当前位置:首页>诗词大全>屈原

天问

〔先秦〕屈原

yuē
suìzhīchū
shuíchuándàozhī
shàngxiàwèixíng
yóukǎozhī
míngzhāoméngàn
shuínéngzhī
féngwéixiàng
shízhī
míngmíngànàn
wéishíwéi
yīnyángsān
běnhuà
huánjiǔzhòng
shúyíngzhī
wéigōng
shúchūzuòzhī
wéiyān
tiānyānjiā
zhùdāng
dōngnánkuī
jiǔtiānzhī
ānfàngānshǔ
wēiduōyǒu
shuízhīshù
tiānsuǒ
shíèryānfēn
yuèānshǔ
lièxīngānchén
chūtāng
mēngfàn
mínghuì
suǒháng
guāng
yòu
juéwéi
érzài
yānjiǔ
qiángchǔ
huìānzài
érhuì
kāiérmíng
jiǎo宿wèidàn
yàolíngāncáng
rènhóng鸿
shīshàngzhī
qiānyuēyōu
érhángzhī
chīguīxián
gǔntīngyān
shùnchénggōng
xíngyān
yǒngèzàishān
sānniánshī
gǔn
biànhuà
zuǎnjiùqián
suìchéngkǎogōng
chū
érjuémóutóng
hóngquánshēn
tiánzhī
fāngjiǔ
fénzhī
hǎiyīnglóng
jìn
gǔnsuǒyíng
suǒchéng
kānghuíféng
zhuìdōngnánqīng
jiǔzhōuāncuò
chuān洿
dōngliú
shúzhī
dōng西nánběi
xiūshúduō
nánběishùnduò
yǎn
kūnlúnxiàn
kāoānzài
zēngchéngjiǔzhòng
gāo
fāngzhīmén
shuícóngyān
西běi
tōngyān
āndào
zhúlóngzhào
zhīwèiyáng
ruòhuáguāng
suǒdōngnuǎn
suǒxiàhán
yānyǒushílín
shòunéngyán
yānyǒuqiúlóngxióngyóu
xiónghuǐjiǔshǒu
tiáoyānzài
suǒ
chángrénshǒu
píngjiǔ
huáān
língshétūnxiàng
jué
hēishuǐxuánzhǐ
sānwēiānzài
yánnián
shòu寿suǒzhǐ
língsuǒ
鬿duīyānchǔ
羿yān
yānjiě
zhīxiàngōng
jiàngshěngxiàfāng
yānshān
értōngzhītáisāng
mǐnfēi
juéshēnshì
wéishìtóngwèi
érkuàizhāobǎo
dàizuòhòu
ránniè
wéiyōu
érnéngshì
jiēguīshè
érhàijuégōng
hòuzuò
érjiàng
bīnshāng
jiǔbiànjiǔ
qín
érfēnjìng
jiàng羿
nièxiàmín
shè
érluòpín
féngyáojué
fēngshìshè
xiànzhēngròuzhīgāo
érhòuruò
zhuóchún
xuànyuánmóu
羿zhīshè
érjiāotūnkuízhī
qióng西zhēng
yányuèyān
huàwéihuángxióng
huóyān
xiánshǔ
guànshìyíng
yóubìngtóu
érgǔnxiūyíng
báiyīng
wéitáng
ānliángyào
néngzāng
tiānshìcónghéng
yángyuán
niǎomíng
yānsāngjué
pínghào
xīngzhī
zhuànxié鹿
yīngzhī
áodàishānbiàn
ānzhī
shìzhōulíngháng
zhīqiānzhī
wéijiāozài
qiúsǎo
shǎokāngzhúquǎn
érdiānyǔnjuéshǒu
féngcháng
érguǎntóngyuánzhǐ
diānjuéshǒu
érqīnféngdài
tāngmóu
hòuzhī
zhōuzhēnxún
dàozhī
jiémēngshān
suǒyān
mèi
tāngyān
shùnmǐnzàijiā
guān
yáoyáogào
èrqīn
juéméngzàichū
suǒyān
huángtáishíchéng
shuísuǒyān
dēngwéi
shúdàoshàngzhī
yǒu
shúzhìjiàngzhī
shùnjué
zhōngránwéihài
quǎnshǐ
érjuéshēnwēibài
huò
nányuèshìzhǐ
shú
liǎngnán
yuánshì
hòushìxiǎng
chéngmóuxiàjié
zhōngmièsāng
nǎijiàngguān
xiàféngzhì
tiáofàngzhì
érshuō
jiǎnzàitái
xuánniǎozhì
gāibǐng
juéshìzāng
zhōngyǒu
niúyáng
gānxiéshí
huái怀zhī
píngxiémàn
féizhī
yǒushù
yúnérféng
chuángxiānchū
mìngcóng
héngbǐng
yānniú
wǎngyíngbān
dànhuánlái
hūnwēizūn
yǒuníng
fánniǎocuì
qíng
xuànbìngyín
wēihàijuéxiōng
biànhuàzuòzhà
érhòuféngcháng
chéngtāngdōngxún
yǒushēnyuán
xiǎochén
érfēishì
shuǐbīnzhī
xiǎo
èzhī
yìngyǒushēnzhī
tāngchūzhòngquán
zuìyóu
shèngxīn
shuíshǐ使tiāozhī
huìcháozhēngméng
jiàn
cāngniǎoqúnfēi
shúshǐ使cuìzhī
lièzhòugōng
shūdànjiā
qīnkuí
zhōuzhīmìngjiē
shòuyīntiānxià
wèiānshī
fǎnchéngnǎiwáng
zuì
zhēngqiǎn
hángzhī
bìng
jiāngzhī
zhāohòuchéngyóu
nányuán
juéwéi
féngbáizhì
wángqiǎoměi
zhōuliú
huántiānxià
suǒqiú
yāoxuàn
hàoshì
zhōuyōushuízhū
yānbāo
tiānmìngfǎn
yòu
huánjiǔhuì
ránshēnshā
wángzhòuzhīgōng
shúshǐ使luànhuò
è
chánchǎnshì
gān
érchénzhī
léikāishùn
érfēngzhī
shèngrénzhī
fāng
méishòuhǎi
xiángkuáng
wéiyuán
zhúzhī
tóuzhībīngshàng
niǎozhī
fénggōngxiéshǐ
shūnéngjiāngzhī
jīngqiē
féngchángzhī
chānghàoshuāi
bǐngbiānzuò
língchèshè
mìngyǒuyīnguó
qiāncángjiù
néng
yīnyǒuhuò
suǒ
shòuhǎi
西shànggào
qīnjiùshàng
yīnzhīmìngjiù
shīwàngzài
chāngshí
dāoyángshēng
hòu
shāyīn
suǒ
zǎishīzhàn
suǒ
línzhìjīng
wéi
gǎntiānzhuì
shuíwèi
huángtiānmìng
wéijièzhī
shòutiānxià
yòushǐ使zhìdàizhī
chūtāngchénzhì
hòuchéng
guāntāng
zūnshízōng
xūnmèngshēng
shǎosànwáng
zhuàng
néngliújuéyán
péngkēngzhēnzhì
xiǎng
shòushòu寿yǒngduō
jiǔcháng
zhōngyānggòng
hòu
fēngéwēimìng
jīngcǎiwēi
鹿yòu
běizhìhuíshuǐ
cuì
xiōngyǒushìquǎn
zhībǎiliǎng
báoléidiàn
guīyōu
juéyánfèng
qiú
xuéchǔ
yuányún
jīngxūnzuòshī
cháng
guògǎigēng
yòuyán
guāngzhēngguó
jiǔshìshèng
huánchuān穿shèqiūlíng
yuánchūwén
gàoáocháng
shìshàng
zhōngmíngzhāng

曰:遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢闇,谁能极之?冯翼惟像,何以识之?明明闇闇,惟时何为?阴阳三合,何本何化?圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?斡维焉系,天极焉加?八柱何当,东南何亏?九天之际,安放安属?隅隈多有,谁知其数?天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙氾。自明及晦,所行几里?夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?女歧无合,夫焉取九子?伯强何处?惠气安在?何阖而晦?何开而明?角宿未旦,曜灵安藏?不任汩鸿,师何以尚之?佥曰何忧,何不课而行之?鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功。何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以窴之?地方九则,何以坟之?河海应龙?何尽何历?鲧何所营?禹何所成?康回冯怒,坠何故以东南倾?九州安错?川谷何洿?东流不溢,孰知其故?东西南北,其修孰多?南北顺堕,其衍几何?昆仑县圃,其尻安在?增城九重,其高几里?四方之门,其谁从焉?西北辟启,何气通焉?日安不到?烛龙何照?羲和之未扬,若华何光?何所冬暖?何所夏寒?焉有石林?何兽能言?焉有虬龙、负熊以游?雄虺九首,鯈忽焉在?何所不死?长人何守?靡蓱九衢,枲华安居?灵蛇吞象,厥大何如?黑水、玄趾,三危安在?延年不死,寿何所止?鲮鱼何所?鬿堆焉处?羿焉彃日?乌焉解羽?禹之力献功,降省下土四方。焉得彼嵞山女,而通之於台桑?闵妃匹合,厥身是继。胡为嗜不同味,而快朝饱?启代益作后,卒然离蠥。何启惟忧,而能拘是达?皆归射鞠,而无害厥躬。何后益作革,而禹播降?启棘宾商,九辨九歌。何勤子屠母,而死分竟地?帝降夷羿,革孽夏民。胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?冯珧利决,封豨是射。何献蒸肉之膏,而后帝不若?浞娶纯狐,眩妻爰谋。何羿之射革,而交吞揆之?阻穷西征,岩何越焉?化为黄熊,巫何活焉?咸播秬黍,莆雚是营。何由并投,而鲧疾修盈?白蜺婴茀,胡为此堂?安得夫良药,不能固臧?天式从横,阳离爰死。大鸟何鸣,夫焉丧厥体?蓱号起雨,何以兴之?撰体胁鹿,何以膺之?鼇戴山抃,何以安之?释舟陵行,何之迁之?惟浇在户,何求于嫂?何少康逐犬,而颠陨厥首?女歧缝裳,而馆同爰止。何颠易厥首,而亲以逢殆?汤谋易旅,何以厚之?覆舟斟寻,何道取之?桀伐蒙山,何所得焉?妹嬉何肆,汤何殛焉?舜闵在家,父何以鱞?尧不姚告,二女何亲?厥萌在初,何所意焉?璜台十成,谁所极焉?登立为帝,孰道尚之?女娲有体,孰制匠之?舜服厥弟,终然为害。何肆犬豕,而厥身不危败?吴获迄古,南岳是止。孰期去斯,得两男子?缘鹄饰玉,后帝是飨。何承谋夏桀,终以灭丧?帝乃降观,下逢伊挚。何条放致罚,而黎服大说?简狄在台,喾何宜?玄鸟致贻,女何喜,该秉季德,厥父是臧。胡终弊于有扈,牧夫牛羊?干协时舞,何以怀之?平胁曼肤,何以肥之?有扈牧竖,云何而逢?击床先出,其命何从?恆秉季德,焉得夫朴牛?何往营班禄,不但还来?昏微遵迹,有狄不宁。何繁鸟萃棘,负子肆情?眩弟并淫,危害厥兄。何变化以作诈,而後嗣逢长?成汤东巡,有莘爰极。何乞彼小臣,而吉妃是得?水滨之木,得彼小子。夫何恶之,媵有莘之妇?汤出重泉,夫何罪尤?不胜心伐帝,夫谁使挑之?会晁争盟,何践吾期?苍鸟群飞,孰使萃之?列击纣躬,叔旦不嘉。何亲揆发,何周之命以咨嗟?授殷天下,其位安施?反成乃亡,其罪伊何?争遣伐器,何以行之?并驱击翼,何以将之?昭后成游,南土爰底。厥利惟何,逢彼白雉?穆王巧挴,夫何周流?环理天下,夫何索求?妖夫曳衒,何号于市?周幽谁诛?焉得夫褒姒?天命反侧,何罚何佑?齐桓九会,卒然身杀。彼王纣之躬,孰使乱惑?何恶辅弼,谗谄是服?比干何逆,而抑沉之?雷开何顺,而赐封之?何圣人之一德,卒其异方:梅伯受醢,箕子详狂?稷维元子,帝何竺之?投之於冰上,鸟何燠之?何冯弓挟矢,殊能将之?既惊帝切激,何逢长之?伯昌号衰,秉鞭作牧。何令彻彼岐社,命有殷国?迁藏就岐,何能依?殷有惑妇,何所讥?受赐兹醢,西伯上告。何亲就上帝罚,殷之命以不救?师望在肆,昌何识?鼓刀扬声,后何喜?武发杀殷,何所悒?载尸集战,何所急?伯林雉经,维其何故?何感天抑坠,夫谁畏惧?皇天集命,惟何戒之?受礼天下,又使至代之?初汤臣挚,後兹承辅。何卒官汤,尊食宗绪?勋阖梦生,少离散亡。何壮武历,能流厥严?彭铿斟雉,帝何飨?受寿永多,夫何久长?中央共牧,后何怒?蜂蛾微命,力何固?惊女采薇,鹿何祐?北至回水,萃何喜?兄有噬犬,弟何欲?易之以百两,卒无禄?薄暮雷电,归何忧?厥严不奉,帝何求?伏匿穴处,爰何云?荆勋作师,夫何长?悟过改更,我又何言?吴光争国,久余是胜。何环穿自闾社丘陵,爰出子文?吾告堵敖以不长。何试上自予,忠名弥彰?
译文

