当前位置:首页>诗词大全>屈原

离骚

〔先秦〕屈原

gāoyángzhīmiáo
zhènhuángkǎoyuēyōng
shèzhēnmèngzōu
wéigēngyínjiàng
huánglǎnkuíchū
zhàojiāmíng
míngyuēzhèng
yuēlíngjūn
fēnyǒunèiměi
yòuzhòngzhīxiūnéng
jiāngzhǐ
rènqiūlánwéipèi
ruòjiāng
kǒngniánsuìzhī
zhāoqiānzhīlán
lǎnzhōuzhī宿mǎng
yuèyān
chūnqiūdài
wéicǎozhīlíng
kǒngměirénzhīchí
zhuàngérhuì
gǎi
chéngchíchěng
láidàoxiān
sānhòuzhīchúncuì
zhòngfāngzhīsuǒzài
shēnjiāojūnguì
wéirènhuìchǎi
yáoshùnzhīgěngjiè
zūndàoér
jiézhòuzhīchāng
wéijiéjìngjiǒng
wéidǎngrénzhītōu
yōumèixiǎnài
shēnzhīdànyāng
kǒnghuángzhībài
bēnzǒuxiānhòu
qiánwángzhīzhǒng
quáncházhīzhōngqíng
fǎnxìnchánér
zhījiǎnjiǎnzhīwéihuàn
rěnérnéngshě
zhǐjiǔtiānwéizhèng
wéilíngxiūzhī
yuēhuánghūnwéi
qiāngzhōngdàoérgǎi
chūchéngyán
hòuhuǐdùnéryǒu
nánbié
shānglíngxiūzhīshùhuà
lánzhījiǔwǎn
yòushùhuìzhībǎi
liújiēchē
héngfāngzhǐ
zhīzhījùnmào
yuànshíjiāng
suīwěijuéshāng
āizhòngfāngzhīhuì
zhòngjiējìngjìntānlán
píngyànqiúsuǒ
qiāngnèishùliángrén
xīngxīnér
chízhuīzhú
fēixīnzhīsuǒ
lǎorǎnrǎnjiāngzhì
kǒngxiūmíngzhī
zhāoyǐnlánzhīzhuìlòu
cānqiūzhīyīng
gǒuqíngxìnkuāliànyào
chángkǎnhànshāng
qiāngēnjiéchǎi
guànzhīruǐ
jiǎojūnguìrènhuì
suǒshéngzhī
jiǎnqiánxiū
fēishìzhīsuǒ
suīzhōujīnzhīrén
yuànpéngxiánzhī
chángtàiyǎn
āimínshēngzhīduōjiān
suīhǎoxiūkuā
jiǎnzhāosuìér
huìxiāng
yòushēnzhīlǎnchǎi
xīnzhīsuǒshàn
suījiǔyóuwèihuǐ
yuànlíngxiūzhīhàodàng
zhōngchámínxīn
zhòngzhīéméi
yáozhuówèishànyín
shízhīgōngqiǎo
miǎnguīérgǎicuò
bèishéngzhuī
jìngzhōuróngwéi
túnchàchì
qióngkùnshí
níngliúwáng
rěnwéitài
zhìniǎozhīqún
qiánshìérrán
fānghuánzhīnéngzhōu
shúdàoérxiāngān
xīnérzhì
rěnyóuérrǎnggòu
qīngbáizhí
qiánshèngzhīsuǒhòu
huǐxiāngdàozhīchá
yánzhùjiāngfǎn
huízhènchē
hángzhīwèiyuǎn
lángāo
chíjiāoqiūqiěyānzhǐ
jìnyóu
tuì退jiāngxiūchū
zhìwéi
róngwéicháng
zhī
gǒuqíngxìnfāng
gāoguānzhī
chángpèizhī
fāngróu
wéizhāozhìyóuwèikuī
fǎnyóu
jiāngwǎngguānhuāng
pèibīnfēnfánshì
fāngfēifēizhāng
mínshēngyǒusuǒ
hǎoxiūwéicháng
suījiěyóuwèibiàn
xīnzhīchéng
zhīchányuàn
shēnshēn
yuē
gǔnxìngzhíwángshēn
zhōngrányāozhī
jiǎnérhǎoxiū
fēnyǒukuājié
shīyíngshì
pànér
zhòngshuō
shúyúncházhīzhōngqíng
shìbìngérhǎopéng
qióngértīng
qiánshèngjiézhōng
kuìpíngxīnér
yuánxiāngnánzhēng
jiùzhònghuáérchén
jiǔbiànjiǔ
xiàkāngzòng
nánhòu
yòngshījiāxiàng
羿yínyóutián
yòuhǎoshèfēng
luànliúxiānzhōng
zhuóyòutānjuéjiā
jiāoshēnbèiqiáng
zòngérrěn
kāngérwàng
juéshǒuyòngdiānyǔn
xiàjiézhīchángwéi
nǎisuìyānérféngyāng
hòuxīnzhīhǎi
yīnzōngyòngércháng
tāngyǎnérzhījìng
zhōulùndàoérchà
xiáncáiérshòunéng
xúnshéngér
huángtiānā
lǎnmínyāncuò
wéishèngzhémàoháng
gǒuyòngxià
zhānqiánérhòu
xiāngguānmínzhī
shúfēiéryòng
shúfēishànér
diànshēnérwēi
lǎnchūyóuwèihuǐ
liángzáoérzhèngruì
qiánxiūhǎi
zēng
āizhènshízhīdāng
lǎnhuìyǎn
zhānjīnzhīlànglàng
guìrènchén
gěngzhōngzhèng
qiúchéng
āifēngshàngzhēng
zhāorèncāng
zhìxiàn
shǎoliúlíngsuǒ
