当前位置:首页>诗词大全>屈原

招魂

〔先秦〕屈原

zhènyòuqīngliánjié
shēnérwèi
zhǔshèng
qiānérhuì
shàngsuǒkǎoshèng
chángyāngérchóu
gàoyángyuē
yǒurénzàixià
zhī
húnsàn
shìzhī
yángduìyuē
zhǎngmèng
shàngnáncóng
ruòshìzhī
kǒnghòuzhīxiè
néngyòng
yángyānnǎixiàzhāoyuē
húnguīlái
jūnzhīhénggān
wéifāngxiē
shějūnzhīchǔ
érxiángxiē
húnguīlái
dōngfāngtuōxiē
chángrénqiānrèn
wéihúnshìsuǒxiē
shídàichū
liújīnshuòshíxiē
jiēzhī
húnwǎngshìxiē
guīlái
tuōxiē
húnguīlái
nánfāngzhǐxiē
diāohēichǐ齿
rénròu
wéihǎixiē
shézhēnzhēn
fēngqiānxiē
xiónghuǐjiǔshǒu
wǎngláishū
tūnrénxīnxiē
guīlái
jiǔyínxiē
húnguīlái
西fāngzhīhài
liúshāqiānxiē
xuánléiyuān
sànérzhǐxiē
xìngértuō
wàikuàngxiē
chìruòxiàng
xuánfēngruòxiē
shēng
cóngjiānshìshíxiē
lànrén
qiúshuǐsuǒxiē
pángyángsuǒ
guǎng广suǒxiē
guīlái
kǒngzéixiē
húnguīlái
běifāngzhǐxiē
zēngbīngéé
fēixuěqiānxiē
guīlái
jiǔxiē
húnguīlái
jūnshàngtiānxiē
bàojiǔguān
zhuóhàixiàrénxiē
jiǔshǒu
jiǔqiānxiē
cháilángcóng
wǎngláishēnshēnxiē
xuánrén
tóuzhīshēnyuānxiē
zhìmìng
ránhòumíngxiē
guīlái
wǎngkǒngwēishēnxiē
húnguīlái
jūnxiàyōuxiē
jiǔyuē
jiǎoxiē
dūnméixiě
zhúrénpèixiē
cānshǒu
shēnruòniúxiē
jiēgānrén
guīlái
kǒngzāixiē
húnguīlái
xiūménxiē
gōngzhùzhāojūn
bèihángxiānxiē
qíngōu
zhèngmiánluòxiē
zhāogāibèi
yǒngxiàoxiē
húnguīlái
fǎnxiē
tiānfāng
duōzéijiānxiē
xiàngshèjūnshì
jìngxiánānxiē
gāotángsuì
jiàncéngxuānxiē
céngtáiléixiè
língāoshānxiē
wǎngzhūzhuì
fāngliánxiē
dōngyǒuyàoshà
xiàshìhánxiē
chuānjìng
liúchányuánxiē
guāngfēngzhuǎnhuì
fànchónglánxiē
jīngtángào
zhūchényánxiē
shìcuìqiáo
guàqióngxiē
fěicuìzhūbèi
lànguāngxiē
ruòā
luóchóuzhāngxiē
zuǎngǎo
jiéhuángxiē
shìzhōngzhīguān
duōzhēnguàixiē
lángāomíngzhú
huáróngbèixiē
èrshì宿
shèdàixiē
jiǔhóushū
duōxùnzhòngxiē
shèngjiǎntóngzhì
shímǎngōngxiē
róngtàihǎo
shùndàixiē
ruòyánzhí
jiǎnyǒuxiē
kuāróngxiūtài
gēngdòngfángxiē
éméimàn
téngguāngxiē
yán
shìmiánxiē
xièxiū
shìjūnzhīxiánxiē
bēiwéicuìzhàng
shìgāotángxiē
hóngshābǎn
xuánliángxiē
yǎngguānjué
huàlóngshéxiē
zuòtángjiàn
línchíxiē
róngshǐ
xiē
jīngpíngfēng
wényuánxiē
wénbàoshì
shìbēituóxiē
xuānliáng
luóxiē
lánbáoshù
qióngxiē
húnguīlái
yuǎnwéixiē
shìjiāsuìzōng
shíduōfāngxiē
dàozhuōmài
huángliángxiē
xiánsuān
xīngānhángxiē
féiniúzhījiàn
nàoruòfāngxiē
suānruò
chéngēngxiē
érbiēpáogāo
yǒuzhèjiāngxiē
suānjuǎn
jiānhóng鸿cāngxiē
lòuhuò
érshuǎngxiē
ěr
yǒuzhānghuángxiē
yáojiāngsháo
shíshāngxiē
cuòzāodòngyǐn
zhòuqīngliángxiē
huázhuóchén
yǒuqióngjiāngxiē
guīláifǎnshì
jìngérfángxiē
yáoxiūwèitōng
luóxiē
chénzhōngàn
zàoxīnxiē
shèjiāngcǎilíng
yángxiē
měirénzuì
zhūyántuóxiē
guāngmiǎoshì
zēngxiē
bèiwénxiān
érxiē
chángmànjiǎn
yànxiē
èrróng
zhèngxiē
rènruòjiāogān竿
ànxiàxiē
kuánghuì
tiánmíngxiē
gōngtíngzhènjīng
chǔxiē
càiōu
zòuxiē
shìzuò
luànérfēnxiē
fàngchényīng
bānxiāngfēnxiē
zhèngwèiyāowán
láichénxiē
chǔzhījié
xiùxiānxiē
kūnxiàng
yǒuliùxiē
fēncáobìngjìn
qiúxiāngxiē
chéngxiāoérmóu
báixiē
jìnzhì
fèibáixiē
kēngzhōngyáo
xiēxiē
jiǔfèi
shěnxiē
lángāomíngzhú
huádēngcuòxiē
jiézhuànzhì
lánfāngjiǎxiē
rényǒusuǒ
tóngxīnxiē
zhòuyǐnjìnhuān
xiānxiē
húnguīlái
fǎnxiē
luànyuē
xiànsuìchūn
nánzhēng
pín
báizhǐshēng
guànjiāng
zuǒchángbáo
zhǎoyíng
yáowàng
qīngjié
qiānchéng
xuánhuǒyán
xuányánzhēng
zhòuchǔ
yòuchěngxiān
ruòtōng
yǐnchēyòuhuán
wángmèng
hòuxiān
jūnwángqīn
dànqīng
zhūmíngchéng
shíyān
gāolánbèijìng
jiàn
zhànzhànjiāngshuǐ
shàngyǒufēng
qiān
shāngchūnxīn
húnguīlái
āijiāngnán

朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。主此盛德兮,牵于俗而芜秽。上无所考此盛德兮,长离殃而愁苦。帝告巫阳曰:“有人在下,我欲辅之。魂魄离散,汝筮予之。”巫阳对曰:“掌梦!上帝其难从;若必筮予之,恐后之谢,不能复用。”巫阳焉乃下招曰:魂兮归来!去君之恒干,何为四方些?舍君之乐处,而离彼不祥些!魂兮归来!东方不可以讬些。长人千仞,惟魂是索些。十日代出,流金铄石些。彼皆习之,魂往必释些。归来兮!不可以讬些。魂兮归来!南方不可以止些。雕题黑齿,得人肉以祀,以其骨为醢些。蝮蛇蓁蓁,封狐千里些。雄虺九首,往来倏忽,吞人以益其心些。归来兮!不可久淫些。魂兮归来!西方之害,流沙千里些。旋入雷渊,爢散而不可止些。幸而得脱,其外旷宇些。赤蚁若象,玄蜂若壶些。五谷不生,丛菅是食些。其土烂人,求水无所得些。彷徉无所倚,广大无所极些。归来兮!恐自遗贼些。魂兮归来!北方不可以止些。增冰峨峨,飞雪千里些。归来兮!不可以久些。魂兮归来!君无上天些。虎豹九关,啄害下人些。一夫九首,拔木九千些。豺狼从目,往来侁侁些。悬人以嬉,投之深渊些。致命于帝,然后得瞑些。归来!往恐危身些。魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些。敦脄血拇,逐人伂駓駓些。参目虎首,其身若牛些。此皆甘人,归来!恐自遗灾些。魂兮归来!入修门些。工祝招君,背行先些。秦篝齐缕,郑绵络些。招具该备,永啸呼些。魂兮归来!反故居些。天地四方,多贼奸些。像设君室,静闲安些。高堂邃宇,槛层轩些。层台累榭,临高山些。网户朱缀,刻方连些。冬有穾厦,夏室寒些。川谷径复,流潺湲些。光风转蕙,氾崇兰些。经堂入奥,朱尘筵些。砥室翠翘,挂曲琼些。翡翠珠被,烂齐光些。蒻阿拂壁,罗帱张些。纂组绮缟,结琦璜些。室中之观,多珍怪些。兰膏明烛,华容备些。二八侍宿,射递代些。九侯淑女,多迅众些。盛鬋不同制,实满宫些。容态好比,顺弥代些。弱颜固植,謇其有意些。姱容修态,絚洞房些。蛾眉曼睩,目腾光些。靡颜腻理,遗视矊些。离榭修幕,侍君之闲些。悲帷翠帐,饰高堂些。红壁沙版,玄玉梁些。仰观刻桷,画龙蛇些。坐堂伏槛,临曲池些。芙蓉始发,杂芰荷些。紫茎屏风,文缘波些。文异豹饰,侍陂陁些。轩辌既低,步骑罗些。兰薄户树,琼木篱些。魂兮归来!何远为些?室家遂宗,食多方些。稻粢穱麦,挐黄梁些。大苦醎酸,辛甘行些。肥牛之腱,臑若芳些。和酸若苦,陈吴羹些。胹鳖炮羔,有柘浆些。鹄酸臇凫,煎鸿鸧些。露鸡臛蠵,厉而不爽些。粔籹蜜饵,有餦餭些。瑶浆蜜勺,实羽觞些。挫糟冻饮,酎清凉些。华酌既陈,有琼浆些。归来反故室,敬而无妨些。肴羞未通,女乐罗些。敶钟按鼓,造新歌些。《涉江》《采菱》,发《扬荷》些。美人既醉,朱颜酡些。嬉光眇视,目曾波些。被文服纤,丽而不奇些。长发曼鬋,艳陆离些。二八齐容,起郑舞些。衽若交竿,抚案下些。竽瑟狂会,搷鸣鼓些。宫庭震惊,发《激楚》些。吴歈蔡讴,奏大吕些。士女杂坐,乱而不分些。放敶组缨,班其相纷些。郑卫妖玩,来杂陈些。《激楚》之结,独秀先些。菎蔽象棋,有六簙些。分曹并进,遒相迫些。成枭而牟,呼五白些。晋制犀比,费白日些。铿钟摇簴,揳梓瑟些。娱酒不废,沈日夜些。兰膏明烛,华灯错些。结撰至思,兰芳假些。人有所极,同心赋些。酎饮尽欢,乐先故些。魂兮归来!反故居些。乱曰:献岁发春兮,汨吾南征。菉蘋齐叶兮,白芷生。路贯庐江兮,左长薄。倚沼畦瀛兮,遥望博。青骊结驷兮,齐千乘。悬火延起兮,玄颜烝。步及骤处兮,诱骋先。抑骛若通兮,引车右还。与王趋梦兮,课后先。君王亲发兮,惮青兕。朱明承夜兮,时不可以淹。皋兰被径兮,斯路渐。湛湛江水兮,上有枫。目极千里兮,伤春心。魂兮归来,哀江南!
译文

朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。我年幼时秉赋清廉的德行,献身于道义而不稍微减轻。

主此盛德兮,牵于俗而芜秽。具有如此盛大的美德,被世俗牵累横加秽名。

上无所考此盛德兮,长离殃而愁苦。君王不考察这盛大的美德,长期受难而愁苦不尽。

帝告巫阳曰:“有人在下,我欲辅之。上帝告诉巫阳说:“有人在下界,我想要帮助他。

魂魄离散,汝筮予之。”但他的魂魄已经离散,你占卦将灵魂还给他。”

巫阳对曰:“掌梦!巫阳回答说:“占卦要靠掌梦之官,

上帝其难从;若必筮予之,上帝的命令其实难以遵从。”“你一定占卦让魂魄还给他,

恐后之谢,不能复用。”恐怕迟了他已谢世,再把魂招来也没有用。”