曰:遂古之初,谁传道之?请问:远古开始时,谁将此态流传导引给后代?

上下未形,何由考之?天地尚未成形前,又从哪里得以产生?

冥昭瞢暗,谁能极之?明暗不分混沌一片,谁能够探究其中原因?

冯翼惟象,何以识之?大气一团迷蒙无物,凭什么将它识别认清?

明明暗暗,惟时何为?白天光明夜日屯黑暗,究竞它是如何安排?

阴阳三合,何本何化?阴阳参合而生万物,何为本源何为演变?

圜则九重,孰营度之?传说青天浩渺共有九重,是谁曾去环绕量度?

惟兹何功,孰初作之?如此规模巨大的工程,是谁开始把它建造?

斡维焉系,天极焉加?斗柄的轴绳系在何处?天极遥远延伸到何方?

八柱何当,东南何亏?八个擎天之柱撑在哪里?大地为何低陷东南?

九天之际,安放安属?天的中央与八方四面,究竟在哪里依傍相连?

隅隈多有,谁知其数?边边相交隅角众多,有谁能统计周全?

天何所沓?十二焉分?天在哪里与地交会?十二区域怎样划分?

日月安属?列星安陈?日月天体如何连属?众星列陈究竟何如?

出自汤谷,次于蒙汜。太阳早上从汤谷出来,夜晚在蒙汜栖息。

自明及晦,所行几里?从天亮直到天黑,所走之路究竟几里?

夜光何德,死则又育?月亮有着什么德行,竟然能够死而再重生?

厥利维何,而顾菟在腹?对月亮有什么好处,而有玉兔在其腹中?

女岐无合,夫焉取九子?神女女岐并没有丈夫,为何会有九个儿子?

伯强何处?惠气安在?伯强之神居于何处?天地和气又在哪里?

何阖而晦?何开而明?关闭什么门使得天黑?开启什么门使得天亮?

角宿未旦,曜灵安藏?东方角宿还没放光,太阳又在哪里匿藏?

不任汩鸿,师何以尚之?如果鲧不能胜任治水,众人为何仍将他推举?

佥曰“何忧,何不课而行之?”既然都说没有可担忧,为何不让他尝试?

鸱龟曳衔,鲧何听焉?太阳的运行靠鸱龟或曳或衔,鲧有什么神圣德行?

顺欲成功,帝何刑焉?治理川谷马上大功告成,尧帝为何对他施刑?

永遏在羽山,夫何三年不施?长久将鲧禁闭羽山,为何三年还不放他?

伯禹愎鲧,夫何以变化?大禹从鲧腹中生出,治水方法怎样变化?

纂就前绪,遂成考功。继承前人未竟事业,终于完成先父遗志。

何续初继业,而厥谋不同?为何继承前任遗绪,所用谋略却不相同?

洪泉极深,何以窴之?洪水如渊深不见底,怎样才能将它填平?

地方九则,何以坟之?土地肥瘠可分九等,怎样才能划分明白?

河海应龙?何尽何历?应龙如何以尾画地?河海如何顺利流通?

鲧何所营?禹何所成?鲧经营了哪些事业?禹是什么使他事成?

康回冯怒,墬何故以东南倾?共工勃然大怒,东南大地为何侧倾?

九州安错?川谷何洿?九州大地如何安置?河流山谷怎样疏浚?

东流不溢,孰知其故?水流东海总不满溢,谁又知这是什么原因?

东西南北,其修孰多?东西南北四方土地,哪边更长哪边更多?

南北顺椭,其衍几何?南北形成狭长地势,长出地方有几何?

昆仑悬圃,其尻安在?昆仑山上玄圃仙境,它的居住在哪里?

增城九重,其高几里?山中还有增城九重,它的高度有几里?

四方之门,其谁从焉?昆仑山的四面门户,什么人物由此出入?

西北辟启,何气通焉?西北两面大门敞开,什么气息通过此处?

日安不到?烛龙何照?太阳光辉怎会有哪里照不到,何需烛龙用其神光照耀?

羲和之未扬,若华何光?羲和的神车尚未出行,若木之花为何便大放光芒?

何所冬暖?何所夏寒?什么地方冬日常暖?什么地方夏日寒凉?

焉有石林?何兽能言?什么地方有岩石成林?什么野兽能把话讲?

焉有虬龙,负熊以游?哪有着无角虬龙,背着熊罴游乐从容?

雄虺九首,鯈忽焉在?雄的虺蛇九个头颅,来去迅捷生在何处?

何所不死?长人何守?不死之国哪里可找?长寿之人持何神术?

靡蓱九衢,枲华安居?萍草蔓延叶分九叉,枲麻长在哪儿开花?

灵蛇吞象,厥大何如?一条长蛇吞下大象,它的身子又有多大?

黑水玄趾,三危安在?黑水之地玄趾之民,还有三危都在哪里?

延年不死,寿何所止?延年益寿得以不死,生命久长几时终止?

鲮鱼何所?鬿堆焉处?奇形鲮鱼生于何方?怪鸟鬿堆长在哪里?

羿焉彃日?乌焉解羽?后羿怎样射下九日?日中之乌如何解体?

禹之力献功,降省下土四方。大禹尽力成其圣功,降临省视天下四方。

焉得彼嵞山女,而通之於台桑?哪儿得来涂山之女,与她结合就在台桑?

闵妃匹合,厥身是继。怜爱涂山女与之匹配,儿子诞生得到继嗣。

胡维嗜不同味,而快鼌饱?为何嗜欲与人相同,求欢饱享一朝之情?

启代益作后,卒然离蠥。启代伯益作了国君,终究还是遇上灾祸。

何启惟忧,而能拘是达?为何启会遭此忧患,身受拘囚又能逃脱?

皆归射鞫,而无害厥躬。都是勤谨鞠躬尽瘁,没有损害他们自身。

何后益作革,而禹播降?为何伯益福祚终结,禹的后嗣繁荣昌盛?

启棘宾商,《九辨》《九歌》。夏启急于朝见天帝,得到《九辩》《九歌》乐曲。

何勤子屠母,而死分竟地?为何贤子竟伤母命,使她肢解满地尸骨?

帝降夷羿,革孽夏民。帝尧派遣夷羿降临,变革夏政祸害夏民。

胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?为何箭射那个河伯,夺取他的妻子洛嫔?

冯珧利决,封豨是射。持有宝弓珧弧套着上好的扳指,前去把那巨大的野猪射猎追赶。

何献蒸肉之膏,而后帝不若?为何羿将肥肉献上蒸祭,天帝心中却并不以为善?

浞娶纯狐,眩妻爰谋。寒浞娶了羿妃纯狐氏女,又迷惑她合伙把羿谋杀。

何羿之射革,而交吞揆之?为何羿能射穿七层皮革,却被其妻与浞合力杀戮?

阻穷西征,岩何越焉?道路险阻,向西而行,山岩重重,如何穿越?

化而为黄熊,巫何活焉?鲧将身躯化为黄熊,巫师如何使他复活?

咸播秬黍,莆雚是营。地上都已播种黑泰,芦苇水滩也已开垦经营。

何由并投,而鲧疾修盈?为何鲧遭驱逐如同四凶,难道他真的恶贯满盈?

白蜺婴茀,胡为此堂?嫦娥白虹披身作为衣饰,为何打扮得如此堂皇?

安得夫良药,不能固臧?从何处得到不死之药,却又不能长久保藏?

天式从横,阳离爰死。天的法式有纵有横,阳气离散就会死亡。

大鸟何鸣,夫焉丧厥体?大鸟金乌多么肥壮,为何竟会体解命丧?

蓱号起雨,何以兴之?雨师蓱翳号呼下雨,他是怎样使雨势兴盛?

撰体协胁,鹿何膺之?有着驯良柔顺体质,鹿身风神如何响应?

鳌戴山抃,何以安之?巨鳌背负神山舞动四肢,神山怎样才能安然不动?

释舟陵行,何之迁之?龙伯巨人舍弃舟船行走陆地,又是怎样将灵龟钓离大海?

惟浇在户,何求于嫂?浇来到嫂子门口,他对嫂子有何要求?

何少康逐犬,而颠陨厥首?为何少康驱赶猎犬,趁机就能将他斩首?

女歧缝裳,而馆同爰止。女歧借着缝补衣服,而且与浇同宿一房。

何颠易厥首,而亲以逢殆?为何错砍女歧首级,使她亲身遭遇祸殃?

汤谋易旅,何以厚之?浇策划整顿军旅,如何制造甲胄使其坚固?

覆舟斟寻,何道取之?讨伐斟寻倾覆其船,他用何种方法取胜?

桀伐蒙山,何所得焉?夏桀出兵讨伐蒙山,所得的好处又是什么?

妺嬉何肆,汤何殛焉?妺嬉为何如此恣肆淫虐?商汤怎能将其无情放逐?

舜闵在家,父何以鳏?舜对成家十分忧愁,父亲为何让他独身?

尧不姚告,二女何亲?帝尧不告诉舜父,二妃如何与舜成亲?

厥萌在初,何所亿焉?从其最初的发展,谁能预料到后来?

璜台十成,谁所极焉?玉台十层奢侈至极,当初有谁将其看透?

登立为帝,孰道尚之?登立为帝,孰道尚之:立,位。道,导引。王逸《章句》:“言伏羲始画八卦,修行道德,万民登以为帝,谁开导而尊尚之也?”

女娲有体,孰制匠之?舜帝友爱依从他的弟弟,弟弟还是对他加害。

舜服厥弟,终然为害。为何身上涂满狗粪,就能避免危险状况?