jiāng
língjié
wàngyānér
mànmànxiūyuǎn
jiāngshàngxiàérqiúsuǒ
yǐnxiánchí
zǒngpèisāng
zhēruò
liáoxiāoyáoxiāngyáng
qiánwàngshūshǐ使xiān
hòufēiliánshǐ使bēnshǔ
luánhuángwéixiānjiè
léishīgàowèi
língfèngniǎofēiténg
zhī
piāofēngtúnxiāng
shuàiyúnérlái
fēnzǒngzǒng
bānshàngxià
línghūnkāiguān
chāngérwàng
shíàiàijiāng
jiéyōulánéryánzhù
shìhùnzhuóérfēn
hǎoměiér
zhāojiāngbáishuǐ
dēnglàngfēngérxiè
fǎnliú
āigāoqiūzhī
yóuchūngōng
zhēqióngzhīpèi
rónghuázhīwèi
xiāngxiàzhī
língfēnglóngchéngyún
qiúfēizhīsuǒzài
jiěpèixiāngjiéyán
língjiǎnxiūwéi
fēnzǒngzǒng
wěihuànánqiān
guīqióngshí
zhāozhuówěipán
bǎojuéměijiāoào
kāngyínyóu
suīxìnměiér
láiwéiérgǎiqiú
lǎnxiāngguān
zhōuliútiānnǎixià
wàngyáotáizhīyǎnjiǎn
jiànyǒusōngzhī
língzhènwéiméi
zhèngàohǎo
xióngjiūzhīmíngshì
yóuètiāoqiǎo
xīnyóuér
shìér
fènghuángshòu
kǒnggāoxīnzhīxiān
yuǎnérsuǒzhǐ
liáoyóuxiāoyáo
shǎokāngzhīwèijiā
liúyǒuzhīèryáo
ruòérméizhuō
kǒngdǎoyánzhī
shìhùnzhuóérxián
hǎoměiérchēngè
guīzhōngsuìyuǎn
zhéwángyòu
huái怀zhènqíngér
yānnéngrěnérzhōng
suǒqióngmáotíngtuán篿
mìnglíngfēnwéizhānzhī
yuē
liǎngměi
shúxìnxiūérzhī
jiǔzhōuzhī
wéishìyǒu
yuē
miǎnyuǎnshìér
shúqiúměiérshì
suǒfāngcǎo
ěrhuái怀
shìyōumèixuànyào
shúyúncházhīshànè
mínhǎoètóng
wéidǎngrén
àiyíngyào
wèiyōulánpèi
lǎnchácǎoyóuwèi
chéngměizhīnéngdāng
fènrǎngchōng
wèishēnjiāofāng
cónglíngfēnzhīzhān
xīnyóuér
xiánjiāngjiàng
huái怀jiāoéryàozhī
bǎishénbèijiàng
jiǔbīnbìngyíng
huángyǎnyǎnyánglíng
gào
yuē
miǎnshēngjiàngshàngxià
qiúyuēzhīsuǒtóng
tāngyǎnérqiú
zhìjiùyáoérnéngtiáo
gǒuzhōngqínghǎoxiū
yòuyònghángméi
shuōcāozhùyán
dīngyòngér
wàngzhīdāo
zāozhōuwénér
níngzhīōu
huánwéngāi
niánsuìzhīwèiyàn
shíyóuwèiyāng
kǒngjuézhīxiānmíng
shǐ使bǎicǎowéizhīfāng
qióngpèizhīyǎnjiǎn
zhòngàiránérzhī
wéidǎngrénzhīliàng
kǒngérzhēzhī
shíbīnfēnbiàn
yòuyānliú
lánzhǐbiànérfāng
quánhuìhuàérwéimáo
zhīfāngcǎo
jīnzhíwéixiāoài
yǒu
hǎoxiūzhīhài
lánwéishì
qiāngshíérróngcháng
wěijuéměicóng
gǒulièzhòngfāng
jiāozhuānnìngmàntāo
shāyòuchōngpèiwéi
gānjìnér
yòufāngzhīnéngzhī
shízhīliúcóng
yòushúnéngbiànhuà
lǎnjiāolánruò
yòukuàngjiēchējiāng
wéipèizhīguì
wěijuéměiér
fāngfēifēiérnánkuī
fēnzhìjīnyóuwèimèi
tiáo
liáoyóuérqiú
shìzhīfāngzhuàng
zhōuliúguānshàngxià
língfēngàozhān
jiāngháng
zhēqióngzhīwéixiū
jīngqióngwéizhāng
wéijiàfēilóng
yáoxiàngwéichē
xīnzhītóng
jiāngyuǎnshìshū
zhāndàokūnlún
xiūyuǎnzhōuliú
yángyúnzhīànǎi
míngluánzhījiūjiū
zhāorèntiānjīn
zhì西
fènghuángchéng
gāoáoxiángzhī
hángliúshā
zūnchìshuǐérróng
huījiāolóngshǐ使liángjīn
zhào西huángshǐ使shè
xiūyuǎnduōjiān
téngzhòngchēshǐ使jìngdài
zhōuzuǒzhuǎn
zhǐ西hǎiwéi
túnchēqiānchéng
dàiérbìngchí
jiàlóngzhīwǎnwǎn
zǎiyúnzhīwěishé
zhìérjié
shéngāochízhīmiǎomiǎo
zòujiǔérsháo
liáojiǎtōu
zhìshēnghuángzhī
línjiùxiāng
bēihuái怀
quánérháng
luànyuē
zāi
guórénzhī
yòuhuái怀
wéiměizhèng
jiāngcóngpéngxiánzhīsuǒ