巫阳焉乃下招曰:巫阳于是降至人间招魂说:

魂兮归来!去君之恒干,“魂啊回来吧!何必离开你的躯体,

何为四方些?舍君之乐处,往四方乱走乱跑?舍弃你安乐的住处,

而离彼不祥些!遇上凶险实在很糟。

魂兮归来!东方不可以讬些。“魂啊回来吧!东方不可以寄居停顿。

长人千仞,惟魂是索些。那里长人身高千丈,只等着搜你的魂。

十日代出,流金铄石些。十个太阳轮番照射,金属石头都熔化变形。

彼皆习之,魂往必释些。他们都已经习惯,而你的魂一去必定消解无存。

归来兮!不可以讬些。回来吧,那里不能够寄居停顿。

魂兮归来!南方不可以止些。“魂啊回来吧!南方不可以栖止。

雕题黑齿,得人肉以祀,以其骨为醢些。野人额上刻花纹长着黑牙齿,掠得人肉作为祭祀,还把他们的骨头磨成浆滓。

蝮蛇蓁蓁,封狐千里些。那里毒蛇如草一样丛集,大狐狸千里内到处都是。

雄虺九首,往来倏忽,吞人以益其心些。雄虺蛇长着九个脑袋,来来往往飘忽迅捷,为求补心把人类吞食。

归来兮!不可久淫些。回来吧,那里不能够长久留滞。

魂兮归来!西方之害,流沙千里些。“魂啊归来吧!西方的大灾害,是那流沙千里平铺。

旋入雷渊,爢散而不可止些。被流沙卷进雷渊,糜烂溃散哪能止住。

幸而得脱,其外旷宇些。侥幸摆脱出来,四外又是空旷死寂之域。

赤蚁若象,玄蜂若壶些。红蚂蚁大得像巨象,黑蜂儿大得像葫芦。

五谷不生,丛菅是食些。那里五谷不能好好生长,只有丛丛茅草可充食物。

其土烂人,求水无所得些。沙土能把人烤烂,想要喝水却点滴皆无。

彷徉无所倚,广大无所极些。榜徨怅惘没有依靠,广漠荒凉没有终极之处。

归来兮!恐自遗贼些。回来吧。恐怕自身遭受荼毒!

魂兮归来!北方不可以止些。“魂啊回来吧!北方不可以停留。

增冰峨峨,飞雪千里些。那里层层冰封高如山峰,大雪飘飞千里密密稠稠。

归来兮!不可以久些。回来吧,不能够耽搁得太久!

魂兮归来!君无上天些。“魂啊归来吧!你不要径自上天。

虎豹九关,啄害下人些。九重天的关门都守着虎豹,咬伤下界的人尝鲜。

一夫九首,拔木九千些。另有个一身九头的妖怪,能连根拔起大树九千。

豺狼从目,往来侁侁些。还有眼睛直长的豺狼,来来往往群奔争先。

悬人以嬉,投之深渊些。把人甩来甩去作游戏,最后扔他到不见底的深渊。

致命于帝,然后得瞑些。再向上帝报告完毕,然后你才会断气闭眼。

归来!往恐危身些。回来吧,上天去恐怕也身遭危险!

