
凌:冰。周遍。
5
溺水:谓水深易沉溺万物。
6
浟浟:水流的样子。
7
并流:顺流而行。
8
皓胶:本指冰冻的样子,这里指雨雾白茫茫,像凝固在天空一样。
9
汤谷:即旸谷,传说中的日出之处。
10
炎火千里:据《玄中记》载,扶南国东有炎山,四月火生,十二月灭,余月俱出云气。
11
蜒:长而弯曲的样子。
12
蜿:行走的样子。
13
鰅鳙短狐:都是善于害人的怪物。
14
王虺:大毒蛇。
15
骞:虎视眈眈。
16
蜮:含沙射影的害人怪物。
17
纵目:眼睛竖起。
18
鬤:毛发散乱的样子。
19
踞牙:踞,当作锯;锯牙,言其牙如锯也。
20
诶:同嬉。即烛龙,神话传说中人面蛇身的怪物。逴,古音同烛。
21
赩:赤色。
22
代水:神话中的水名。
23
颢颢:闪光的样子,这里指冰雪照耀的样子。
24
自恣:随心所欲。
25
逞:施展。
26
究:极尽。
27
穷身:终身。
28
六仞:谓五谷堆积有六仞高。仞,八尺。
29
设:陈列。雕胡米,做饭香美。
30
臑:煮烂。
31
盈望:满目都是。
32
和致芳:调和使其芳香。
33
内:同肭,肥的意思。
34
鸧:鸧鹒,即黄鹂。
35
味:品味。
36
蠵:大龟。
37
酪:乳浆。肉酱。
38
苦狗:加少许苦胆汁的狗肉。
39
脍:切细的肉,这里是切细的意思。
40
苴蒪:一种香莱。
41
蒿蒌:香蒿,可食用。
42
沾:浓。
43
薄:淡。
44
鸹:乌鸦。
45
凫:野鸭。
46
煔:把食物放入沸汤中烫熟。
47
鰿:鲫鱼。肉羹。
48
遽:通渠,如此。
49
爽存:爽口之气存于此。
50
丽:附着、来到。
51
酎:醇酒。四酎,四重酿之醇酒。
52
孰:同熟。涩口剌激咽喉。
53
不歠役:不可以给仆役低贱之人喝。
54
醴:甜酒。
55
白蘖:米曲。
56
沥:清酒。
57
代秦郑卫:指当时时髦的代、秦、郑、卫四国乐舞。
58
伏戏:印伏羲,远古帝王。
59
驾辩:乐曲名。
60
劳商:曲名。
61
扬阿:歌名。
62
定:调定。
63
空桑:瑟名。
64
二八:女乐两列,每列八人。
65
接:连。接舞,指舞蹈此起彼伏。
66
投诗赋:指舞步与诗歌的节奏相配合。投,合。
67
乱:这里指狂欢。
68
四上:指前文代、秦、郑、卫四国之鸣竽。
69
竞气:竞赛音乐。具备。此句谓各种音乐都具备。
70
嫭:美丽。
71
姱:美丽。
72
比德:指众女之品德相同。
73
好闲:指性喜娴静。
74
习:娴熟,指娴熟礼仪。
75
都:指仪态大度。
76
嫮:同嫭,美好的意思。
77
则:模样。
78
滂浩:广大的样子,这里指身体健美壮实。
79
曾颊:指面部丰满。曾,重。
80
倚耳:指两耳贴后,生得很匀称。
81
规:圆规。
82
滂心:心意广大,指能经得起调笑嬉戏。
83
鲜卑:衮带头也。言好女之状,腰支细少,颈锐秀长,靖然而特异,若以鲜卑之带约而束之也。
84
易中利心:心中正直温和。易,直;利,和。
85
泽:膏脂。
86
昔:晚上。
87
青色:指用黛青描画的眉毛。
88