何肆犬豕,而厥身不危败?古公亶父之时,吴伯是为让避王季,因而在霍山之下停留。

吴获迄古,南岳是止。谁能想到此中缘故,全因这两个哥哥让贤于弟弟?

孰期去斯,得两男子?以鹄羹玉鼎进献美馔,商汤君王欣然受用。

缘鹄饰玉,后帝是飨。为何接收伊尹之计图谋伐桀,便能使桀终于走向灭亡?

何承谋夏桀,终以灭丧?商汤降临俯察四方,巧遇赏识贤臣伊尹。

帝乃降观,下逢伊挚。为何桀在呜条受罚,黎民百姓欢欣异常?

何条放致罚,而黎服大说?简狄深居九层瑶台之上,帝喾怎能对她中意欣赏?

简狄在台,喾何宜?玄乌高飞送来其卵,简狄如何便有身孕?

玄鸟致贻,女何喜?王亥秉承王季美德,以其父亲为善德榜样。

该秉季德,厥父是臧。为何终遭有易之难,落得只能放牧牛羊?

胡终弊于有扈,牧夫牛羊?王亥在有易持盾跳舞,如何能把女子吸引?

干协时舞,何以怀之?有易女子丰腴细润,如何保养如此体态?

平胁曼肤,何以肥之?这有易国的放牧者,又在哪里遇到女子?

有扈牧竖,云何而逢?凶器袭来王亥被杀,女子究竟如何得以保存性命?

击床先出,其命何从?王恒秉承王季美德,哪里得到其兄的牛羊?

恒秉季德,焉得夫朴牛?却又为何远至班禄,不到清晨便及时回返?

何往营班禄,不但还来?黄昏时分追寻细微痕迹,有易国仍然不得安宁。

昏微循迹,有狄不宁。为何众鸟集于树丛,女子仍与王恒幽会淫乱?

何繁鸟萃棘,负子肆情?王亥昏乱与弟共为淫虐,王亥被杀也正因如此。

眩弟并淫,危害厥兄。为何与善变的有易女子淫乱,他的后代却反而盛昌不绝?

何变化以作诈,而后嗣逢长?成汤出巡东方之地,一直到达有莘氏之地。

成汤东巡,有莘爰极。本想求得奴隶伊尹,如何却又能得贤淑美妻?

何乞彼小臣,而吉妃是得?莘国女采桑伊水边,空桑树中拾到小儿伊尹。

水滨之木,得彼小子。有莘国君为何又心起厌恶,把他作为陪嫁礼品?

夫何恶之,媵有莘之妇?汤从囚地重泉出来,究竟他有什么大罪?

汤出重泉,夫何辠尤?难忍耻辱起而伐桀,是谁挑起这场是非?

不胜心伐帝,夫谁使挑之?诸侯请盟约定甲子日清晨,为何都能守约如期?

会朝争盟,何践吾期?王师如苍鹰威武成群高飞,谁使他们同心会集?

苍鸟群飞,孰使萃之?武王将纣王裂体斩首,周公姬旦却并不赞许。

列击纣躬,叔旦不嘉。为何亲自为武王谋,奠定周朝后又发叹息?

何亲揆发足,周之命以咨嗟?上天将天下授予殷商,纣的王位是如何施与?

授殷天下,其位安施?等到殷朝兴起又使他灭亡,他的罪过又是什么?

反成乃亡,其罪伊何?诸侯踊跃兴起军队,武王如何动员他们?

争遣伐器,何以行之?军队并进击敌两翼,他又如何指挥大兵?

并驱击翼,何以将之?昭王盛治兵车出游,到达南方楚地才止。

昭后成游,南土爰底。最后得到什么好处,难道只是迎来白雉?

厥利惟何,逢彼白雉?穆王御马巧施鞭策,为何他要周游四方?

穆王巧梅,夫何为周流?他的足迹环绕天下,有些什么要求愿望?

环理天下,夫何索求?妖人夫妇牵挽炫耀,为何他们呼号街市?

妖夫曳炫,何号于市?幽王究竟杀的是谁?哪里得来这个褒姒?

周幽谁诛?焉得夫褒姒?天命从来反复无常,何者受惩何者得佑?

天命反侧,何罚何佑?是怎样撤除岐地社庙,承受天命享有殷国?

西伯姬昌八九十岁,仍然执鞭受命作牧。齐国桓公九合诸侯,最终受困身死尸朽。

齐桓九会,卒然身杀。那个殷商纣王自身,是谁使他狂暴昏乱?

彼王纣之躬,孰使乱惑?为何厌恶辅佐的忠良,而听任小人谗谄?

何恶辅弼,谗谄是服?比干有何悖逆之处,为何遭受压制打击?

比干何逆,而抑沈之?雷开惯于阿谀奉承,为何给他赏赐封爵?

雷开阿顺,而赐封之?为何贤臣品德虽同,却遭受不同结局?

何圣人之一德,卒其异方?梅伯受刑剁成肉酱,箕子装疯消极避世。

梅伯受醢,箕子详狂?后稷原是嫡生长子,帝喾为何将他憎恨?

稷维元子,帝何竺之?将他扔在寒冰之上,鸟儿为何覆翼送暖?

投之于冰上,鸟何燠之?为何长大仗弓持箭,善治农业怀有奇能?

何冯弓挟矢,殊能将之?出生既已惊动上天,为何后嗣繁荣昌盛?

既惊帝切激,何逢长之?西伯姬昌八九十岁,仍然执鞭受命作牧。

伯昌号衰,秉鞭作牧。是怎样撤除岐地社庙,承受天命享有殷国?

何令彻彼岐社,命有殷国?祖先携宝迁居岐山,如何能使百姓前来依傍?

迁藏就岐,何能依?殷纣已受妲己迷惑,劝谏之言又有何用?

殷有惑妇,何所讥?纣王赐他亲子肉酱,西伯心痛告祭于天。

受赐兹醢,西伯上告。为何纣王亲受天罚,殷商命运仍难挽救?

何亲就上帝罚,殷之命以不救?太公吕望在店中卖肉,姬昌为何能辨贤能?

师望在肆,昌何识?听到挥刀振动发声,文王为何大为欢喜?

鼓刀扬声,后何喜?武王姬发诛纣灭商,为何抑郁不能久忍?

武发杀殷,何所悒?抬着文王灵牌发动战役,为何充满焦急之情?

载尸集战,何所急?太子申生自缢而死,究竞为了什么缘故?

伯林雉经,维其何故?既然已经惊天动地,又有谁能心怀畏惧?

何感天抑墬,夫谁畏惧?上帝既降下天命,为何王者却不谨慎修德?

皇天集命,惟何戒之?既然已经统治天下,为何又被他人取代?

受礼天下,又使至代之?初把伊尹视作小臣,后来用作辅政宰相。

初汤臣挚,后兹承辅。身为商汤辅佐大臣,为何死后荣获宗庙配享?

何卒官汤,尊食宗绪?阖庐有功寿梦之孙,少年遭受离散之苦。

勋阖梦生,少离散亡。为何壮年奋厉勇武,能使他的威名远布?

何壮武历,能流厥严?彭祖烹调雉鸡之羹,为何帝尧喜欢品尝?

彭铿斟雉,帝何飨?得享高寿年岁太多,为何竞有那么久长?

受寿永多,夫何久长?周代王朝共公治民,厉王君主为何发怒?

中央共牧,后何怒?国人生命原本微贱,自卫力量为何牢固?

蜂蛾微命,力何固?惊于妇言不再采薇,白鹿为何将其庇佑?

惊女采薇,鹿何佑?北行来到回水之地,一起饿死何乐可为?

北至回水,萃何喜?哥哥拥有善咬猛犬,弟弟又打什么主意?

兄有噬犬,弟何欲?一百辆车换一条狗,交易不成反失禄米。

易之以百两,卒无禄?傍晚时分雷鸣电闪,想要归去有何忧愁?

薄暮雷电,归何忧?国家庄严不复存在,对着上帝有何祈求?

厥严不奉,帝何求?伏身藏匿洞穴之中,还有什么事情要讲?

伏匿穴处,爰何云?楚求功勋兴兵作战,国势如何能够久长?

荆勋作师,夫何长?悔悟过失改正错误,我又有何言词可陈?

悟过改更,我又何言?吴王阖庐与楚争国,我们久已被他战胜!

吴光争国,久余是胜。环绕穿越里社丘陵,为何私通之人却生出令尹子文?

何环穿自闾社丘陵,爰出子文?我曾告诉贤者堵敖,楚国将衰不能久长。

吾告堵敖以不长。为何他能杀君自立,忠名更加显著光大?