魂兮归来!君无下此幽都些。“魂啊回来吧!你不要下到幽冥王国。

土伯九约,其角觺觺些。那里有扭成九曲的土伯,它头上长着尖角锐如刀凿。

敦脄血拇,逐人伂駓駓些。脊背肥厚拇指沾血,追起人来飞奔如梭。

参目虎首,其身若牛些。还有三只眼睛的虎头怪,身体像牛一样壮硕。

此皆甘人,归来!恐自遗灾些。这些怪物都喜欢吃人,回来吧!恐怕自己要遭受灾祸。

魂兮归来!入修门些。“魂啊回来吧!快进入楚国郢都的修门。

工祝招君,背行先些。招魂的巫师引导君王,背向前方倒退着一路先行。

秦篝齐缕,郑绵络些。秦国的篝笼齐国的丝带,还有作盖头的郑国丝绵织品。

招具该备,永啸呼些。招魂的器具已经齐备,快发出长长的呼叫声。

魂兮归来!反故居些。魂啊回来吧!返回故居不再离乡背井。

天地四方,多贼奸些。“天地上下四面八方,多有残害人的奸佞。

像设君室,静闲安些。仿照你原先布置的居室,舒适恬静十分安宁。

高堂邃宇,槛层轩些。高高的大堂深深的屋宇,栏杆围护着轩廊几层。

层台累榭,临高山些。层层亭台重重楼榭,面临着崇山峻岭。

网户朱缀,刻方连些。大门镂花涂上红色,刻着方格图案相连紧。

冬有穾厦,夏室寒些。冬天有温暖的深宫,夏天有凉爽的内厅。

川谷径复,流潺湲些。山谷中路径曲折,溪流发出动听的声音。

光风转蕙,氾崇兰些。阳光中微风摇动蕙草,丛丛香兰播散芳馨。

经堂入奥,朱尘筵些。穿过大堂进入内屋,上有红砖承尘下有竹席铺陈。

砥室翠翘,挂曲琼些。光滑的石室装饰翠羽,墙头挂着玉钩屈曲晶莹。

翡翠珠被,烂齐光些。翡翠珠宝镶嵌被褥,灿烂生辉艳丽动人。

蒻阿拂壁,罗帱张些。细软的丝绸悬垂壁间,罗纱帐子张设在中庭。

纂组绮缟,结琦璜些。四种不同的丝带色彩缤纷,系结着块块美玉多么纯净。

室中之观,多珍怪些。“宫室中那些陈设景观,丰富的珍宝奇形怪状。

兰膏明烛,华容备些。香脂制烛光焰通明,把美人花容月貌都照亮。

二八侍宿,射递代些。二八十六位侍女来陪宿,倦了便互相替代轮流上。

九侯淑女,多迅众些。列国诸侯的淑美女子,人数众多真不同凡响。

盛鬋不同制,实满宫些。发式秀美有各种各样,充满后宫熙熙攘攘。

容态好比,顺弥代些。容颜姿态姣好互相比并,真是风华绝代盖世无双。

弱颜固植,謇其有意些。娇柔的面貌健康的身体,流露出缠绵情意令人心荡。

姱容修态,絚洞房些。俏丽的容颜美妙的体态,在洞房中不断地来来往往。

蛾眉曼睩,目腾光些。纤秀的弯眉下明眸转动,顾盼之间双目秋波流光。

靡颜腻理,遗视矊些。肌肤细腻如脂如玉,留下动人一瞥意味深长。

离榭修幕,侍君之闲些。离宫别馆有修长的大幕,消闲解闷她们侍奉君王。

悲帷翠帐,饰高堂些。“张挂起翡翠色的帷帐,装饰那高高的殿堂。

红壁沙版,玄玉梁些。红漆髹墙壁丹砂涂护版,还有黑玉一般的大屋粱。

仰观刻桷,画龙蛇些。抬头看那雕刻的方椽,画的是龙与蛇的形象。

坐堂伏槛,临曲池些。坐在堂上倚着栏干,面对着弯弯曲曲的池塘。

芙蓉始发,杂芰荷些。荷花才开始绽放花朵,中间夹杂着荷叶肥壮。

紫茎屏风,文缘波些。紫茎的荇菜铺满水面,风起水纹生于绿波之上。

文异豹饰,侍陂陁些。身着文彩奇异的豹皮服饰,侍卫们守在山丘坡岗。

轩辌既低,步骑罗些。有篷有窗的安车已到。步骑随从分列两旁。

兰薄户树,琼木篱些。丛丛兰草种在门边,株株玉树权当做篱笆护墙。

魂兮归来!何远为些?魂啊回来吧!为什么还要滞留远方?

室家遂宗,食多方些。“家族聚会人都到齐,食品丰富多种多样。

稻粢穱麦,挐黄梁些。有大米小米也有新麦,还掺杂香美的黄粱。

大苦醎酸,辛甘行些。大苦与咸的酸的有滋有味,辣的甜的也都用上。

肥牛之腱,臑若芳些。肥牛的蹄筋是佳肴,炖得酥酥烂扑鼻香。

和酸若苦,陈吴羹些。调和好酸味和苦味,端上来有名的吴国羹汤。

胹鳖炮羔,有柘浆些。清炖甲鱼火烤羊羔,再蘸上新鲜的甘蔗糖浆。

鹄酸臇凫,煎鸿鸧些。醋溜天鹅肉煲煮野鸭块,另有滚油煎炸的大雁小鸽。

露鸡臛蠵,厉而不爽些。卤鸡配上大龟熬的肉羹,味道浓烈而又脾胃不伤。

粔籹蜜饵,有餦餭些。甜面饼和蜜米糕作点心,还加上很多麦芽糖。

瑶浆蜜勺,实羽觞些。晶莹如玉的美酒掺和蜂蜜,斟满酒杯供人品尝。

挫糟冻饮,酎清凉些。酒糟中榨出清酒再冰冻,饮来醇香可口遍体清凉。

华酌既陈,有琼浆些。豪华的宴席已经摆好,有酒都是玉液琼浆。

归来反故室,敬而无妨些。归来吧返回故居,礼敬有加保证无妨。

肴羞未通,女乐罗些。“丰盛的酒席还未撤去,舞女和乐队就罗列登场。

敶钟按鼓,造新歌些。安放好编钟设置好大鼓,把新作的乐歌演奏演唱。

《涉江》《采菱》,发《扬荷》些。唱罢《涉江》再唱《采菱》,更有《阳阿》一曲歌声扬。

美人既醉,朱颜酡些。美人已经喝得微醉,红润的面庞更添红光。

嬉光眇视,目曾波些。目光撩人脉脉注视,眼中秋波流转水汪汪。

被文服纤,丽而不奇些。披着刺绣的轻柔罗衣,色彩华丽却非异服奇装。

长发曼鬋,艳陆离些。长长的黑发高高的云鬓,五光十色艳丽非常。

二八齐容,起郑舞些。二八分列的舞女一样妆饰,跳着郑国的舞蹈上场。

衽若交竿,抚案下些。摆动衣襟像竹枝摇曳交叉,弯下身子拍手按掌。

竽瑟狂会,搷鸣鼓些。吹竽鼓瑟狂热地合奏,猛烈敲击鼓声咚咚响。

宫庭震惊,发<激楚>些。宫殿院庭都震动受惊,唱出的《激楚》歌声高昂。

吴歈蔡讴,奏大吕些。献上吴国蔡国的俗曲,奏着大吕调配合声腔。

士女杂坐,乱而不分些。男女纷杂交错着坐下,位子散乱不分方向。

放敶组缨,班其相纷些。解开绶带帽缨放一边,色彩斑斓缤纷鲜亮。

郑卫妖玩,来杂陈些。郑国卫国的妖娆女子,纷至沓来排列堂上。

《激楚》之结,独秀先些。唱到《激楚》之歌的结尾,特别优美出色一时无两。

菎蔽象棋,有六簙些。“赌具有饰玉筹码象牙棋,用来玩六簙棋游戏。

分曹并进,遒相迫些。分成两方对弈各自进子,着着强劲紧紧相逼。

成枭而牟,呼五白些。掷彩成枭就取鱼得筹,大呼五白求胜心急。

晋制犀比,费白日些。赢得了晋国制的犀带钩,一天光阴耗尽不在意。

铿钟摇簴,揳梓瑟些。铿锵打钟钟架齐摇晃,抚弦再把梓瑟弹奏起。

娱酒不废,沈日夜些。饮酒娱乐不肯停歇,沉湎其中日夜相继。

兰膏明烛,华灯错些。带兰香的明烛多灿烂,华美的灯盏错落高低。

结撰至思,兰芳假些。精心构思撰写文章,文采绚丽借得幽兰香气。

人有所极,同心赋些。人们高高兴兴快乐已极,一起赋诗表达共同的心意。

酎饮尽欢,乐先故些。酣饮香醇美酒尽情欢笑,也让先祖故旧心旷神怡。

魂兮归来!反故居些。魂啊回来吧!快快返回故里。”