直眉:双眉相连。直,同值。
89
媔:眼睛美好的样子。
90
靥辅:脸颊上的酒涡。
91
奇牙:门齿。同嫣,笑得好看。
92
便娟:轻盈美好的样子。
93
恣所便:随您的便,任你所为。
94
夏屋:大屋。夏,同厦。
95
沙堂:用朱砂图绘的厅堂。
96
房:堂左右侧室。
97
观:楼房。
98
霤:指屋檐。绝溜,超过屋檐,形容楼高。
99
曲屋:深邃幽隐的屋室。
100
步壛:长廊。壛同檐。
101
扰畜:驯养马畜。
102
腾驾:驾车而行。以玉饰毂。
103
错衡:以金错饰衡。衡,车上横木。
104
假:大。水鸟名,据传似鹤而大,青苍色。
105
代游:一个接一个地游戏。
106
曼:连续不断。水鸟名,一种雁。
107
曼泽:细腻润泽。
108
室家:指宗族。
109
盈廷:充满朝廷。
110
接径:道路相连。
111
出若云:言人民众多,出则如云。
112
三圭:古代公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,故曰三圭,这里指公、侯、伯。
113
重侯:谓子、男,子男为一爵,故言重侯。听察精审,有如神明。明寨、优待。未成年而死。疾痛,指病人。慰问。
114
正始昆:定仁政之先后。正,定。昆,后。
115
畛:田上道。
116
阜昌:众多昌盛。
117
美:指美善的教化。
118
冒:覆盖、遍及。
119
众流:指广大人民。
120
先威后文:先以威力后用文治。皆为地名,幽陵在今。辽宁南部一带,交址在今两广一带,羊肠在今山西西北部一带。
121
献行:进献治世良策。
122
举杰压陛:推举俊杰,使其立于高位。立。
123
诛讥:惩罚、责退。同疲,疲软,指不能胜任工作的人。正直而才有余者。
124
禹麾:疑楚王车旗之名,禹或羽字误也。
125
雄雄赫赫:指国家成势强盛。
126
穆穆:此指和睦互相尊重的样子。
127
登降:上下,此指出入。
128
堂:指朝廷。
129
毕极:全都到达。
130
昭质:显眼的箭靶。
131
大侯:大幅的布制箭靶。
132
揖辞让:古代射礼,射者执弓挟矢以相揖,又相辞让,而后升射。
133
三王:楚三王,即《离骚》中的三后,指句亶王、鄂王、越章王。
赏析
王逸说:“《大招》者,屈原之所作也。或曰景差,疑不能明也。”汉代既已不能明,则后世更是聚讼纷纷。洪兴祖认为“《大招》恐非屈原作”,朱熹则斩钉截铁地说:“《大招》决为(景)差作无疑也。”黄文焕、林云铭、蒋骥、牟廷相等皆主屈原作。梁启超以其中有“小腰秀颈,若鲜卑只”一语,定为汉人作,刘永济、游国恩从之,朱季海则更具体地说是淮南王或其门客所作。我们认为,《大招》是屈原所作是可信的,但它不应当是王逸所说屈原放逐九年,精神烦乱,恐命将终,故自招其魂;也不是林云铭、蒋骥所肯定的“原招怀王之词”。这篇作品语言古奥,形式上不及《招魂》有创造性,应当是反映了较早的楚宫招魂词形式。所以,不当产生在《招魂》之后,而只能在它之前。公元前329年,楚威王卒,《大招》应是招威王之魂而作。