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:名余曰正则兮,字余曰灵均。纷吾既有此内美兮,又重之以修能。扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。何桀纣之猖披兮,夫惟捷径以窘步。惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩!忽奔走以先后兮,及前王之踵武。荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!初既与余成言兮,后悔遁而有他。余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。老冉冉其将至兮,恐修名之不立。朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。众不可户说兮,孰云察余之中情?世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。济沅、湘以南征兮,就重华而敶词:启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。不顾难以图后兮,五子用失乎家衖。羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。皇天无私阿兮,览民德焉错辅。夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。瞻前而顾后兮,相观民之计极。夫孰非义而可用兮?孰非善而可服?阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。驷玉虬以椉鹥兮,溘埃风余上征。朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。纷总总其离合兮,斑陆离其上下。吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。及荣华之未落兮,相下女之可诒。吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。虽信美而无礼兮,来违弃而改求。览相观于四极兮,周流乎天余乃下。望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。及少康之未家兮,留有虞之二姚。理弱而媒拙兮,恐导言之不固。世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。闺中既以邃远兮,哲王又不寤。怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。曰:两美其必合兮,孰信修而慕之?思九州之博大兮,岂惟是其有女?曰:勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?民好恶其不同兮,惟此党人其独异!户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。曰:勉升降以上下兮,求矩矱之所同。汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。恐鹈鴂之先鸣兮,使夫百草为之不芳。何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。时缤纷其变易兮,又何可以淹留?兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?岂其有他故兮,莫好修之害也!余以兰为可恃兮,羌无实而容长。委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。既干进而务入兮,又何芳之能祗?固时俗之流从兮,又孰能无变化?览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。和调度以自娱兮,聊浮游而求女。及余饰之方壮兮,周流观乎上下。灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。路修远以多艰兮,腾众车使径待。路不周以左转兮,指西海以为期。屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。乱曰:已矣哉!国无人莫我知兮,又何怀乎故都!既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!
译文