乱曰:献岁发春兮,汨吾南征。尾声:新年开始春天到来,我匆匆忙忙向南行。

菉蘋齐叶兮,白芷生。绿苹长齐了片片新叶,白芷萌生又吐芳馨。

路贯庐江兮,左长薄。道路贯通穿越庐江,左岸上是连绵的丛林。

倚沼畦瀛兮,遥望博。沿着泽沼水田往前走,远远眺望旷野无垠。

青骊结驷兮,齐千乘。四匹青骊驾起一乘车,千乘猎车并驾前行。

悬火延起兮,玄颜烝。点起火把蔓延燃烧,夜空黑里透红火光腾。

步及骤处兮,诱骋先。步行的赶到乘车的停留,狩猎的向导又当先驰骋。

抑骛若通兮,引车右还。勒马纵马进退自如,又引车向右掉转车身。

与王趋梦兮,课后先。与君王一起驰向云梦泽,赛一赛谁先谁后显本领。

君王亲发兮,惮青兕。君王亲手发箭射猎物,却怕射中青兕有祸生。

朱明承夜兮,时不可以淹。黑夜之后红日放光明,时光迅速流逝不肯停。

皋兰被径兮,斯路渐。水边高地兰草长满路,这条道已遮没不可寻。

湛湛江水兮,上有枫。清澈的江水潺潺流,岸上有成片的枫树林。

目极千里兮,伤春心。纵目望尽千里之地,春色多么引人伤心。

魂兮归来,哀江南!魂啊回来吧,江南堪哀难以忘情!

我年幼时秉赋清廉的德行,献身于道义而不稍微减轻。 具有如此盛大的美德,被世俗牵累横加秽名。 君王不考察这盛大的美德,长期受难而愁苦不尽。 上帝告诉巫阳说:“有人在下界,我想要帮助他。 但他的魂魄已经离散,你占卦将灵魂还给他。” 巫阳回答说:“占卦要靠掌梦之官, 上帝的命令其实难以遵从。”“你一定占卦让魂魄还给他, 恐怕迟了他已谢世,再把魂招来也没有用。” 巫阳于是降至人间招魂说: “魂啊回来吧!何必离开你的躯体, 往四方乱走乱跑?舍弃你安乐的住处, 遇上凶险实在很糟。 “魂啊回来吧!东方不可以寄居停顿。 那里长人身高千丈,只等着搜你的魂。 十个太阳轮番照射,金属石头都熔化变形。 他们都已经习惯,而你的魂一去必定消解无存。 回来吧,那里不能够寄居停顿。 “魂啊回来吧!南方不可以栖止。 野人额上刻花纹长着黑牙齿,掠得人肉作为祭祀,还把他们的骨头磨成浆滓。 那里毒蛇如草一样丛集,大狐狸千里内到处都是。 雄虺蛇长着九个脑袋,来来往往飘忽迅捷,为求补心把人类吞食。 回来吧,那里不能够长久留滞。 “魂啊归来吧!西方的大灾害,是那流沙千里平铺。 被流沙卷进雷渊,糜烂溃散哪能止住。 侥幸摆脱出来,四外又是空旷死寂之域。 红蚂蚁大得像巨象,黑蜂儿大得像葫芦。 那里五谷不能好好生长,只有丛丛茅草可充食物。 沙土能把人烤烂,想要喝水却点滴皆无。 榜徨怅惘没有依靠,广漠荒凉没有终极之处。 回来吧。恐怕自身遭受荼毒! “魂啊回来吧!北方不可以停留。 那里层层冰封高如山峰,大雪飘飞千里密密稠稠。 回来吧,不能够耽搁得太久! “魂啊归来吧!你不要径自上天。 九重天的关门都守着虎豹,咬伤下界的人尝鲜。 另有个一身九头的妖怪,能连根拔起大树九千。 还有眼睛直长的豺狼,来来往往群奔争先。 把人甩来甩去作游戏,最后扔他到不见底的深渊。 再向上帝报告完毕,然后你才会断气闭眼。 回来吧,上天去恐怕也身遭危险! “魂啊回来吧!你不要下到幽冥王国。 那里有扭成九曲的土伯,它头上长着尖角锐如刀凿。 脊背肥厚拇指沾血,追起人来飞奔如梭。 还有三只眼睛的虎头怪,身体像牛一样壮硕。 这些怪物都喜欢吃人,回来吧!恐怕自己要遭受灾祸。 “魂啊回来吧!快进入楚国郢都的修门。 招魂的巫师引导君王,背向前方倒退着一路先行。 秦国的篝笼齐国的丝带,还有作盖头的郑国丝绵织品。 招魂的器具已经齐备,快发出长长的呼叫声。 魂啊回来吧!返回故居不再离乡背井。 “天地上下四面八方,多有残害人的奸佞。 仿照你原先布置的居室,舒适恬静十分安宁。 高高的大堂深深的屋宇,栏杆围护着轩廊几层。 层层亭台重重楼榭,面临着崇山峻岭。 大门镂花涂上红色,刻着方格图案相连紧。 冬天有温暖的深宫,夏天有凉爽的内厅。 山谷中路径曲折,溪流发出动听的声音。 阳光中微风摇动蕙草,丛丛香兰播散芳馨。 穿过大堂进入内屋,上有红砖承尘下有竹席铺陈。 光滑的石室装饰翠羽,墙头挂着玉钩屈曲晶莹。 