其时屈25岁(胡念贻)班究认为屈原生于前353年,在诸家推算屈原生年中最为可信)。以“大招”名篇是相对于《招魂》而言,《招魂》是屈原招怀王之魂所作,《大招》是招怀王之父威王之魂所作,故按君王之辈份,名曰“大招”。 本篇开始按招魂词的固定格式陈述四方险恶,呼唤魂不要向东、向南、向西、向北,然后即写楚国宫廷的美味佳肴,音乐舞蹈美女之盛,宫室之富丽堂皇,苑圃禽鸟之珍异,最后夸饰楚国之地域辽阔、人民富庶、政治清明。其中对楚国遵法守道、举贤授能、步武三王一段的描写,实际上是屈原理想化了的美政。《离骚》中回顾年青时的政治理想,正由此而来,且一脉相承。全篇末尾云:“魂乎来归,尚三王只。”这同《离骚》中称述“三后之纯粹”,《抽思》中“望三王(原误作“五”)以为像”的情形一样,都反映出屈原作为楚三王的后代,追念楚国最强盛的时代,既要尊称国君先祖,又要光耀自己始祖的心情。因此,《大招》已不是单一的招魂祝辞,而是于其中蕴含了一定的思想。一方面,通过极言东南西北四方环境的险恶,极力铺陈楚国饮食、乐舞、宫室的丰富多彩、壮伟华丽,来招唤楚威王的亡魂,表达了对楚君的无限忠心和眷恋之情;“自曼泽怡面以下,皆帝王致治之事。永宜厥身,则本身之治也。室家盈庭(廷),则劝亲之经也。正始必自孤寡,文王治岐之所先也。阜民必本田邑,周公《七月》之所咏也。发政而禁苛暴,省刑薄敛之功。举杰而诛讥罢(疲),举直错枉之效也。直赢者使近禹麾,所以承弼厥辟。豪杰者使流泽施,所以阜成兆民也。末章归之射礼,则深厌兵争之祸,而武王散军郊射之遗意也。于此可以见原志意之远,学术之醇,迥非管韩孙吴及苏张庄惠游谈杂霸之士之所能及。”(蒋骥《楚辞余论》)这样,作品的现实意义和战斗性便大大加强了。 本篇在结构上也具有特点。采用开门见山的手法,直接点题,一气而下。环环相扣,所以诸家分章颇分歧。由“青春受献”而时光飞逝,春色盎然而万物竞相展现自己的生命力,点出招魂的具体时节。下文“魂乎归来,无东无西,无南无北”的呼唤,入题自然,干净利索。在对四方险恶环境的夸张描述之后,以“魂魄归徕,闲以静只。自恣荆楚,安以定只”转入到对楚国故地的环境描写,阐联顺当,一点也不显得突兀。并以“闲以静只”、“安以定只”、“逞志究欲,心意安只”、“年寿延只”作为主题,给下文的大肆铺叙作纲领。在对楚国饮食、乐舞、美人、宫室等的铺排和炫耀中,以“定空桑只”、“安以舒只”、“静以安只”、“恣所便只”等与它们相呼应,前后照应,相互关联。下一层紧承“居室定只”,由室内而扩展到室外的“接径千里”,由此联想到“出若云只”的楚国人民,以此为出发点,很自然地引出作者对治理国家、造福人民的清明政治的向往,使文章在结构上浑然一体。 《大招》在语言描写上虽然比不上《招魂》的浪漫奇诡,但仍以其华丽多采的语言,给我们展现出一幅幅奇谲诡异、绚丽多姿的画面。尤其是描写美人的一段,不仅描绘她们的容貌、姿态、装饰,而且深入展现其心灵性情,不同气质、不同状貌的美人纷纷登场亮相,具有浓郁的楚民族风范。全诗几乎都用四言句,显得简洁整齐、古朴典雅,反映了屈原早年的创作风格。
创作背景