请问:远古开始时,谁将此态流传导引给后代? 天地尚未成形前,又从哪里得以产生? 明暗不分混沌一片,谁能够探究其中原因? 大气一团迷蒙无物,凭什么将它识别认清? 白天光明夜日屯黑暗,究竞它是如何安排? 阴阳参合而生万物,何为本源何为演变? 传说青天浩渺共有九重,是谁曾去环绕量度? 如此规模巨大的工程,是谁开始把它建造? 斗柄的轴绳系在何处?天极遥远延伸到何方? 八个擎天之柱撑在哪里?大地为何低陷东南? 天的中央与八方四面,究竟在哪里依傍相连? 边边相交隅角众多,有谁能统计周全? 天在哪里与地交会?十二区域怎样划分? 日月天体如何连属?众星列陈究竟何如? 太阳早上从汤谷出来,夜晚在蒙汜栖息。 从天亮直到天黑,所走之路究竟几里? 月亮有着什么德行,竟然能够死而再重生? 对月亮有什么好处,而有玉兔在其腹中? 神女女岐并没有丈夫,为何会有九个儿子? 伯强之神居于何处?天地和气又在哪里? 关闭什么门使得天黑?开启什么门使得天亮? 东方角宿还没放光,太阳又在哪里匿藏? 如果鲧不能胜任治水,众人为何仍将他推举? 既然都说没有可担忧,为何不让他尝试? 太阳的运行靠鸱龟或曳或衔,鲧有什么神圣德行? 治理川谷马上大功告成,尧帝为何对他施刑? 长久将鲧禁闭羽山,为何三年还不放他? 大禹从鲧腹中生出,治水方法怎样变化? 继承前人未竟事业,终于完成先父遗志。 为何继承前任遗绪,所用谋略却不相同? 洪水如渊深不见底,怎样才能将它填平? 土地肥瘠可分九等,怎样才能划分明白? 应龙如何以尾画地?河海如何顺利流通? 鲧经营了哪些事业?禹是什么使他事成? 共工勃然大怒,东南大地为何侧倾? 九州大地如何安置?河流山谷怎样疏浚? 水流东海总不满溢,谁又知这是什么原因? 东西南北四方土地,哪边更长哪边更多? 南北形成狭长地势,长出地方有几何? 昆仑山上玄圃仙境,它的居住在哪里? 山中还有增城九重,它的高度有几里? 昆仑山的四面门户,什么人物由此出入? 西北两面大门敞开,什么气息通过此处? 太阳光辉怎会有哪里照不到,何需烛龙用其神光照耀? 羲和的神车尚未出行,若木之花为何便大放光芒? 什么地方冬日常暖?什么地方夏日寒凉? 什么地方有岩石成林?什么野兽能把话讲? 哪有着无角虬龙,背着熊罴游乐从容? 雄的虺蛇九个头颅,来去迅捷生在何处? 不死之国哪里可找?长寿之人持何神术? 萍草蔓延叶分九叉,枲麻长在哪儿开花? 一条长蛇吞下大象,它的身子又有多大? 黑水之地玄趾之民,还有三危都在哪里? 延年益寿得以不死,生命久长几时终止? 奇形鲮鱼生于何方?怪鸟鬿堆长在哪里? 后羿怎样射下九日?日中之乌如何解体? 大禹尽力成其圣功,降临省视天下四方。 哪儿得来涂山之女,与她结合就在台桑? 怜爱涂山女与之匹配,儿子诞生得到继嗣。 为何嗜欲与人相同,求欢饱享一朝之情? 启代伯益作了国君,终究还是遇上灾祸。 为何启会遭此忧患,身受拘囚又能逃脱? 都是勤谨鞠躬尽瘁,没有损害他们自身。 为何伯益福祚终结,禹的后嗣繁荣昌盛? 夏启急于朝见天帝,得到《九辩》《九歌》乐曲。 为何贤子竟伤母命,使她肢解满地尸骨? 帝尧派遣夷羿降临,变革夏政祸害夏民。 为何箭射那个河伯,夺取他的妻子洛嫔? 持有宝弓珧弧套着上好的扳指,前去把那巨大的野猪射猎追赶。 为何羿将肥肉献上蒸祭,天帝心中却并不以为善? 寒浞娶了羿妃纯狐氏女,又迷惑她合伙把羿谋杀。 为何羿能射穿七层皮革,却被其妻与浞合力杀戮? 道路险阻,向西而行,山岩重重,如何穿越? 鲧将身躯化为黄熊,巫师如何使他复活? 地上都已播种黑泰,芦苇水滩也已开垦经营。 为何鲧遭驱逐如同四凶,难道他真的恶贯满盈? 嫦娥白虹披身作为衣饰,为何打扮得如此堂皇? 从何处得到不死之药,却又不能长久保藏? 天的法式有纵有横,阳气离散就会死亡。 大鸟金乌多么肥壮,为何竟会体解命丧? 雨师蓱翳号呼下雨,他是怎样使雨势兴盛? 有着驯良柔顺体质,鹿身风神如何响应? 巨鳌背负神山舞动四肢,神山怎样才能安然不动? 龙伯巨人舍弃舟船行走陆地,又是怎样将灵龟钓离大海? 浇来到嫂子门口,他对嫂子有何要求? 为何少康驱赶猎犬,趁机就能将他斩首? 女歧借着缝补衣服,而且与浇同宿一房。 为何错砍女歧首级,使她亲身遭遇祸殃? 浇策划整顿军旅,如何制造甲胄使其坚固? 讨伐斟寻倾覆其船,他用何种方法取胜? 夏桀出兵讨伐蒙山,所得的好处又是什么? 妺嬉为何如此恣肆淫虐?商汤怎能将其无情放逐? 舜对成家十分忧愁,父亲为何让他独身? 帝尧不告诉舜父,二妃如何与舜成亲? 从其最初的发展,谁能预料到后来? 玉台十层奢侈至极,当初有谁将其看透? 登立为帝,孰道尚之:立,位。道,导引。王逸《章句》:“言伏羲始画八卦,修行道德,万民登以为帝,谁开导而尊尚之也?” 舜帝友爱依从他的弟弟,弟弟还是对他加害。 为何身上涂满狗粪,就能避免危险状况? 古公亶父之时,吴伯是为让避王季,因而在霍山之下停留。 谁能想到此中缘故,全因这两个哥哥让贤于弟弟? 以鹄羹玉鼎进献美馔,商汤君王欣然受用。 为何接收伊尹之计图谋伐桀,便能使桀终于走向灭亡? 商汤降临俯察四方,巧遇赏识贤臣伊尹。 为何桀在呜条受罚,黎民百姓欢欣异常? 简狄深居九层瑶台之上,帝喾怎能对她中意欣赏? 玄乌高飞送来其卵,简狄如何便有身孕? 王亥秉承王季美德,以其父亲为善德榜样。 为何终遭有易之难,落得只能放牧牛羊? 王亥在有易持盾跳舞,如何能把女子吸引? 有易女子丰腴细润,如何保养如此体态? 这有易国的放牧者,又在哪里遇到女子? 凶器袭来王亥被杀,女子究竟如何得以保存性命? 王恒秉承王季美德,哪里得到其兄的牛羊? 却又为何远至班禄,不到清晨便及时回返? 黄昏时分追寻细微痕迹,有易国仍然不得安宁。 为何众鸟集于树丛,女子仍与王恒幽会淫乱? 王亥昏乱与弟共为淫虐,王亥被杀也正因如此。 为何与善变的有易女子淫乱,他的后代却反而盛昌不绝? 成汤出巡东方之地,一直到达有莘氏之地。 本想求得奴隶伊尹,如何却又能得贤淑美妻? 莘国女采桑伊水边,空桑树中拾到小儿伊尹。 有莘国君为何又心起厌恶,把他作为陪嫁礼品? 汤从囚地重泉出来,究竟他有什么大罪? 难忍耻辱起而伐桀,是谁挑起这场是非? 诸侯请盟约定甲子日清晨,为何都能守约如期? 王师如苍鹰威武成群高飞,谁使他们同心会集? 武王将纣王裂体斩首,周公姬旦却并不赞许。 为何亲自为武王谋,奠定周朝后又发叹息? 上天将天下授予殷商,纣的王位是如何施与? 等到殷朝兴起又使他灭亡,他的罪过又是什么? 诸侯踊跃兴起军队,武王如何动员他们? 军队并进击敌两翼,他又如何指挥大兵? 昭王盛治兵车出游,到达南方楚地才止。 最后得到什么好处,难道只是迎来白雉? 穆王御马巧施鞭策,为何他要周游四方? 他的足迹环绕天下,有些什么要求愿望? 妖人夫妇牵挽炫耀,为何他们呼号街市? 幽王究竟杀的是谁?哪里得来这个褒姒? 天命从来反复无常,何者受惩何者得佑? 是怎样撤除岐地社庙,承受天命享有殷国? 齐国桓公九合诸侯,最终受困身死尸朽。 那个殷商纣王自身,是谁使他狂暴昏乱? 为何厌恶辅佐的忠良,而听任小人谗谄? 比干有何悖逆之处,为何遭受压制打击? 雷开惯于阿谀奉承,为何给他赏赐封爵? 为何贤臣品德虽同,却遭受不同结局? 梅伯受刑剁成肉酱,箕子装疯消极避世。 后稷原是嫡生长子,帝喾为何将他憎恨? 将他扔在寒冰之上,鸟儿为何覆翼送暖? 为何长大仗弓持箭,善治农业怀有奇能? 出生既已惊动上天,为何后嗣繁荣昌盛? 西伯姬昌八九十岁,仍然执鞭受命作牧。 是怎样撤除岐地社庙,承受天命享有殷国? 祖先携宝迁居岐山,如何能使百姓前来依傍? 殷纣已受妲己迷惑,劝谏之言又有何用? 纣王赐他亲子肉酱,西伯心痛告祭于天。 为何纣王亲受天罚,殷商命运仍难挽救? 太公吕望在店中卖肉,姬昌为何能辨贤能? 听到挥刀振动发声,文王为何大为欢喜? 武王姬发诛纣灭商,为何抑郁不能久忍? 抬着文王灵牌发动战役,为何充满焦急之情? 太子申生自缢而死,究竞为了什么缘故? 既然已经惊天动地,又有谁能心怀畏惧? 上帝既降下天命,为何王者却不谨慎修德? 既然已经统治天下,为何又被他人取代? 初把伊尹视作小臣,后来用作辅政宰相。 身为商汤辅佐大臣,为何死后荣获宗庙配享? 阖庐有功寿梦之孙,少年遭受离散之苦。 为何壮年奋厉勇武,能使他的威名远布? 彭祖烹调雉鸡之羹,为何帝尧喜欢品尝? 得享高寿年岁太多,为何竞有那么久长? 周代王朝共公治民,厉王君主为何发怒? 国人生命原本微贱,自卫力量为何牢固? 惊于妇言不再采薇,白鹿为何将其庇佑? 北行来到回水之地,一起饿死何乐可为? 哥哥拥有善咬猛犬,弟弟又打什么主意? 一百辆车换一条狗,交易不成反失禄米。 傍晚时分雷鸣电闪,想要归去有何忧愁? 国家庄严不复存在,对着上帝有何祈求? 伏身藏匿洞穴之中,还有什么事情要讲? 楚求功勋兴兵作战,国势如何能够久长? 悔悟过失改正错误,我又有何言词可陈? 吴王阖庐与楚争国,我们久已被他战胜! 环绕穿越里社丘陵,为何私通之人却生出令尹子文? 我曾告诉贤者堵敖,楚国将衰不能久长。 为何他能杀君自立,忠名更加显著光大? 1、 王承略,李笑岩译注.《楚辞》:山东画报出版社,2014.02:第57~85页
注解
1
遂:往。
2
传道:传说。
3
上下:指天地。
4
冥昭:指昼夜。昏暗不明的样子。
5
极:穷究。大气鼓荡流动的样子。
6
象:本无实物存在的只可想象的形。
7
时:通“是”,这样。参错相合。三,通“参”。
8
化:化生。天体。九层。事。转轴。
9