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。岁星在寅那年的孟春月,正当庚寅日那天我降生。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:父亲仔细揣测我的生辰,于是赐给我相应的美名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。天赋给我很多良好素质,我不断加强自己的修养。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。我把江离芷草披在肩上,把秋兰结成索佩挂身旁。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。光阴似箭我好像跟不上,岁月不等待人令我心慌。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。早晨我在大坡采集木兰,傍晚在小洲中摘取宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。时光迅速逝去不能久留,四季更相代谢变化有常。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。(惟 通:唯)想到草木不断地在飘零凋谢,不禁担忧美人也会日益衰老。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?何不利用盛时扬弃秽政,为何还不改变这些法度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!乘上千里马纵横驰骋吧,来呀,我在前引导开路!

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。从前三后公正德行完美,所以群贤都在那里聚会。

杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!杂聚申椒菌桂似的人物,岂止联系优秀的茝和蕙。

彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路。唐尧虞舜多么光明正直,他们沿着正道登上坦途。

何桀纣之猖披兮,夫惟捷径以窘步。夏桀殷纣多么狂妄邪恶,贪图捷径必然走投无路。

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。结党营私的人苟安享乐,他们的前途黑暗而险阻。

岂余身之殚殃兮,恐皇舆之败绩!难道我害怕招灾惹祸吗,我只担心祖国为此覆没。

忽奔走以先后兮,及前王之踵武。前前后后我奔走照料啊,希望君王赶上先王脚步。

荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。你不深入了解我的忠心,反而听信谗言对我发怒。

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。我早知道忠言直谏有祸,原想忍耐却又控制不住。

指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。上指苍天请它给我作证,一切都为了君王的缘故。

曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!我们两个定好在黄昏成亲,你为什么在半途就改变心意了呢?

初既与余成言兮,后悔遁而有他。你以前既然和我有成约,现另有打算又追悔当初。

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。我并不难于与你别离啊,只是伤心你的反反复复。

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。我已经栽培了很多春兰,又种植香草秋蕙一大片。

畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。分垄培植了留夷和揭车,还把杜衡芳芷套种其间。

冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。我希望它们都枝繁叶茂,等待着我收割的那一天。

虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。它们枯萎死绝有何伤害,使我痛心的是它们质变。

众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。大家都拚命争着向上爬,利欲熏心而又贪得无厌。

羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。他们猜疑别人宽恕自己,他们勾心斗角相互妒忌。

忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。急于奔走钻营争权夺利,这些不是我追求的东西。

老冉冉其将至兮,恐修名之不立。只觉得老年在渐渐来临,担心美好名声不能树立。

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。早晨我饮木兰上的露滴,晚上我用菊花残瓣充饥。

苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。只要我的情感坚贞不易,形销骨立又有什么关系。

掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。我用树木的根编结茝草,再把薜荔花蕊穿在一起。

矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。我拿菌桂枝条联结蕙草,胡绳搓成绳索又长又好。

謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。我向古代的圣贤学习啊,不是世间俗人能够做到。

虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。我与现在的人虽不相容,我却愿依照彭咸的遗教。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。我揩着眼泪啊声声长叹,可怜人生道路多么艰难。