屈原的诗

 • 九歌国殇

  操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接;旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先;凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤;霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓;天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野;出不入兮往不反,平原忽兮路遥远;带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩;诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌;身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。

 • 天问

  曰:遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢闇,谁能极之?冯翼惟像,何以识之?明明闇闇,惟时何为?阴阳三合,何本何化?圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?斡维焉系,天极焉加?八柱何当,东南何亏?九天之际,安放安属?隅隈多有,谁知其数?天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙氾。自明及晦,所行几里?夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?女歧无合,夫焉取九子?伯强何处?惠气安在?何阖而晦?何开而明?角宿未旦,曜灵安藏?不任汩鸿,师何以尚之?佥曰何忧,何不课而行之?鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功。何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以窴之?地方九则,何以坟之?河海应龙?何尽何历?鲧何所营?禹何所成?康回冯怒,坠何故以东南倾?九州安错?川谷何洿?东流不溢,孰知其故?东西南北,其修孰多?南北顺堕,其衍几何?昆仑县圃,其尻安在?增城九重,其高几里?四方之门,其谁从焉?西北辟启,何气通焉?日安不到?烛龙何照?羲和之未扬,若华何光?何所冬暖?何所夏寒?焉有石林?何兽能言?焉有虬龙、负熊以游?雄虺九首,鯈忽焉在?何所不死?长人何守?靡蓱九衢,枲华安居?灵蛇吞象,厥大何如?黑水、玄趾,三危安在?延年不死,寿何所止?鲮鱼何所?鬿堆焉处?羿焉彃日?乌焉解羽?禹之力献功,降省下土四方。焉得彼嵞山女,而通之於台桑?闵妃匹合,厥身是继。胡为嗜不同味,而快朝饱?启代益作后,卒然离蠥。何启惟忧,而能拘是达?皆归射鞠,而无害厥躬。何后益作革,而禹播降?启棘宾商,九辨九歌。何勤子屠母,而死分竟地?帝降夷羿,革孽夏民。胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?冯珧利决,封豨是射。何献蒸肉之膏,而后帝不若?浞娶纯狐,眩妻爰谋。何羿之射革,而交吞揆之?阻穷西征,岩何越焉?化为黄熊,巫何活焉?咸播秬黍,莆雚是营。何由并投,而鲧疾修盈?白蜺婴茀,胡为此堂?安得夫良药,不能固臧?天式从横,阳离爰死。大鸟何鸣,夫焉丧厥体?蓱号起雨,何以兴之?撰体胁鹿,何以膺之?鼇戴山抃,何以安之?释舟陵行,何之迁之?惟浇在户,何求于嫂?何少康逐犬,而颠陨厥首?女歧缝裳,而馆同爰止。何颠易厥首,而亲以逢殆?汤谋易旅,何以厚之?覆舟斟寻,何道取之?桀伐蒙山,何所得焉?妹嬉何肆,汤何殛焉?舜闵在家,父何以鱞?尧不姚告,二女何亲?厥萌在初,何所意焉?璜台十成,谁所极焉?登立为帝,孰道尚之?女娲有体,孰制匠之?舜服厥弟,终然为害。何肆犬豕,而厥身不危败?吴获迄古,南岳是止。孰期去斯,得两男子?缘鹄饰玉,后帝是飨。何承谋夏桀,终以灭丧?帝乃降观,下逢伊挚。何条放致罚,而黎服大说?简狄在台,喾何宜?玄鸟致贻,女何喜,该秉季德,厥父是臧。胡终弊于有扈,牧夫牛羊?干协时舞,何以怀之?平胁曼肤,何以肥之?有扈牧竖,云何而逢?击床先出,其命何从?恆秉季德,焉得夫朴牛?何往营班禄,不但还来?昏微遵迹,有狄不宁。何繁鸟萃棘,负子肆情?眩弟并淫,危害厥兄。何变化以作诈,而後嗣逢长?成汤东巡,有莘爰极。何乞彼小臣,而吉妃是得?水滨之木,得彼小子。夫何恶之,媵有莘之妇?汤出重泉,夫何罪尤?不胜心伐帝,夫谁使挑之?会晁争盟,何践吾期?苍鸟群飞,孰使萃之?列击纣躬,叔旦不嘉。何亲揆发,何周之命以咨嗟?授殷天下,其位安施?反成乃亡,其罪伊何?争遣伐器,何以行之?并驱击翼,何以将之?昭后成游,南土爰底。厥利惟何,逢彼白雉?穆王巧挴,夫何周流?环理天下,夫何索求?妖夫曳衒,何号于市?周幽谁诛?焉得夫褒姒?天命反侧,何罚何佑?齐桓九会,卒然身杀。彼王纣之躬,孰使乱惑?何恶辅弼,谗谄是服?比干何逆,而抑沉之?雷开何顺,而赐封之?何圣人之一德,卒其异方:梅伯受醢,箕子详狂?稷维元子,帝何竺之?投之於冰上,鸟何燠之?何冯弓挟矢,殊能将之?既惊帝切激,何逢长之?伯昌号衰,秉鞭作牧。何令彻彼岐社,命有殷国?迁藏就岐,何能依?殷有惑妇,何所讥?受赐兹醢,西伯上告。何亲就上帝罚,殷之命以不救?师望在肆,昌何识?鼓刀扬声,后何喜?武发杀殷,何所悒?载尸集战,何所急?伯林雉经,维其何故?何感天抑坠,夫谁畏惧?皇天集命,惟何戒之?受礼天下,又使至代之?初汤臣挚,後兹承辅。何卒官汤,尊食宗绪?勋阖梦生,少离散亡。何壮武历,能流厥严?彭铿斟雉,帝何飨?受寿永多,夫何久长?中央共牧,后何怒?蜂蛾微命,力何固?惊女采薇,鹿何祐?北至回水,萃何喜?兄有噬犬,弟何欲?易之以百两,卒无禄?薄暮雷电,归何忧?厥严不奉,帝何求?伏匿穴处,爰何云?荆勋作师,夫何长?悟过改更,我又何言?吴光争国,久余是胜。何环穿自闾社丘陵,爰出子文?吾告堵敖以不长。何试上自予,忠名弥彰?