翡翠珠宝镶嵌被褥,灿烂生辉艳丽动人。 细软的丝绸悬垂壁间,罗纱帐子张设在中庭。 四种不同的丝带色彩缤纷,系结着块块美玉多么纯净。 “宫室中那些陈设景观,丰富的珍宝奇形怪状。 香脂制烛光焰通明,把美人花容月貌都照亮。 二八十六位侍女来陪宿,倦了便互相替代轮流上。 列国诸侯的淑美女子,人数众多真不同凡响。 发式秀美有各种各样,充满后宫熙熙攘攘。 容颜姿态姣好互相比并,真是风华绝代盖世无双。 娇柔的面貌健康的身体,流露出缠绵情意令人心荡。 俏丽的容颜美妙的体态,在洞房中不断地来来往往。 纤秀的弯眉下明眸转动,顾盼之间双目秋波流光。 肌肤细腻如脂如玉,留下动人一瞥意味深长。 离宫别馆有修长的大幕,消闲解闷她们侍奉君王。 “张挂起翡翠色的帷帐,装饰那高高的殿堂。 红漆髹墙壁丹砂涂护版,还有黑玉一般的大屋粱。 抬头看那雕刻的方椽,画的是龙与蛇的形象。 坐在堂上倚着栏干,面对着弯弯曲曲的池塘。 荷花才开始绽放花朵,中间夹杂着荷叶肥壮。 紫茎的荇菜铺满水面,风起水纹生于绿波之上。 身着文彩奇异的豹皮服饰,侍卫们守在山丘坡岗。 有篷有窗的安车已到。步骑随从分列两旁。 丛丛兰草种在门边,株株玉树权当做篱笆护墙。 魂啊回来吧!为什么还要滞留远方? “家族聚会人都到齐,食品丰富多种多样。 有大米小米也有新麦,还掺杂香美的黄粱。 大苦与咸的酸的有滋有味,辣的甜的也都用上。 肥牛的蹄筋是佳肴,炖得酥酥烂扑鼻香。 调和好酸味和苦味,端上来有名的吴国羹汤。 清炖甲鱼火烤羊羔,再蘸上新鲜的甘蔗糖浆。 醋溜天鹅肉煲煮野鸭块,另有滚油煎炸的大雁小鸽。 卤鸡配上大龟熬的肉羹,味道浓烈而又脾胃不伤。 甜面饼和蜜米糕作点心,还加上很多麦芽糖。 晶莹如玉的美酒掺和蜂蜜,斟满酒杯供人品尝。 酒糟中榨出清酒再冰冻,饮来醇香可口遍体清凉。 豪华的宴席已经摆好,有酒都是玉液琼浆。 归来吧返回故居,礼敬有加保证无妨。 “丰盛的酒席还未撤去,舞女和乐队就罗列登场。 安放好编钟设置好大鼓,把新作的乐歌演奏演唱。 唱罢《涉江》再唱《采菱》,更有《阳阿》一曲歌声扬。 美人已经喝得微醉,红润的面庞更添红光。 目光撩人脉脉注视,眼中秋波流转水汪汪。 披着刺绣的轻柔罗衣,色彩华丽却非异服奇装。 长长的黑发高高的云鬓,五光十色艳丽非常。 二八分列的舞女一样妆饰,跳着郑国的舞蹈上场。 摆动衣襟像竹枝摇曳交叉,弯下身子拍手按掌。 吹竽鼓瑟狂热地合奏,猛烈敲击鼓声咚咚响。 宫殿院庭都震动受惊,唱出的《激楚》歌声高昂。 献上吴国蔡国的俗曲,奏着大吕调配合声腔。 男女纷杂交错着坐下,位子散乱不分方向。 解开绶带帽缨放一边,色彩斑斓缤纷鲜亮。 郑国卫国的妖娆女子,纷至沓来排列堂上。 唱到《激楚》之歌的结尾,特别优美出色一时无两。 “赌具有饰玉筹码象牙棋,用来玩六簙棋游戏。 分成两方对弈各自进子,着着强劲紧紧相逼。 掷彩成枭就取鱼得筹,大呼五白求胜心急。 赢得了晋国制的犀带钩,一天光阴耗尽不在意。 铿锵打钟钟架齐摇晃,抚弦再把梓瑟弹奏起。 饮酒娱乐不肯停歇,沉湎其中日夜相继。 带兰香的明烛多灿烂,华美的灯盏错落高低。 精心构思撰写文章,文采绚丽借得幽兰香气。 人们高高兴兴快乐已极,一起赋诗表达共同的心意。 酣饮香醇美酒尽情欢笑,也让先祖故旧心旷神怡。 魂啊回来吧!快快返回故里。” 尾声:新年开始春天到来,我匆匆忙忙向南行。 绿苹长齐了片片新叶,白芷萌生又吐芳馨。 道路贯通穿越庐江,左岸上是连绵的丛林。 沿着泽沼水田往前走,远远眺望旷野无垠。 四匹青骊驾起一乘车,千乘猎车并驾前行。 点起火把蔓延燃烧,夜空黑里透红火光腾。 步行的赶到乘车的停留,狩猎的向导又当先驰骋。 勒马纵马进退自如,又引车向右掉转车身。 与君王一起驰向云梦泽,赛一赛谁先谁后显本领。 君王亲手发箭射猎物,却怕射中青兕有祸生。 黑夜之后红日放光明,时光迅速流逝不肯停。 水边高地兰草长满路,这条道已遮没不可寻。 清澈的江水潺潺流,岸上有成片的枫树林。 纵目望尽千里之地,春色多么引人伤心。 魂啊回来吧,江南堪哀难以忘情!
注解
赏析
创作背景