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。我虽爱好修洁严于责己,早晨直言进谏晚上就被罢免。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。他们攻击我佩带蕙草啊,又指责我爱好采集茝兰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。这是我心中追求的东西,就是多次死亡也不后悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。怨就怨楚王这样糊涂啊,他始终不体察别人心情。

众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。那些女人妒忌我的丰姿,造谣诬蔑说我妖艳好淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。庸人本来善于投机取巧,背弃规矩而又改变政策。

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。违背是非标准追求邪曲,争着苟合取悦作为法则。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。忧愁烦闷啊我失意不安,现在孤独穷困多么艰难。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。宁可马上死去魂魄离散,媚俗取巧啊我坚决不干。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。雄鹰不与那些燕雀同群,原本自古以来就是这般。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?方和圆怎能够互相配合,志向不同何能彼此相安。

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。宁愿委曲心志压抑情感,宁把斥责咒骂统统承担。

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。保持清白节操死于直道,这本为古代圣贤所称赞!

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。后悔当初不曾看清前途,迟疑了一阵我又将回头。

回朕车以复路兮,及行迷之未远。调转我的车走回原路啊,趁着迷途未远赶快罢休。

步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。我打马在兰草水边行走,跑上椒木小山暂且停留。

进不入以离尤兮,退将复修吾初服。既然进取不成反而获罪,那就回来把我旧服重修。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。我要把菱叶裁剪成上衣,我并用荷花把下裳织就。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。没有人了解我也就罢了,只要内心真正馥郁芳柔。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。把我的帽子加得高高的,把我的佩带增得长悠悠。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。虽然芳洁污垢混杂一起,只有纯洁品质不会腐朽。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。我忽然回头啊纵目远望,我将游观四面遥远地方。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。佩着五彩缤纷华丽装饰,散发出一阵阵浓郁清香。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。人们各有自己的爱好啊,我独爱好修饰习以为常。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。即使粉身碎骨也不改变,难道我能受警戒而彷徨!

女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:姐姐对我遭遇十分关切,她曾经一再地向我告诫。

鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。她说“鲧太刚直不顾性命,结果被杀死在羽山荒野。

汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?你何忠言无忌爱好修饰,还独有很多美好的节操。

薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。满屋堆着都是普通花草,你却与众不同不肯佩服。

众不可户说兮,孰云察余之中情?众人无法挨家挨户说明,谁会来详察我们的本心。

世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?世上的人都爱成群结伙,为何对我的话总是不听?”

依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。我以先圣行为节制性情,愤懑心情至今不能平静。

济沅湘以南征兮,就重华而敶词:渡过沅水湘水向南走去,我要对虞舜把道理讲清:

启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。“夏启偷得《九辩》和《九歌》啊,他寻欢作乐而放纵忘情。

不顾难以图后兮,五子用失乎家衖。不考虑将来看不到危难,因此武观得以酿成内乱。

羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。后羿爱好田猎溺于游乐,对射杀大狐狸特别喜欢。

固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。本来淫乱之徒无好结果,寒浞杀羿把他妻子霸占。

浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。寒浇自恃有强大的力气,放纵情欲不肯节制自己。

日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。天天寻欢作乐忘掉自身,因此他的脑袋终于落地。

夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。夏桀行为总是违背常理,结果灾殃也就难以躲避。

后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。纣王把忠良剁成肉酱啊,殷朝天下因此不能久长。

汤禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。商汤夏禹态度严肃恭敬,正确讲究道理还有文王。

举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。他们都能选拔贤者能人,遵循一定准则不会走样。

皇天无私阿兮,览民德焉错辅。上天对一切都公正无私,见有德的人就给予扶持。

夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。只有古代圣王德行高尚,才能够享有天下的土地。

瞻前而顾后兮,相观民之计极。回顾过去啊把将来瞻望,看到了做人的根本道理。

夫孰非义而可用兮?孰非善而可服?哪有不义的事可以去干,哪有不善的事应该担当。

阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。我虽然面临死亡的危险,毫不后悔自己当初志向。

不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。不度量凿眼就削正榫头,前代的贤人正因此遭殃。”

曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。我泣声不绝啊烦恼悲伤,哀叹自己未逢美好时光。

揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。拿着柔软蕙草揩抹眼泪,热泪滚滚沾湿我的衣裳。

跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。铺开衣襟跪着慢慢细讲,我已获得正道心里亮堂。

驷玉虬以桀鹥兮,溘埃风余上征。驾驭着玉虬啊乘着凤车,在风尘掩翳中飞到天上。

朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。早晨从南方的苍梧出发,傍晚就到达了昆仑山上。

欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。我本想在灵琐稍事逗留,夕阳西下已经暮色苍茫。

吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。我命令羲和停鞭慢行啊,莫叫太阳迫近崦嵫山旁。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。前面的道路啊又远又长,我将上上下下追求理想。

饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。让我的马在咸池里饮水,把马缰绳拴在扶桑树上。

折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。折下若木枝来挡住太阳,我可以暂且从容地徜徉。

前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。叫前面的望舒作为先驱,让后面的飞廉紧紧跟上。

鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。鸾乌凤凰为我在前戒备,雷师却说还没安排停当。

吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。我命令凤凰展翅飞腾啊,要日以继夜地不停飞翔。

飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。旋风结聚起来互相靠拢,它率领着云霓向我迎上。

纷总总其离合兮,斑陆离其上下。云霓越聚越多忽离忽合,五光十色上下飘浮荡漾。

吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。我叫天门守卫把门打开,他却倚靠天门把我呆望。

时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。日色渐暗时间已经晚了,我纽结着幽兰久久徜徉。

世溷(hùn)浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。这个世道混浊善恶不分,喜欢嫉妒别人抹煞所长。

朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。清晨我将要渡过白水河,登上阆风山把马儿系着。

忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。忽然回头眺望涕泪淋漓,哀叹高丘竟然没有美女。

溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。我飘忽地来到春宫一游,折下玉树枝条增添佩饰。

及荣华之未落兮,相下女之可诒。趁琼枝上花朵还未凋零,把能受馈赠的美女找寻。

吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。我命令云师把云车驾起,我去寻找宓妃住在何处。

解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。解下佩带束好求婚书信,我请蹇修前去给我做媒。

纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。云霓纷纷簇集忽离忽合,很快知道事情乖戾难成。

夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。晚上宓妃回到穷石住宿,清晨到洧盘把头发洗濯。

保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。宓妃仗着貌美骄傲自大,成天放荡不羁寻欢作乐。

虽信美而无礼兮,来违弃而改求。她虽然美丽但不守礼法,算了吧放弃她另外求索。

览相观于四极兮,周流乎天余乃下。我在天上观察四面八方,周游一遍后我从天而降。

望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。遥望华丽巍峨的玉台啊,见有娀氏美女住在台上。

吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。我请鸩鸟前去给我做媒,鸩鸟却说那个美女不好。

雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。雄鸠叫唤着飞去说媒啊,我又嫌它过分诡诈轻佻。

心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。我心中犹豫而疑惑不定,想自己去吧又觉得不妙。

凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。凤凰已接受托付的聘礼,恐怕高辛赶在我前面了。

欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。想到远方去又无处安居,只好四处游荡流浪逍遥。

及少康之未家兮,留有虞之二姚。趁少康还未结婚的时节,还留着有虞国两位阿娇。

理弱而媒拙兮,恐导言之不固。媒人无能没有灵牙利齿,恐怕能说合的希望很小。

世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。世间混乱污浊嫉贤妒能,爱障蔽美德把恶事称道。

闺中既以邃远兮,哲王又不寤。闺中美女既然难以接近,贤智君王始终又不醒觉。

怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?满腔忠贞激情无处倾诉,我怎么能永远忍耐下去!

索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。我找来了灵草和细竹片,请求神巫灵氛为我占卜。

曰:两美其必合兮,孰信修而慕之?“听说双方美好必将结合看谁真正好修必然爱慕。

思九州之博大兮,岂惟是其有女?想到天下多么辽阔广大,难道只在这里才有娇女?”