 • 招魂

  朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。主此盛德兮,牵于俗而芜秽。上无所考此盛德兮,长离殃而愁苦。帝告巫阳曰:“有人在下,我欲辅之。魂魄离散,汝筮予之。”巫阳对曰:“掌梦!上帝其难从;若必筮予之,恐后之谢,不能复用。”巫阳焉乃下招曰:魂兮归来!去君之恒干,何为四方些?舍君之乐处,而离彼不祥些!魂兮归来!东方不可以讬些。长人千仞,惟魂是索些。十日代出,流金铄石些。彼皆习之,魂往必释些。归来兮!不可以讬些。魂兮归来!南方不可以止些。雕题黑齿,得人肉以祀,以其骨为醢些。蝮蛇蓁蓁,封狐千里些。雄虺九首,往来倏忽,吞人以益其心些。归来兮!不可久淫些。魂兮归来!西方之害,流沙千里些。旋入雷渊,爢散而不可止些。幸而得脱,其外旷宇些。赤蚁若象,玄蜂若壶些。五谷不生,丛菅是食些。其土烂人,求水无所得些。彷徉无所倚,广大无所极些。归来兮!恐自遗贼些。魂兮归来!北方不可以止些。增冰峨峨,飞雪千里些。归来兮!不可以久些。魂兮归来!君无上天些。虎豹九关,啄害下人些。一夫九首,拔木九千些。豺狼从目,往来侁侁些。悬人以嬉,投之深渊些。致命于帝,然后得瞑些。归来!往恐危身些。魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些。敦脄血拇,逐人伂駓駓些。参目虎首,其身若牛些。此皆甘人,归来!恐自遗灾些。魂兮归来!入修门些。工祝招君,背行先些。秦篝齐缕,郑绵络些。招具该备,永啸呼些。魂兮归来!反故居些。天地四方,多贼奸些。像设君室,静闲安些。高堂邃宇,槛层轩些。层台累榭,临高山些。网户朱缀,刻方连些。冬有穾厦,夏室寒些。川谷径复,流潺湲些。光风转蕙,氾崇兰些。经堂入奥,朱尘筵些。砥室翠翘,挂曲琼些。翡翠珠被,烂齐光些。蒻阿拂壁,罗帱张些。纂组绮缟,结琦璜些。室中之观,多珍怪些。兰膏明烛,华容备些。二八侍宿,射递代些。九侯淑女,多迅众些。盛鬋不同制,实满宫些。容态好比,顺弥代些。弱颜固植,謇其有意些。姱容修态,絚洞房些。蛾眉曼睩,目腾光些。靡颜腻理,遗视矊些。离榭修幕,侍君之闲些。悲帷翠帐,饰高堂些。红壁沙版,玄玉梁些。仰观刻桷,画龙蛇些。坐堂伏槛,临曲池些。芙蓉始发,杂芰荷些。紫茎屏风,文缘波些。文异豹饰,侍陂陁些。轩辌既低,步骑罗些。兰薄户树,琼木篱些。魂兮归来!何远为些?室家遂宗,食多方些。稻粢穱麦,挐黄梁些。大苦醎酸,辛甘行些。肥牛之腱,臑若芳些。和酸若苦,陈吴羹些。胹鳖炮羔,有柘浆些。鹄酸臇凫,煎鸿鸧些。露鸡臛蠵,厉而不爽些。粔籹蜜饵,有餦餭些。瑶浆蜜勺,实羽觞些。挫糟冻饮,酎清凉些。华酌既陈,有琼浆些。归来反故室,敬而无妨些。肴羞未通,女乐罗些。敶钟按鼓,造新歌些。《涉江》《采菱》,发《扬荷》些。美人既醉,朱颜酡些。嬉光眇视,目曾波些。被文服纤,丽而不奇些。长发曼鬋,艳陆离些。二八齐容,起郑舞些。衽若交竿,抚案下些。竽瑟狂会,搷鸣鼓些。宫庭震惊,发《激楚》些。吴歈蔡讴,奏大吕些。士女杂坐,乱而不分些。放敶组缨,班其相纷些。郑卫妖玩,来杂陈些。《激楚》之结,独秀先些。菎蔽象棋,有六簙些。分曹并进,遒相迫些。成枭而牟,呼五白些。晋制犀比,费白日些。铿钟摇簴,揳梓瑟些。娱酒不废,沈日夜些。兰膏明烛,华灯错些。结撰至思,兰芳假些。人有所极,同心赋些。酎饮尽欢,乐先故些。魂兮归来!反故居些。乱曰:献岁发春兮,汨吾南征。菉蘋齐叶兮,白芷生。路贯庐江兮,左长薄。倚沼畦瀛兮,遥望博。青骊结驷兮,齐千乘。悬火延起兮,玄颜烝。步及骤处兮,诱骋先。抑骛若通兮,引车右还。与王趋梦兮,课后先。君王亲发兮,惮青兕。朱明承夜兮,时不可以淹。皋兰被径兮,斯路渐。湛湛江水兮,上有枫。目极千里兮,伤春心。魂兮归来,哀江南!