维:绳。天的顶端。安放。古代传说有八座大山做支撑天空的柱子。在。指天的中央和八方。边界。连接。角落。弯曲的地方。会合,指天地相合。指古天文学家把天划分的十二区,每区都有星宿做标记。古代神话中太阳在晚上停住的地方。天亮。夜晚。月亮。德,德行,一说通“得”,得以。菟,即“兔”,“顾菟”是月中的兔名,闻一多认为即蟾蜍。或作“女歧”,神话中的神女,没有丈夫而生了九歌孩子。合,匹配。得,生。大厉疫鬼。和气。关闭。角宿(sù),二十八宿(xiù)之一,东方青龙的第一宿,由两颗星组成,夜里出现在东方,古代传说两颗星之间为天门。太阳。胜任。治理。通“洪”,洪水。
10
师:众人。推举。皆。考察。用。高亨(hēng)先生认为大概是古代神话,鲧(gǔn)治水的时候,有鸱龟引路,去偷息壤,鲧就听从他们。鸱,一种鸷(zhì)鸟,猫头鹰之类。曳,牵引。衔,马口铁。符合要求。
11
帝:帝舜。诛罚。禁闭。神话中的山名。通“弛”,释放。即禹,禹称帝前被封为夏伯,所以又称为伯禹。从鲧腹中生出来。继续。跟从。事业。父亲。通“填”。分。指九州岛,一说分土田为九等。划分。有翅膀的龙,传说大禹治水时,有应龙用尾巴划地,禹就依此挖通江河,导水入海。通“历”。康回即共工,神话传说中的人物。冯怒,大怒。冯,通“凭”,满。“昔者共工与颛顼(zhuān xū)争为帝,怒而触不周之山,夫柱折,地维绝,天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。古“地”字。传说禹治水后把天下分为九州。通“措”。深,一说挖掘。狭而长。与椭同义。余。古代神话中的地名,在昆仑山顶和天相通的地方。问的是昆仑山上的悬圃,它的麓尾在哪里。尻,尾。神话中的地名,在昆仑山上。九层。昆仑山四面的门。出入。打开。什么地方太阳照射不到。“西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神,人面蛇神而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒。是烛九阴,是为烛龙。传说中替太阳驾车的神。扬鞭。若木的花,若木传说生长在日入的地方。神话中的无角龙。毒蛇。往来飘忽。“虺,蛇别名也。倏忽,电光也。长生不死。“不死民在交胫国东,其人黑色,长寿不死。指防风氏。《国语·鲁语下》记载,防风氏身长三丈,守封嵎山,禹会群神于会稽山,防风氏后到,被禹杀死,骨节装满一车。一种奇怪的萍草。蓱,通“萍”。一个靡蓱叶分九个叉。麻的别名。“靡蓱生花和麻花相像,所以叫做‘麻蓱’,音转而成‘靡蓱’。“巴蛇食象,三岁而出其骨。君子服之,无心腹之疾。其为蛇青黄赤黑,一曰黑蛇青首,在犀牛西。水名。地名。山名。“导黑水,至于三危,入于南海。长。“黑水之阿,爰(yuán)有木禾,食者得上寿。“自昆仑绝流沙沈羽,西至三危之国,石城金室,饮气之民,不死之野。神话中的怪鱼。“姑射国在海中,属列姑射……陵鱼人面、手足、鱼身,在海中。神话中的怪鸟。“北号之山,有鸟焉,其状如鸡而白首,鼠足而虎爪,其名曰鬿雀,亦食人。”堆,通“隹(zhuī)”,隹同“雀”。神话传说中善于射箭的英雄人物。《淮南子·本经训》载,唐尧时十个太阳一起出现在天空,把草木禾稼都晒焦了,尧命羿射落了其中的九个,替人民解除了严重的旱灾。射。乌鸦,指古代神话传说中太阳里面的三足乌。指太阳被射落,里面三足乌的羽翼散落下来。精力。贡献。指治水功业。一说“之”犹“用”,“之力”与“献功”对文。下来视察。即“涂”。涂山,地名,其所在有数说,皆有文献依据。通“婚”。古地名。忧。配偶。婚配。继,继嗣。“言禹所以忧无妃匹者,欲为身立继嗣也。为什么。语助词。快意。鼌(zhāo)即“朝”,一朝饱食,比喻一时的快乐。“言禹治水道娶者,忧无继嗣耳。何特与众人同嗜欲,苟欲饱快一朝之情乎?故以辛酉日娶,甲子日去,而有启也。禹的儿子。启的贤臣,禹曾选定他继承帝位。君主。通“猝”。离,通“罹”,遭受。忧患。通“罹”。“案《天问》似谓禹死,益立,启谋夺益位而事觉,卒为益所拘,故曰‘启代益作后,卒然离蠥’。启卒脱拘而出,攻益而夺之天下,故曰‘何启罹忧而能拘是达’也。”达,逃脱。解说甚多,金开诚《楚辞选注》以为泛指武器,意思是说在启和益作战时,益的部下都向启交出武器,而对启无所伤害。即益,因做过君主,所以叫后益。通“祚”,帝位。革除。指繁荣昌盛。播,通“蕃”。降,通“隆”。急。朝见。“帝”字之讹。“开上三嫔于天,得《九辩》与《九歌》以下。裂剥。竟,委,抛弃。天帝。派下。东夷有穷国的君主,擅长射箭,驱逐夏太康,自立为君,后被寒浞杀死。变革夏政,祸害夏民。洛水的美女,即宓妃。挟。蚌蛤的甲壳,用以修饰弓的两头,这里指弓。用。套在右手大拇指上用象骨做成的用以钩弦的套子。大。冬祭。肥美的肉。天帝。顺悦。即寒浞,传说是羿的相,谋杀羿而自立为君。羿的妻子。迷惑。指羿妻。于是。“言浞娶于纯狐氏女,眩惑爱之,遂与浞谋杀羿也。传说羿力大善射,能射穿七层皮革。合力。消灭。计谋。西行。度越。“言尧放鲧羽山,西行度越岑岩之险,因堕死也。”这两句指鲧被放逐羽山之野所行经的险途。活,复生。黑黍。即“蒲”,水草。通“萑(huán)”,芦类植物。耕种。全部耕种黑黍等庄稼,就在原来长满蒲苇的地方开垦耕种。原因。一起放逐,传说与鲧一起被放逐的还有共工、驩兜、三苗。罪行。指罪行极多。蜺,同“霓”。婴,缠绕。茀,曲。“傅斯年、郭镂冰、童书业皆以嫦娥偷药事说此问,确不可意。言姮娥化为白婗,曲绕于堂上,因窃药以去也。自然的法则。即“纵横”,指阴阳二气的消长变化。阳气。大鸟指王子侨尸体变成的大鸟。“崔文子取王子侨之尸,置之室中,覆之以弊篚(fěi),须臾则化为大鸟而鸣,开而视之,翻飞而去,文子焉能亡子侨之身乎?言仙人不可杀也。蓱翳(yì),雨师的名字。撰,具有。协胁,胁骨骈生。承受,一说通“应”。鳌,大龟。抃(biàn),拍手,四肢挥动。‘有巨灵之鳌,背负蓬莱之山而抃舞,戏苍海之中。放弃。在陆上行走。移走。“龙伯之国有大人,一钓而连六鳌,合负而趣归其国。浇,人名,寒浞的儿子。浇的嫂子女歧。“言浇无义,淫佚其嫂,往至其户,佯有所求,因与行淫乱也。少康,夏国君相的儿子。逐犬,打猎。颠陨,坠落。“夏少康因田猎放犬逐兽,遂袭杀浇而断其头。女歧,浇嫂。止,息。“女歧与浇淫佚,为之缝裳,于是共舍而宿止也。颠易厥首,指错砍了女歧的头。颠,砍掉。殆,危险。“少康夜袭得女歧头,以为浇,因断之,故言易首,遇危殆也。汤,“浇”的讹字。易旅,即制甲,制造作战用的衣甲。“滑易之革必不能厚,今浇之作甲,既能滑易,又不失其坚固,巧之至矣,故怪而问之。斟寻,夏的同姓诸侯国。道,方法。“浇伐斟寻,大战于潍,覆其舟,灭之”。王逸《章句》解释“汤谋易旅”,说“殷汤欲变易夏众,使之从己”。桀,夏朝的亡国君主,极残暴。蒙山,古国名。“夏桀征伐蒙山之国,而得妺嬉也。”《太平御览》卷引《国语》与《章句》同。妺嬉,即末喜,夏桀的元妃,为夏桀所宠,后被抛弃,于是与商汤的谋臣伊尹结交,灭了夏桀。“桀伐蒙山得妺嬉,妺嬉终与伊尹交而亡夏,是蒙山之役,得不偿失,故曰‘何所得焉’。”肆,罪。殛,流放。舜的父亲瞽叟,溺爱后妻之子象,三人合伙多次谋害舜。舜的姓,这里指舜的父亲。尧的两个女儿娥皇、女英。亲,姻,婿家。‘帝亦知告焉而不得妻也。“尧不告而归女于姚,是舜虽有妻,而舜之父母家人不知有此妇,故曰‘二女何亲’。或作“意”,预料。指殷的贤臣箕子看见纣王使用象牙筷子,非常害怕,料想以此为开端,必然会有一系列奢侈的事情发生,后来纣王果然建造了十层玉台。玉台。层。尽,看透的意思。女娲,神话中的上古女帝,是天地万物和人的创造者。制匠,制造。“传言女娲人头蛇身,一日七十化。指舜弟象。指象一直想杀舜。古体字,现已废弃)”,灌。体,一本作“矢”。闻一多考察《列女传·有虞二妃传》、《路史·发挥》卷二、《韩非子·内储说下》的有关记载,认为“肆犬豕”即“(氵贳)犬矢”,亦即“浴狗矢”,之处瞽瞍想灌醉舜然后杀死他,但娥皇、女英事先在舜的身上灌了狗屎,舜于是终日喝酒而不醉,使瞽瞍的阴谋不能得逞。灌了狗屎就喝不醉了,令人费解,故屈原就此发问。吴获,获,当为“伯”。吴伯,吴太伯。迄,当为“逃”。古,古公亶父。“古公有长子曰太伯,次曰虞仲。太姜生少子季历,季历娶太任,皆贤妇人,生昌,有圣瑞。‘我世当有兴者,其在昌乎?长子太伯、虞仲知古公欲立季历以传昌,乃二人亡如荆蛮,文身断发,以让季历。“季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯之奔荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千余家,立为吴太伯。太伯卒,无子,弟仲雍立,是为吴仲雍。”前文叙说弟象杀兄舜,故此问兄太伯让弟季历、又传位弟仲雍事。指霍山。居留。一本作“夫”。这里,是吴地。指太伯、仲雍。天鹅,此处指鹄羹。装饰美玉的鼎。指商汤。请人享用。帝汤。视察民情。即伊尹,挚是伊尹的名。鸣条,商汤打败夏桀的地方,一说是商汤流放夏桀的地方。致罚,给予惩罚。“民”的讹字。说,通“悦”。传说是有戎国的美女,帝喾的次妃,生商朝的始祖契(xiè)。瑶台,简狄和她妹妹建疵(cī)居住的地方。古代传说中的五帝之一,号高辛氏。通“仪”,匹配。燕子。或作“诒”,赠送。一本作“嘉”,指怀孕生子。“简翟、建疵,姐妹二人,在瑶台,帝喾之妃也。天使玄鸟降卵,简翟吞之,以生契,是为玄王,殷之祖也。即王亥,契的六世孙。即王亥的父亲,叫冥。善。通“庇”,寄居。即有易。《山海经·大荒东经》载“有因民国,句姓而食,有人曰王亥,两手操鸟,方食其头。王亥托于有易、河伯仆牛。有易杀王亥,取仆牛”,郭璞引注《竹书纪年》曰“殷王子亥,宾于有易而淫焉,有易之君绵臣,杀而放之,是故殷主甲微假师于河伯,以伐有易,遂杀其君绵臣也”,《周易·大壮》六五云“丧羊于易,无悔”,《旅》上九言“鸟焚其巢,旅人先笑后号啕,丧牛于易,凶”,都是说王亥寓居有易放牧牛羊的故事。