屈原的诗

 • 九歌国殇

  操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接;旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先;凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤;霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓;天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野;出不入兮往不反,平原忽兮路遥远;带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩;诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌;身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。

 • 天问

  曰:遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢闇,谁能极之?冯翼惟像,何以识之?明明闇闇,惟时何为?阴阳三合,何本何化?圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?斡维焉系,天极焉加?八柱何当,东南何亏?九天之际,安放安属?隅隈多有,谁知其数?天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙氾。自明及晦,所行几里?夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?女歧无合,夫焉取九子?伯强何处?惠气安在?何阖而晦?何开而明?角宿未旦,曜灵安藏?不任汩鸿,师何以尚之?佥曰何忧,何不课而行之?鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功。何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以窴之?地方九则,何以坟之?河海应龙?何尽何历?鲧何所营?禹何所成?康回冯怒,坠何故以东南倾?九州安错?川谷何洿?东流不溢,孰知其故?东西南北,其修孰多?南北顺堕,其衍几何?昆仑县圃,其尻安在?增城九重,其高几里?四方之门,其谁从焉?西北辟启,何气通焉?日安不到?烛龙何照?羲和之未扬,若华何光?何所冬暖?何所夏寒?焉有石林?何兽能言?焉有虬龙、负熊以游?雄虺九首,鯈忽焉在?何所不死?长人何守?靡蓱九衢,枲华安居?灵蛇吞象,厥大何如?黑水、玄趾,三危安在?延年不死,寿何所止?鲮鱼何所?鬿堆焉处?羿焉彃日?乌焉解羽?禹之力献功,降省下土四方。焉得彼嵞山女,而通之於台桑?闵妃匹合,厥身是继。胡为嗜不同味,而快朝饱?启代益作后,卒然离蠥。何启惟忧,而能拘是达?皆归射鞠,而无害厥躬。何后益作革,而禹播降?启棘宾商,九辨九歌。何勤子屠母,而死分竟地?帝降夷羿,革孽夏民。胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?冯珧利决,封豨是射。何献蒸肉之膏,而后帝不若?浞娶纯狐,眩妻爰谋。何羿之射革,而交吞揆之?阻穷西征,岩何越焉?化为黄熊,巫何活焉?咸播秬黍,莆雚是营。何由并投,而鲧疾修盈?白蜺婴茀,胡为此堂?安得夫良药,不能固臧?天式从横,阳离爰死。大鸟何鸣,夫焉丧厥体?蓱号起雨,何以兴之?撰体胁鹿,何以膺之?鼇戴山抃,何以安之?释舟陵行,何之迁之?惟浇在户,何求于嫂?何少康逐犬,而颠陨厥首?女歧缝裳,而馆同爰止。何颠易厥首,而亲以逢殆?汤谋易旅,何以厚之?覆舟斟寻,何道取之?桀伐蒙山,何所得焉?妹嬉何肆,汤何殛焉?舜闵在家,父何以鱞?尧不姚告,二女何亲?厥萌在初,何所意焉?璜台十成,谁所极焉?登立为帝,孰道尚之?女娲有体,孰制匠之?舜服厥弟,终然为害。何肆犬豕,而厥身不危败?吴获迄古,南岳是止。孰期去斯,得两男子?缘鹄饰玉,后帝是飨。何承谋夏桀,终以灭丧?帝乃降观,下逢伊挚。何条放致罚,而黎服大说?简狄在台,喾何宜?玄鸟致贻,女何喜,该秉季德,厥父是臧。胡终弊于有扈,牧夫牛羊?干协时舞,何以怀之?平胁曼肤,何以肥之?有扈牧竖,云何而逢?击床先出,其命何从?恆秉季德,焉得夫朴牛?何往营班禄,不但还来?昏微遵迹,有狄不宁。何繁鸟萃棘,负子肆情?眩弟并淫,危害厥兄。何变化以作诈,而後嗣逢长?成汤东巡,有莘爰极。何乞彼小臣,而吉妃是得?水滨之木,得彼小子。夫何恶之,媵有莘之妇?汤出重泉,夫何罪尤?不胜心伐帝,夫谁使挑之?会晁争盟,何践吾期?苍鸟群飞,孰使萃之?列击纣躬,叔旦不嘉。何亲揆发,何周之命以咨嗟?授殷天下,其位安施?反成乃亡,其罪伊何?争遣伐器,何以行之?并驱击翼,何以将之?昭后成游,南土爰底。厥利惟何,逢彼白雉?穆王巧挴,夫何周流?环理天下,夫何索求?妖夫曳衒,何号于市?周幽谁诛?焉得夫褒姒?天命反侧,何罚何佑?齐桓九会,卒然身杀。彼王纣之躬,孰使乱惑?何恶辅弼,谗谄是服?比干何逆,而抑沉之?雷开何顺,而赐封之?何圣人之一德,卒其异方:梅伯受醢,箕子详狂?稷维元子,帝何竺之?投之於冰上,鸟何燠之?何冯弓挟矢,殊能将之?既惊帝切激,何逢长之?伯昌号衰,秉鞭作牧。何令彻彼岐社,命有殷国?迁藏就岐,何能依?殷有惑妇,何所讥?受赐兹醢,西伯上告。何亲就上帝罚,殷之命以不救?师望在肆,昌何识?鼓刀扬声,后何喜?武发杀殷,何所悒?载尸集战,何所急?伯林雉经,维其何故?何感天抑坠,夫谁畏惧?皇天集命,惟何戒之?受礼天下,又使至代之?初汤臣挚,後兹承辅。何卒官汤,尊食宗绪?勋阖梦生,少离散亡。何壮武历,能流厥严?彭铿斟雉,帝何飨?受寿永多,夫何久长?中央共牧,后何怒?蜂蛾微命,力何固?惊女采薇,鹿何祐?北至回水,萃何喜?兄有噬犬,弟何欲?易之以百两,卒无禄?薄暮雷电,归何忧?厥严不奉,帝何求?伏匿穴处,爰何云?荆勋作师,夫何长?悟过改更,我又何言?吴光争国,久余是胜。何环穿自闾社丘陵,爰出子文?吾告堵敖以不长。何试上自予,忠名弥彰?