 • 卜居

  屈原既放,三年不得复见。竭知尽忠而蔽障于谗。心烦虑乱,不知所从。乃往见太卜郑詹尹曰:“余有所疑,愿因先生决之。”詹尹乃端策拂龟,曰:“君将何以教之?”屈原曰:“吾宁悃悃款款,朴以忠乎,将送往劳来,斯无穷乎?“宁诛锄草茅以力耕乎,将游大人以成名乎?宁正言不讳以危身乎,将从俗富贵以偷生乎?宁超然高举以保真乎,将哫訾栗斯,喔咿儒儿,以事妇人乎?宁廉洁正直以自清乎,将突梯滑稽,如脂如韦,以洁楹乎?“宁昂昂若千里之驹乎,将泛泛若水中之凫,与波上下,偷以全吾躯乎?宁与骐骥亢轭乎,将随驽马之迹乎?宁与黄鹄比翼乎,将与鸡鹜争食乎?“此孰吉孰凶?何去何从?“世溷浊而不清:蝉翼为重,千钧为轻;黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。吁嗟默默兮,谁知吾之廉贞!”詹尹乃释策而谢曰:“夫尺有所短,寸有所长;物有所不足,智有所不明;数有所不逮,神有所不通。用君之心,行君之意。龟策诚不能知此事。

 • 九章之八橘颂

  后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。精色内白,类任道兮。纷緼宜修,姱而不丑兮。嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮?深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。愿岁并谢,与长友兮。淑离不淫,梗其有理兮。年岁虽少,可师长兮。行比伯夷,置以为像兮。

 • 九章之三哀郢

  皇天之不纯命兮,何百姓之震愆?民离散而相失兮,方仲春而东迁。去故都而就远兮,遵江夏以流亡。出国门而轸怀兮,申之吾以行。发郢都而去闾兮,怊荒忽其焉极!楫齐杨以容与兮,哀见君而不再得。望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰,过夏首而西浮兮,顾龙门而不见,心蝉媛而伤怀兮,眇不知其所,顺风波以从流兮,焉洋洋而为客。凌阳侯之汜滥兮,忽翱翔之焉薄,心絓结而不解兮,思蹇产而不释。将运舟而下浮兮,上洞庭而下江,去终古之所居兮,今逍遥而来东,羌灵魂之欲归兮,何须臾之忘反?背夏浦而西思兮,哀故都之日远,登大坟而远望兮,聊以舒吾忧心,哀州土之平乐兮,悲江介之遗风,当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如?曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜!心不怡之长久兮,忧与愁其相接,惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉。忽若去不信兮,至今九年而不复。惨郁郁而不通兮,蹇侘傺而含戚。外承欢之汋约兮,谌荏弱而维持,忠湛湛而愿进兮,妒被离而鄣之。尧舜之抗行兮,嘹杳杳而薄天,众谗人之嫉妒兮,被以不慈之伪名,憎愠论之修美兮,好夫人之慷慨。众蹀而日进兮,美超远而逾迈。乱曰:曼余目以流观兮,冀一反之何时?鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之!关于的诗