平,通“骿(pián)”,并胁。指腹肥盛大。闻一多认为,此二句“状有易女之美”。当作“有易”。指王亥。相遇,指王亥相逢有易女。指王亥与有易女行淫,有易之人入而袭击其床,亥被杀,女则先自逸出。当作“其何所从”,谓女从何而出。王恒,王亥之弟。王亥的父亲。通“服”。服役之牛。居。疑读为“麓”。班禄,地名。疑通作“旦”。“亥以淫于有易而见杀,所遗之牛遂为恒所得。恒往居于班禄,常不及旦明而还至有易之地也。黄昏。通“昧”。有易。古体字,现已废弃)”。鸮(xiāo)。聚集。酸枣树。即“负兹”,“负兹”即“负菑”,意指藉草而卧。肆情,指行淫佚之事。“适当深夜,有狄女不宁息室中,而潜行微径,以与恒相会。谓亥与弟恒并淫有易之女,致亥被杀身死,故曰“危害厥兄”。眩,“胲(hǎi)”之形误,胲即王亥。有易女初与亥淫,而又与亥弟恒淫,故曰“变化以作诈”。疑恒继兄居位,终娶有易女为后,其后子孙众多,血食弥久。国名。乃。到。索取。奴隶,指伊尹。善妃。《吕氏春秋·本味》篇记载,汤向有莘国要伊尹,有莘国不给,汤于是请求有莘国君把女儿嫁给他,有莘国君很高兴,就把伊尹作为陪嫁的奴隶一道送来。小孩,指伊尹。陪嫁。《吕氏春秋》载,伊尹的母亲住在伊水边上,伊水泛滥,全邑淹没,她变成一棵空心桑树,生下伊尹,有莘国有女子采桑,在空桑中得到伊尹,献给有莘国君,长大后做了有莘国君的小臣。释放。地名据《史记·夏本纪》载,夏桀曾将汤囚禁在夏台,重泉当是夏台中囚禁人的地方。辠,古“罪”字。罪过。心中不能忍受。指夏桀。指甲子日的早晨。指周。约定的日期。相传周武王起兵伐纣,八百诸侯都到盟津与武王会师,甲子日的早晨在殷都附近的牧野誓师,随即攻下了殷都。鹰,比喻武王伐纣,将帅勇猛如鹰鸟群飞。列,分解。纣躬,纣的身体。“至纣死所,武王自射之,三发,而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,悬大白之旗。武王的弟弟周公旦。谋划。发,周武王的名。国运。叹息。一本作“及”,等到。助词,无义。作战的武器,指军队。并驾齐驱。指商纣军队的两翼。周昭王。南方,指楚国。到。“昭王德衰,南征,济于汉,船人恶之,以胶船进王,王御船至中流,胶液船解,王及祭公俱没于水中而崩。迎。野鸡。史载交趾之南,有越裳国,周公居摄,越裳国来献白雉。昭王德衰,不能使越裳国复献白雉,故欲亲往迎取之。周穆王,西周第五代国君。善御。梅,通“枚”,马鞭。周游。周行。理,通“履”,行。妖人。炫,炫耀。吆喝,叫卖。周幽王。周幽王的王后。‘余,褒之二君。’夏帝卜,杀之与去之与止之,莫吉。卜请其漦(chí)而藏之,乃吉。于是布币而策告之,龙亡而漦在,椟而去之。夏亡,传此器殷。殷亡,又传此器周。比三代,莫敢发之。至厉王之末,发而观之。漦流于庭,不可除。厉王使妇人裸而噪之,漦化为玄鼋,以入王后宫。后宫之童妾既龀(chèn)而遭之,既笈而孕,无夫而生子,惧而弃之。‘檿(yǎn)弧箕服,实亡周国。’于是宣王闻之,有夫妇卖是器者,宣王使执而戮之。逃于道,而见乡者后宫童妾所弃妖子出于路者,闻其夜啼,哀而救之,夫妇遂亡,奔于褒。褒人有罪,请入童妾所弃女子者于王以赎罪。弃女子出于褒,是为褒姒。反复无常。齐桓公,春秋五霸之一。就此召集诸侯会盟。终于。指,齐桓公后期任用奸臣,造成内乱,最后被围困在宫中,饥渴而死。疯狂昏迷。指搬弄是非、奉承拍马的小人。谗,捏造黑白说人坏话。谄,阿谀奉承。服,用。纣的叔父,殷的忠臣,因忠谏而被挖心。抵触,违背。纣的奸臣。指纣王的贤臣梅伯、箕子。相同的品德。不同的方式,这里指不同的结局。纣的诸侯,为人忠直,屡屡进谏,触怒纣王,被纣王杀死。古代的一种酷刑,把人杀死后剁成肉酱。纣的叔父。“纣愈淫乱不止,微子数谏不听,乃与大师、少师谋,遂去。‘为人臣者,不得不以死争。’乃强谏纣。‘吾闻圣人心有七窍。’剖比干,观其心。箕子惧,乃详狂为奴,纣又囚之。后稷,周的始祖。嫡妻生的长子。《史记·周本纪》载,后稷的母亲叫姜嫄,姜嫄是帝喾的元妃。通“毒”,憎恶。燠(yù),温暖。“厥初生民,时维姜嫄。生民如何,克禋(yīn)克祀。以弗无子,屡弟武敏,歆,攸介攸止。载震载夙,载生载育,时维后稷。诞弥厥月,先生如达。不坼不副,无甾(zāi)无害。以赫厥灵,上帝不宁。不康禋祀,居然生子。诞置之隘巷,牛羊腓字之。诞置之平林,会伐平林。诞置之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱矣。实覃实訏,厥声载路。冯,通“秉”,持。将,资。“言天何以秉弓挟矢之殊能资后稷也。传说盖为后稷初生,有殊异之质,能秉弓挟矢,其事神异,故举而问之。即《生民》所说的“以赫厥灵,上帝不宁”。
赏析
《天问》是屈原楚辞中的一篇“奇”文:说它奇,不仅是艺术的表现形式不同于屈原的其他作品,更主要是从作品的构思到作品所表现出来的思想的“奇”——奇绝的内容显示出其惊人的艺术才华,表现出诗人非凡的学识和超卓的想像力!《天问》是屈原思想学说的集粹,所问都是上古传说中不甚可解的怪事、大事,“天地万象之理,存亡兴废之端,贤凶善恶之报,神奇鬼怪之说”,他似乎是要求得一个解答,找出一个因果。而这些问题也都是春秋战国以来的许多学人所探究的问题,在诸子百家的文章里,几乎都已讨论到。屈子的《天问》则以惝恍迷离的文句,用疑问的语气说出来以成此钜制,这就是屈子所以为诗人而不是“诸子”的缘由。《天问》的天,颇有指一切法象的意味,与道家的“道”字,《易经》的“易”字,都是各家用以代表这些“法象”的名词,屈原为楚之宗室重臣,有丰富的学识和经历,以非凡才智作此奇文,颇有整齐百家、是正杂说之意,《天问》的光辉和价值也就很清楚地呈现于读者面前了!从全诗的结构及内容来看,全诗373句1560字,是一首以四字句为基本格式的长诗,对天文、地理、历史、哲学等许多方面提出了一百七十多个(一说一百五十多个)问题,这些问题有许多是在他那个时代尚未解决而他又怀疑的,也有明知故问的,对许多历史问题的提问,往往表现出作者的思想感情、政治见解和对历史的总结、褒贬;对自然所提的问题,表现的是作者对宇宙的探索精神,对传说的怀疑,从而也看出作者比同时代人进步的宇宙观、认识论。《天问》以新奇的艺术手法表现精深的内容,使之成为世界文库中绝无仅有的奇作。全诗总体看来大致可分两大部分。每部分又可分为若干小节。从篇首至“曜灵安藏”,这部分屈子问的是天,宇宙生成是万事万物的先决,这便成了屈原问难之始,其中从“遂古之初”至“何以识之”问的是天体的情况,“明明暗暗”四句讲宇宙阴阳变化的现象。第二小节自“圜则九重”到“曜灵安藏”则是对日月星辰提问:它们何以不会坠落?太阳每日要走多少路?月亮何以有阴晴圆缺?以及有关日月的一些传说的疑问。从“不任汩鸿”起问的地事,从禹治水过渡到“何气通焉”说的是古传说中关于地球的一些情况,而“日安不到”以下六句则就地球上所看到的日的现象发问。第三节从“焉有石林”到“乌焉解羽”一节多为二句一问,都是当时民间传说中的怪事。以上《天问》的第一大部分,大体是就自然界的事物发问,并联想到与自然有关的一些神话与历史传说,文章富有变化,联想丰富而有情致,除少数可能有错简外(如“河海应龙”二句或为错简,或有失误),不能以后人习惯的文章结构之法去看它,而认为是“与上下文不属”,杂乱而无章法。从“禹之力献功”起,对大量的神话故事和历史传说与史实提出了问题,这些各种各样的人事问题构成了《天问》的第二大部分。女岐、鲧、禹、共工、后羿、启、浞、简狄、后稷、伊尹……,屈子对这些传说中的事和人,一一提出了许多问题,在对这些人与神的传说的怀疑中,往往表现着诗人的情感、爱憎。尤其是关于鲧禹的传说,表现了作者极大的不平之情,他对鲧治水有大功而遭极刑深表同情,在他看来,鲧之死不是如儒家所认为的是治水失败之故,而是由于他为人正直而遭到了帝的疑忌,这种“问”,实际上表现了诗人对自己在政治斗争中所遭遇到的不平待遇的愤懑,《天问》的思想光辉就应当是这样来理解的。自“天命反侧”起则进一步涉及商周以后的历史故事和人物诸如舜、桀、汤、纣、比干、梅伯、文王、武王、师望、昭王、穆王、幽王、褒姒直到齐桓公、吴王阖庐、令尹子文……,屈原提出的好多问题,充分表现了作者对历史政治的正邪、善恶、成败、兴亡的看法,这些叙述可以看成是这位“博闻强志”的大诗人对历史的总结,比《离骚》更进一步、更直截了当地阐明了自己的政治主张,而对楚国政治现实的抨击,也是希望君主能举贤任能,接受历史教训,重新治理好国家的一种变幻了的表现手法。《天问》的艺术表现手法主要是以四字为句,以问的形式从一个问题联想到另一个问题。细细读去还是可以理清脉络,弄明主脑的。《天问》在语言运用上与屈赋的其他篇章不尽相同,通篇不用“兮”字,也没“些”、“只”之类的语尾助词。句式以四言为主,间杂以三、五、六、七言。大致四句为一节,每节一韵,节奏、音韵自然协调。有一句一问、二句一问、三句一问、四句一问等多种形式。又用“何”、“胡”、“焉”、“几”、“谁”、“孰”、“安”等疑问词交替使用,富于变化,因而尽管通篇发问,读来却圆转活脱而不呆板,参差错落而有风致,所以前人评沦说:“或长言,或短语,或错综,或对偶,或一事而累累反复,或数事而熔成一片,其文或峭险,或澹宕,或佶倔,或流利,诸法备尽,可谓极文章之变态。”(俞樾《评点楚辞》引孙鑛语)这构成了《天问》独特的艺术风格,当然它表现的是屈原的学术思想,问的是实实在在的问题。因此在修辞手法上,自然没有像《离骚》、《九歌》、《九章》那样绮丽而富于浪漫色彩,但正如清贺裳《骚筏》所评“其词与意,虽不如诸篇之曲折变化,自然是宇宙间一种奇文”。
创作背景