 • 招魂

  朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。主此盛德兮,牵于俗而芜秽。上无所考此盛德兮,长离殃而愁苦。帝告巫阳曰:“有人在下,我欲辅之。魂魄离散,汝筮予之。”巫阳对曰:“掌梦!上帝其难从;若必筮予之,恐后之谢,不能复用。”巫阳焉乃下招曰:魂兮归来!去君之恒干,何为四方些?舍君之乐处,而离彼不祥些!魂兮归来!东方不可以讬些。长人千仞,惟魂是索些。十日代出,流金铄石些。彼皆习之,魂往必释些。归来兮!不可以讬些。魂兮归来!南方不可以止些。雕题黑齿,得人肉以祀,以其骨为醢些。蝮蛇蓁蓁,封狐千里些。雄虺九首,往来倏忽,吞人以益其心些。归来兮!不可久淫些。魂兮归来!西方之害,流沙千里些。旋入雷渊,爢散而不可止些。幸而得脱,其外旷宇些。赤蚁若象,玄蜂若壶些。五谷不生,丛菅是食些。其土烂人,求水无所得些。彷徉无所倚,广大无所极些。归来兮!恐自遗贼些。魂兮归来!北方不可以止些。增冰峨峨,飞雪千里些。归来兮!不可以久些。魂兮归来!君无上天些。虎豹九关,啄害下人些。一夫九首,拔木九千些。豺狼从目,往来侁侁些。悬人以嬉,投之深渊些。致命于帝,然后得瞑些。归来!往恐危身些。魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些。敦脄血拇,逐人伂駓駓些。参目虎首,其身若牛些。此皆甘人,归来!恐自遗灾些。魂兮归来!入修门些。工祝招君,背行先些。秦篝齐缕,郑绵络些。招具该备,永啸呼些。魂兮归来!反故居些。天地四方,多贼奸些。像设君室,静闲安些。高堂邃宇,槛层轩些。层台累榭,临高山些。网户朱缀,刻方连些。冬有穾厦,夏室寒些。川谷径复,流潺湲些。光风转蕙,氾崇兰些。经堂入奥,朱尘筵些。砥室翠翘,挂曲琼些。翡翠珠被,烂齐光些。蒻阿拂壁,罗帱张些。纂组绮缟,结琦璜些。室中之观,多珍怪些。兰膏明烛,华容备些。二八侍宿,射递代些。九侯淑女,多迅众些。盛鬋不同制,实满宫些。容态好比,顺弥代些。弱颜固植,謇其有意些。姱容修态,絚洞房些。蛾眉曼睩,目腾光些。靡颜腻理,遗视矊些。离榭修幕,侍君之闲些。悲帷翠帐,饰高堂些。红壁沙版,玄玉梁些。仰观刻桷,画龙蛇些。坐堂伏槛,临曲池些。芙蓉始发,杂芰荷些。紫茎屏风,文缘波些。文异豹饰,侍陂陁些。轩辌既低,步骑罗些。兰薄户树,琼木篱些。魂兮归来!何远为些?室家遂宗,食多方些。稻粢穱麦,挐黄梁些。大苦醎酸,辛甘行些。肥牛之腱,臑若芳些。和酸若苦,陈吴羹些。胹鳖炮羔,有柘浆些。鹄酸臇凫,煎鸿鸧些。露鸡臛蠵,厉而不爽些。粔籹蜜饵,有餦餭些。瑶浆蜜勺,实羽觞些。挫糟冻饮,酎清凉些。华酌既陈,有琼浆些。归来反故室,敬而无妨些。肴羞未通,女乐罗些。敶钟按鼓,造新歌些。《涉江》《采菱》,发《扬荷》些。美人既醉,朱颜酡些。嬉光眇视,目曾波些。被文服纤,丽而不奇些。长发曼鬋,艳陆离些。二八齐容,起郑舞些。衽若交竿,抚案下些。竽瑟狂会,搷鸣鼓些。宫庭震惊,发《激楚》些。吴歈蔡讴,奏大吕些。士女杂坐,乱而不分些。放敶组缨,班其相纷些。郑卫妖玩,来杂陈些。《激楚》之结,独秀先些。菎蔽象棋,有六簙些。分曹并进,遒相迫些。成枭而牟,呼五白些。晋制犀比,费白日些。铿钟摇簴,揳梓瑟些。娱酒不废,沈日夜些。兰膏明烛,华灯错些。结撰至思,兰芳假些。人有所极,同心赋些。酎饮尽欢,乐先故些。魂兮归来!反故居些。乱曰:献岁发春兮,汨吾南征。菉蘋齐叶兮,白芷生。路贯庐江兮,左长薄。倚沼畦瀛兮,遥望博。青骊结驷兮,齐千乘。悬火延起兮,玄颜烝。步及骤处兮,诱骋先。抑骛若通兮,引车右还。与王趋梦兮,课后先。君王亲发兮,惮青兕。朱明承夜兮,时不可以淹。皋兰被径兮,斯路渐。湛湛江水兮,上有枫。目极千里兮,伤春心。魂兮归来,哀江南!

 • 卜居

  屈原既放,三年不得复见。竭知尽忠而蔽障于谗。心烦虑乱,不知所从。乃往见太卜郑詹尹曰:“余有所疑,愿因先生决之。”詹尹乃端策拂龟,曰:“君将何以教之?”屈原曰:“吾宁悃悃款款,朴以忠乎,将送往劳来,斯无穷乎?“宁诛锄草茅以力耕乎,将游大人以成名乎?宁正言不讳以危身乎,将从俗富贵以偷生乎?宁超然高举以保真乎,将哫訾栗斯,喔咿儒儿,以事妇人乎?宁廉洁正直以自清乎,将突梯滑稽,如脂如韦,以洁楹乎?“宁昂昂若千里之驹乎,将泛泛若水中之凫,与波上下,偷以全吾躯乎?宁与骐骥亢轭乎,将随驽马之迹乎?宁与黄鹄比翼乎,将与鸡鹜争食乎?“此孰吉孰凶?何去何从?“世溷浊而不清:蝉翼为重,千钧为轻;黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。吁嗟默默兮,谁知吾之廉贞!”詹尹乃释策而谢曰:“夫尺有所短,寸有所长;物有所不足,智有所不明;数有所不逮,神有所不通。用君之心,行君之意。龟策诚不能知此事。

 • 九章之八橘颂

  后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。精色内白,类任道兮。纷緼宜修,姱而不丑兮。嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮?深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。愿岁并谢,与长友兮。淑离不淫,梗其有理兮。年岁虽少,可师长兮。行比伯夷,置以为像兮。

 • 九章之三哀郢

  皇天之不纯命兮,何百姓之震愆?民离散而相失兮,方仲春而东迁。去故都而就远兮,遵江夏以流亡。出国门而轸怀兮,申之吾以行。发郢都而去闾兮,怊荒忽其焉极!楫齐杨以容与兮,哀见君而不再得。望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰,过夏首而西浮兮,顾龙门而不见,心蝉媛而伤怀兮,眇不知其所,顺风波以从流兮,焉洋洋而为客。凌阳侯之汜滥兮,忽翱翔之焉薄,心絓结而不解兮,思蹇产而不释。将运舟而下浮兮,上洞庭而下江,去终古之所居兮,今逍遥而来东,羌灵魂之欲归兮,何须臾之忘反?背夏浦而西思兮,哀故都之日远,登大坟而远望兮,聊以舒吾忧心,哀州土之平乐兮,悲江介之遗风,当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如?曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜!心不怡之长久兮,忧与愁其相接,惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉。忽若去不信兮,至今九年而不复。惨郁郁而不通兮,蹇侘傺而含戚。外承欢之汋约兮,谌荏弱而维持,忠湛湛而愿进兮,妒被离而鄣之。尧舜之抗行兮,嘹杳杳而薄天,众谗人之嫉妒兮,被以不慈之伪名,憎愠论之修美兮,好夫人之慷慨。众蹀而日进兮,美超远而逾迈。乱曰:曼余目以流观兮,冀一反之何时?鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之!关于的诗