屈原的诗

 • 九歌国殇

  操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接;旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先;凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤;霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓;天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野;出不入兮往不反,平原忽兮路遥远;带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩;诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌;身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。

 • 天问

  曰:遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢闇,谁能极之?冯翼惟像,何以识之?明明闇闇,惟时何为?阴阳三合,何本何化?圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?斡维焉系,天极焉加?八柱何当,东南何亏?九天之际,安放安属?隅隈多有,谁知其数?天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙氾。自明及晦,所行几里?夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?女歧无合,夫焉取九子?伯强何处?惠气安在?何阖而晦?何开而明?角宿未旦,曜灵安藏?不任汩鸿,师何以尚之?佥曰何忧,何不课而行之?鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功。何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以窴之?地方九则,何以坟之?河海应龙?何尽何历?鲧何所营?禹何所成?康回冯怒,坠何故以东南倾?九州安错?川谷何洿?东流不溢,孰知其故?东西南北,其修孰多?南北顺堕,其衍几何?昆仑县圃,其尻安在?增城九重,其高几里?四方之门,其谁从焉?西北辟启,何气通焉?日安不到?烛龙何照?羲和之未扬,若华何光?何所冬暖?何所夏寒?焉有石林?何兽能言?焉有虬龙、负熊以游?雄虺九首,鯈忽焉在?何所不死?长人何守?靡蓱九衢,枲华安居?灵蛇吞象,厥大何如?黑水、玄趾,三危安在?延年不死,寿何所止?鲮鱼何所?鬿堆焉处?羿焉彃日?乌焉解羽?禹之力献功,降省下土四方。焉得彼嵞山女,而通之於台桑?闵妃匹合,厥身是继。胡为嗜不同味,而快朝饱?启代益作后,卒然离蠥。何启惟忧,而能拘是达?皆归射鞠,而无害厥躬。何后益作革,而禹播降?启棘宾商,九辨九歌。何勤子屠母,而死分竟地?帝降夷羿,革孽夏民。胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?冯珧利决,封豨是射。何献蒸肉之膏,而后帝不若?浞娶纯狐,眩妻爰谋。何羿之射革,而交吞揆之?阻穷西征,岩何越焉?化为黄熊,巫何活焉?咸播秬黍,莆雚是营。何由并投,而鲧疾修盈?白蜺婴茀,胡为此堂?安得夫良药,不能固臧?天式从横,阳离爰死。大鸟何鸣,夫焉丧厥体?蓱号起雨,何以兴之?撰体胁鹿,何以膺之?鼇戴山抃,何以安之?释舟陵行,何之迁之?惟浇在户,何求于嫂?何少康逐犬,而颠陨厥首?女歧缝裳,而馆同爰止。何颠易厥首,而亲以逢殆?汤谋易旅,何以厚之?覆舟斟寻,何道取之?桀伐蒙山,何所得焉?妹嬉何肆,汤何殛焉?舜闵在家,父何以鱞?尧不姚告,二女何亲?厥萌在初,何所意焉?璜台十成,谁所极焉?登立为帝,孰道尚之?女娲有体,孰制匠之?舜服厥弟,终然为害。何肆犬豕,而厥身不危败?吴获迄古,南岳是止。孰期去斯,得两男子?缘鹄饰玉,后帝是飨。何承谋夏桀,终以灭丧?帝乃降观,下逢伊挚。何条放致罚,而黎服大说?简狄在台,喾何宜?玄鸟致贻,女何喜,该秉季德,厥父是臧。胡终弊于有扈,牧夫牛羊?干协时舞,何以怀之?平胁曼肤,何以肥之?有扈牧竖,云何而逢?击床先出,其命何从?恆秉季德,焉得夫朴牛?何往营班禄,不但还来?昏微遵迹,有狄不宁。何繁鸟萃棘,负子肆情?眩弟并淫,危害厥兄。何变化以作诈,而後嗣逢长?成汤东巡,有莘爰极。何乞彼小臣,而吉妃是得?水滨之木,得彼小子。夫何恶之,媵有莘之妇?汤出重泉,夫何罪尤?不胜心伐帝,夫谁使挑之?会晁争盟,何践吾期?苍鸟群飞,孰使萃之?列击纣躬,叔旦不嘉。何亲揆发,何周之命以咨嗟?授殷天下,其位安施?反成乃亡,其罪伊何?争遣伐器,何以行之?并驱击翼,何以将之?昭后成游,南土爰底。厥利惟何,逢彼白雉?穆王巧挴,夫何周流?环理天下,夫何索求?妖夫曳衒,何号于市?周幽谁诛?焉得夫褒姒?天命反侧,何罚何佑?齐桓九会,卒然身杀。彼王纣之躬,孰使乱惑?何恶辅弼,谗谄是服?比干何逆,而抑沉之?雷开何顺,而赐封之?何圣人之一德,卒其异方:梅伯受醢,箕子详狂?稷维元子,帝何竺之?投之於冰上,鸟何燠之?何冯弓挟矢,殊能将之?既惊帝切激,何逢长之?伯昌号衰,秉鞭作牧。何令彻彼岐社,命有殷国?迁藏就岐,何能依?殷有惑妇,何所讥?受赐兹醢,西伯上告。何亲就上帝罚,殷之命以不救?师望在肆,昌何识?鼓刀扬声,后何喜?武发杀殷,何所悒?载尸集战,何所急?伯林雉经,维其何故?何感天抑坠,夫谁畏惧?皇天集命,惟何戒之?受礼天下,又使至代之?初汤臣挚,後兹承辅。何卒官汤,尊食宗绪?勋阖梦生,少离散亡。何壮武历,能流厥严?彭铿斟雉,帝何飨?受寿永多,夫何久长?中央共牧,后何怒?蜂蛾微命,力何固?惊女采薇,鹿何祐?北至回水,萃何喜?兄有噬犬,弟何欲?易之以百两,卒无禄?薄暮雷电,归何忧?厥严不奉,帝何求?伏匿穴处,爰何云?荆勋作师,夫何长?悟过改更,我又何言?吴光争国,久余是胜。何环穿自闾社丘陵,爰出子文?吾告堵敖以不长。何试上自予,忠名弥彰?

 • 招魂

  朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。主此盛德兮,牵于俗而芜秽。上无所考此盛德兮,长离殃而愁苦。帝告巫阳曰:“有人在下,我欲辅之。魂魄离散,汝筮予之。”巫阳对曰:“掌梦!上帝其难从;若必筮予之,恐后之谢,不能复用。”巫阳焉乃下招曰:魂兮归来!去君之恒干,何为四方些?舍君之乐处,而离彼不祥些!魂兮归来!东方不可以讬些。长人千仞,惟魂是索些。十日代出,流金铄石些。彼皆习之,魂往必释些。归来兮!不可以讬些。魂兮归来!南方不可以止些。雕题黑齿,得人肉以祀,以其骨为醢些。蝮蛇蓁蓁,封狐千里些。雄虺九首,往来倏忽,吞人以益其心些。归来兮!不可久淫些。魂兮归来!西方之害,流沙千里些。旋入雷渊,爢散而不可止些。幸而得脱,其外旷宇些。赤蚁若象,玄蜂若壶些。五谷不生,丛菅是食些。其土烂人,求水无所得些。彷徉无所倚,广大无所极些。归来兮!恐自遗贼些。魂兮归来!北方不可以止些。增冰峨峨,飞雪千里些。归来兮!不可以久些。魂兮归来!君无上天些。虎豹九关,啄害下人些。一夫九首,拔木九千些。豺狼从目,往来侁侁些。悬人以嬉,投之深渊些。致命于帝,然后得瞑些。归来!往恐危身些。魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些。敦脄血拇,逐人伂駓駓些。参目虎首,其身若牛些。此皆甘人,归来!恐自遗灾些。魂兮归来!入修门些。工祝招君,背行先些。秦篝齐缕,郑绵络些。招具该备,永啸呼些。魂兮归来!反故居些。天地四方,多贼奸些。像设君室,静闲安些。高堂邃宇,槛层轩些。层台累榭,临高山些。网户朱缀,刻方连些。冬有穾厦,夏室寒些。川谷径复,流潺湲些。光风转蕙,氾崇兰些。经堂入奥,朱尘筵些。砥室翠翘,挂曲琼些。翡翠珠被,烂齐光些。蒻阿拂壁,罗帱张些。纂组绮缟,结琦璜些。室中之观,多珍怪些。兰膏明烛,华容备些。二八侍宿,射递代些。九侯淑女,多迅众些。盛鬋不同制,实满宫些。容态好比,顺弥代些。弱颜固植,謇其有意些。姱容修态,絚洞房些。蛾眉曼睩,目腾光些。靡颜腻理,遗视矊些。离榭修幕,侍君之闲些。悲帷翠帐,饰高堂些。红壁沙版,玄玉梁些。仰观刻桷,画龙蛇些。坐堂伏槛,临曲池些。芙蓉始发,杂芰荷些。紫茎屏风,文缘波些。文异豹饰,侍陂陁些。轩辌既低,步骑罗些。兰薄户树,琼木篱些。魂兮归来!何远为些?室家遂宗,食多方些。稻粢穱麦,挐黄梁些。大苦醎酸,辛甘行些。肥牛之腱,臑若芳些。和酸若苦,陈吴羹些。胹鳖炮羔,有柘浆些。鹄酸臇凫,煎鸿鸧些。露鸡臛蠵,厉而不爽些。粔籹蜜饵,有餦餭些。瑶浆蜜勺,实羽觞些。挫糟冻饮,酎清凉些。华酌既陈,有琼浆些。归来反故室,敬而无妨些。肴羞未通,女乐罗些。敶钟按鼓,造新歌些。《涉江》《采菱》,发《扬荷》些。美人既醉,朱颜酡些。嬉光眇视,目曾波些。被文服纤,丽而不奇些。长发曼鬋,艳陆离些。二八齐容,起郑舞些。衽若交竿,抚案下些。竽瑟狂会,搷鸣鼓些。宫庭震惊,发《激楚》些。吴歈蔡讴,奏大吕些。士女杂坐,乱而不分些。放敶组缨,班其相纷些。郑卫妖玩,来杂陈些。《激楚》之结,独秀先些。菎蔽象棋,有六簙些。分曹并进,遒相迫些。成枭而牟,呼五白些。晋制犀比,费白日些。铿钟摇簴,揳梓瑟些。娱酒不废,沈日夜些。兰膏明烛,华灯错些。结撰至思,兰芳假些。人有所极,同心赋些。酎饮尽欢,乐先故些。魂兮归来!反故居些。乱曰:献岁发春兮,汨吾南征。菉蘋齐叶兮,白芷生。路贯庐江兮,左长薄。倚沼畦瀛兮,遥望博。青骊结驷兮,齐千乘。悬火延起兮,玄颜烝。步及骤处兮,诱骋先。抑骛若通兮,引车右还。与王趋梦兮,课后先。君王亲发兮,惮青兕。朱明承夜兮,时不可以淹。皋兰被径兮,斯路渐。湛湛江水兮,上有枫。目极千里兮,伤春心。魂兮归来,哀江南!

 • 卜居

  屈原既放,三年不得复见。竭知尽忠而蔽障于谗。心烦虑乱,不知所从。乃往见太卜郑詹尹曰:“余有所疑,愿因先生决之。”詹尹乃端策拂龟,曰:“君将何以教之?”屈原曰:“吾宁悃悃款款,朴以忠乎,将送往劳来,斯无穷乎?“宁诛锄草茅以力耕乎,将游大人以成名乎?宁正言不讳以危身乎,将从俗富贵以偷生乎?宁超然高举以保真乎,将哫訾栗斯,喔咿儒儿,以事妇人乎?宁廉洁正直以自清乎,将突梯滑稽,如脂如韦,以洁楹乎?“宁昂昂若千里之驹乎,将泛泛若水中之凫,与波上下,偷以全吾躯乎?宁与骐骥亢轭乎,将随驽马之迹乎?宁与黄鹄比翼乎,将与鸡鹜争食乎?“此孰吉孰凶?何去何从?“世溷浊而不清:蝉翼为重,千钧为轻;黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。吁嗟默默兮,谁知吾之廉贞!”詹尹乃释策而谢曰:“夫尺有所短,寸有所长;物有所不足,智有所不明;数有所不逮,神有所不通。用君之心,行君之意。龟策诚不能知此事。

 • 九章之八橘颂

  后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。精色内白,类任道兮。纷緼宜修,姱而不丑兮。嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮?深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。愿岁并谢,与长友兮。淑离不淫,梗其有理兮。年岁虽少,可师长兮。行比伯夷,置以为像兮。

 • 九章之三哀郢

  皇天之不纯命兮,何百姓之震愆?民离散而相失兮,方仲春而东迁。去故都而就远兮,遵江夏以流亡。出国门而轸怀兮,申之吾以行。发郢都而去闾兮,怊荒忽其焉极!楫齐杨以容与兮,哀见君而不再得。望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰,过夏首而西浮兮,顾龙门而不见,心蝉媛而伤怀兮,眇不知其所,顺风波以从流兮,焉洋洋而为客。凌阳侯之汜滥兮,忽翱翔之焉薄,心絓结而不解兮,思蹇产而不释。将运舟而下浮兮,上洞庭而下江,去终古之所居兮,今逍遥而来东,羌灵魂之欲归兮,何须臾之忘反?背夏浦而西思兮,哀故都之日远,登大坟而远望兮,聊以舒吾忧心,哀州土之平乐兮,悲江介之遗风,当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如?曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜!心不怡之长久兮,忧与愁其相接,惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉。忽若去不信兮,至今九年而不复。惨郁郁而不通兮,蹇侘傺而含戚。外承欢之汋约兮,谌荏弱而维持,忠湛湛而愿进兮,妒被离而鄣之。尧舜之抗行兮,嘹杳杳而薄天,众谗人之嫉妒兮,被以不慈之伪名,憎愠论之修美兮,好夫人之慷慨。众蹀而日进兮,美超远而逾迈。乱曰:曼余目以流观兮,冀一反之何时?鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之!


天问译文

请问远古开始之时,谁将此态流传导引?
天地尚未成形之前,又从哪里得以产生?
明暗不分浑沌一片,谁能探究根本原因?
迷迷蒙蒙这种现象,怎么识别将它认清?
白天光明夜晚黑暗,究竟它是为何而然?
阴阳参合而生宇宙,哪是本体哪是演变?
天的体制传为九重。有谁曾去环绕量度?
这是多么大的工程。是谁开始把它建筑?
天体轴绳系在哪里?天极不动设在哪里?
八柱撑天对着何方?东南为何缺损不齐?
平面上的九天边际,抵达何处联属何方?
边边相交隅角很多,又有谁能知其数量?
天在哪里与地交会?黄道怎样十二等分?
日月天体如何连属?众星在天如何置陈?
太阳是从旸谷出来。止宿则在蒙汜之地。
打从天亮直到天黑,所走之路究竟几里?
月亮有着什么德行,竟能死了又再重生?
月中黑点那是何物,是否兔子腹中藏身?
神女女岐没有配偶,为何能够产下九子?
伯强之神居于何处?天地瑞气又在哪里?
天门关闭为何天黑?天门开启为何天亮?
东方角宿还没放光,太阳又在哪里匿藏?
鲧既不能胜任治水。众人为何将他推举?
都说没有什么担忧,为何不让试着做去?
鸱龟相助或曳或衔,鲧有什么神圣德行?
治理川谷也见功劳,尧帝为何对他施刑?
将鲧长久禁闭羽山。为何三年还不放他?
大禹从鲧腹中生出,治水方法怎样变化?
接手先人未竟事业,终使父亲遗志成功。
为何继承前任遗绪,他的谋略却不相同?
洪水如渊深不见底。怎样才能将它填塞?
天下土地肥瘠九等,怎样才能划分明白?
应龙如何以尾画地?河海如何流通顺利?
鲧是什么使他意乱?禹是什么使他事成?
水神共工勃然大怒,东南大地为何侧倾?
九州大地如何安置?河流山谷怎样疏浚?
东流之水总不满溢,谁知这是什么原因?
东西南北四方土地。哪边更长哪边更多?
南北顺量比较狭长,长出地方又有几何?
昆仑山上玄圃仙境,它的尾部又在哪里?
山中还有增城九重,它的高度又有几里?
昆仑山的四面门户,什么人物由此出入?
西北两面大门敞开,什么气息通过此处?
太阳光辉哪儿不到?烛龙又能照耀何方?
羲和还没御日出行,若木之花为何放光?
什么地方冬日长暖?什么地方夏日长寒?
哪儿又有岩石成林?什么野兽会发人言?
哪儿有着独角虬龙,以熊为妇游牝从容?
雄的虺蛇九个头颅,来去迅捷生在何处?
不死之国哪里可找?长寿之人持何神术?
萍草蔓延根茎盘错,枲麻长在哪儿开花?
一条长蛇吞下大象,它的身子又有多大?
黑水之地玄趾之民,还有三危都在哪里?
延年益寿得以不死,生命久长几时终止?
奇形鲮鱼生于何方?怪鸟魁堆长在哪里?
后羿怎样射下九日?日中之乌如何解体?
大禹尽力成其圣功,降临省视天下四方。
哪儿得来涂山之女,与她结合就在台桑?
爱涂山女与之匹配,得到继嗣儿子出生。
为何嗜欲与人同味,求欢饱享一朝之情?
启代伯益作了国君,终究还是遇上灾祸。
为何启会遭此忧患,身受拘囚又能逃脱?
都是勤谨鞠躬尽瘁,没有损害他们自身。
为何伯益福祚终结,禹的后嗣繁荣昌盛?
夏启做梦上天作客,得到九辩九歌乐曲。
为何贤子竟伤母命,使她支解满地尸骨?
帝尧派遣夷羿降临,消除忧患安慰夏民。
为何箭射那个河伯,夺取他的妻子洛嫔?
持着宝弓套着扳指,把那巨大野猪射死。
为何献上蒸祭肥肉,天帝心中并不舒适?
寒浞要娶纯狐氏女,羿妻合伙把羿谋杀。
为何羿能射穿皮革,其妻与浞能消灭他?
西行之路遇阻受困,山岩重重怎么越过?
鲧的身子化为黄熊,巫师如何使他复活?
地上都已播种黑黍,芦苇水滩也已经营。
为何遭逐同于四凶,难道鲧真恶贯满盈?
白虹披身作为衣饰,为何常仪这么堂皇?
哪儿得到不死之药,却又不能长久保藏?
天的法式有纵有横,阳气离散就会死亡。
大鸟金乌多么肥壮,为何竟会体解命丧?
雨师屏翳号呼下雨,他怎样使雨势兴盛?
有着驯良柔顺体质,鹿身风神如何响应?
巨鳌背负神山舞动,神山怎样稳定不移?
舍弃舟船行走陆地,龙伯巨人怎样迁徙?
想那浇在家居之时,对他嫂嫂有何要求?
为何少康驱赶猎犬,遇浇就能将他斩首?
女艾借着缝补衣服,与浇同住一个房间。
为何少康取浇首级,浇虽力大仍然遇难?
少康策划整顿部下,他是如何厚待众人?
讨伐斟寻倾覆其船,他用什么方法取胜?
夏桀出兵讨伐蒙山,所得之物又是什么?
妺喜怎样恣肆淫虐?商汤怎样将桀诛杀?
舜在家里非常仁孝,父亲为何让他独身?
尧不告诉舜父瞽瞍,二妃如何与舜成亲?
起初刚有淫奢萌芽,怎么就能预料结局?
纣王建造十层玉台,谁使他到如此地步?
承受天命登位称帝,什么道理受人敬仰?
女娲有着特殊形体,是谁将她造成这样?
舜帝友爱他的弟弟,弟弟还是对他加害。
为何放肆如同猪狗?其身并不危险失败?
吴国得以长久存在,江南山川民众栖止。
谁能想到此中缘故,全因得到两个男子?
饰鹄饰玉铜鼎调羹,美食拿来献飨君王。
为何承用伊尹之谋,汤能伐桀使他灭亡?
商汤降临巡视四方,在外遇到贤臣伊尹。
为何桀在鸣条受罚,黎民百姓十分高兴?
简狄住在瑶台之上,帝喾怎会对她中意?
玄鸟高飞送来聘礼,简狄为何那么欢喜?
王亥秉承王季之德,受到他的父亲褒奖。
为何终遭有易之难,当他在此放牧牛羊?
王亥持盾跳起武舞,为何就有女子爱他?
有易女子体态丰腴,为何王亥能够配她?
有易国的放牧小子,又在哪里撞破私情?
凶器击床王亥已出,如何得以保存性命?
王恒秉承王季之德,哪里得到大牛满栏?
为何去求有易赐禄,却不能够安然回返?
上甲微能追随祖迹,有易国就不得安宁。
为何众鸟集于树丛,他会与其子妇偷情?
弟弟昏乱共为淫虐,因此危害他的兄长。
为何善变狡诈多端,他的后代反而盛昌?
成汤出巡东方之地,到达有莘氏的国土。
为何求得小臣伊尹,还能再得妃子贤淑?
水边那株空桑木上,拾到那个小儿伊尹。
为何又会产生恶感,把他作为陪嫁礼品?
汤从囚地重泉出来,究竟他有什么大罪?
难忍耻辱起而伐桀,是谁挑起这场是非?
诸侯前来朝会请盟,为何都能守约如期?
苍鹰威武成群高飞,谁使它们聚在一起?
整顿队伍攻击商纣,周公姬旦却不同意。
为何亲自为武王谋,奠定周朝又发叹息?
天将天下授予殷商,纣的王位如何施设?
成功之道违反则亡,他的罪过又是什么?
诸侯踊跃拿起武器,武王如何动员他们?
军队并进击敌两翼,他又如何指挥大兵?
昭王盛治兵车出游,到达南方远地才止。
最后得到什么好处,难道只是遇见白雉?
穆王御马巧施鞭策,为何他要周游四方?
他的足迹环绕天下,有些什么要求愿望?
妖人夫妇牵引叫卖,为何他们呼号街市?
幽王究竟杀的是谁?哪里得来这个褒姒?
天命从来反覆无常,何者受惩何者得佑?
齐国桓公九合诸侯,最终受困身死尸朽。
那个殷商纣王自身,是谁使他狂暴昏乱?
为何厌恶忠良辅佐,喜欢听信小人谗谄?
比干有何悖逆之处,为何对他贬抑打击?
雷开惯于阿谀奉承,为何给他赏赐封地?
为何圣人品德相同,处事方法最终相异?
梅伯受刑剁成肉酱,箕子装疯消极避世。
后稷原是嫡出长子,帝喾为何毒害翻脸?
将他扔在寒冰之上,鸟儿为何覆翼送暖?
为何长大仗弓持箭,善治农业怀有奇能?
出生既已惊动上帝,为何后嗣繁荣昌盛?
西伯姬昌号令衰世,执鞭来作雍州牧伯。
为何武王令治周社,承受天命享有殷国?
带着宝藏迁居岐山,如何能使百姓依从?
殷纣已受妲己迷惑,劝谏之言又有何用?
纣王赐他儿子肉酱,西伯姬昌向天诉求。
为何纣王亲受天罚,殷商命运仍难挽救?
太公吕望人在肉店,姬昌为何就能认识?
听到挥刀振动发声,文王为何那么欢喜?
武王姬发诛纣灭商,为何抑郁不能久忍?
抬着文王木主会战,为何充满焦急之情?
纣王烧柴上吊自焚,这样去死究竟何故?
为何武王惊天动地,假托神灵却怀畏惧?
上帝既降天命于殷,为何不再劝戒明白?
纣王既已统治天下,为何又被他人取代?
初把伊尹视作小臣,后来用作辅政宰相。
为何最终上追成汤,受到尊敬宗庙配享?
阖庐有功寿梦之孙,少年遭受离散之苦。
为何壮年奋厉勇武,能使他的威严远布?
彭祖烹调雉鸡之羹,为何帝尧喜欢品尝?
得享高寿年岁太多,为何竞有那么久长?
大地中央共同治民,列国君主为何发怒?
蜂蛾生命原本微贱,自卫力量为何牢固?
惊于女言不再采薇,白鹿为何庇佑夷齐?
北行来到回水之地,一起饿死有何可喜?
哥哥有着善咬猛犬,弟弟又打什么主意?
一百辆车换一条狗,最终不成反失禄米。
傍晚时分雷鸣电闪,想要归去有何忧愁?
国家庄严不复存在,对着上帝有何祈求?
伏身藏匿洞穴之中,还有什么事情要讲?
楚国勋旧军中殉国,国势如何能够久长?
悔悟过失改正错误,我又有何言词可陈?
吴王阖庐与楚争国,我们久已被他战胜!
环绕穿越里社丘陵,为何生出令尹子文?
我曾告诉贤者堵敖,楚国将衰不能久长。
为何自赞告诫君主,忠义之名欲更显扬?


关于的诗