曰:勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?“劝你远走高飞不要迟疑,谁寻求美人会把你放弃?

何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?世间什么地方没有芳草,你又何必苦苦怀恋故地?

世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?世道黑暗使人眼光迷乱,谁又能够了解我们底细?

民好恶其不同兮,惟此党人其独异!人们的好恶本来不相同,只是这邦小人更加怪异。

户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。人人都把艾草挂满腰间,说幽兰是不可佩的东西。

览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?对草木好坏还分辨不清,怎么能够正确评价玉器?

苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。用粪土塞满自己的香袋,反说佩的申椒没有香气。”

欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。想听从灵氛占卜的好卦,心里犹豫迟疑决定不下。

巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。听说巫咸今晚将要降神,我带着花椒精米去接他。

百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。天上诸神遮天蔽日齐降,九疑山的众神纷纷迎迓。

皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。他们灵光闪闪显示神灵,巫咸又告诉我不少佳话。

曰:勉升降以上下兮,求矩矱之所同。他说“应该努力上天下地,去寻求意气相投的同道。

汤禹俨而求合兮,挚咎繇而能调。汤禹为人严正虚心求贤,得到伊尹皋陶君臣协调。

苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?只要内心善良爱好修洁,又何必一定要媒人介绍?

说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。傅说拿祷杵在傅岩筑墙,武丁毫不犹豫用他为相。

吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。太公吕望曾经做过屠夫,他被任用是遇到周文王。

宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。宁戚喂牛敲着牛角歌唱,齐桓公听见后任为大夫。

及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。趁现在年轻大有作为啊,施展才能还有大好时光。

恐鹈鴃之先鸣兮,使夫百草为之不芳。只怕杜鹃它叫得太早啊,使得百草因此不再芳香。”

何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。为什么这样美好的琼佩,人们却要掩盖它的光辉。

惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。想到这邦小人不讲信义,恐怕出于嫉妒把它摧毁。

时缤纷其变易兮,又何可以淹留?时世纷乱而变化无常啊,我怎么可以在这里久留。

兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。兰草和芷草失掉了芬芳,荃草和惠草也变成茅莠。

何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?为什么从前的这些香草,今天全都成为荒蒿野艾。

岂其有他故兮,莫好修之害也!难道还有什么别的理由,不爱好修洁造成的祸害。

余以兰为可恃兮,羌无实而容长。我还以为兰草最可依靠,谁知华而不实虚有其表。

委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。兰草抛弃美质追随世俗,勉强列入众芳辱没香草。

椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。花椒专横谄媚十分傲慢,茱萸想进香袋冒充香草。

既干进而务入兮,又何芳之能祗?它们既然这么热心钻营,又有什么香草重吐芳馨。

固时俗之流从兮,又孰能无变化?本来世态习俗随波逐流,又还有谁能够意志坚定?

览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?看到香椒兰草变成这样,何况揭车江离能不变心。

惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。只有我的佩饰最可贵啊,保持它的美德直到如今。

芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。浓郁的香气难以消散啊,到今天还在散发出芳馨。

和调度以自娱兮,聊浮游而求女。我调度和谐地自我欢娱,姑且飘游四方寻求美女。

及余饰之方壮兮,周流观乎上下。趁着我的佩饰还很盛美,我要周游观访上天下地。

灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。灵氛已告诉我占得吉卦,选个好日子我准备出发。

折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。折下玉树枝叶作为肉脯,我舀碎美玉把干粮备下。

为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。给我驾车啊用飞龙为马,车上装饰着美玉和象牙。

何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。彼此不同心怎能配合啊,我将要远去主动离开他。

邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。我把行程转向昆仑山下,路途遥远继续周游观察。

扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。云霞虹霓飞扬遮住阳光,车上玉铃丁当响声错杂。

朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。清晨从天河的渡口出发,最远的西边我傍晚到达。

凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。凤凰展翅承托着旌旗啊,长空翱翔有节奏地上下。

忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。忽然我来到这流沙地段,只得沿着赤水行进缓缓。

麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。指挥蛟龙在渡口上架桥,命令西皇将我渡到对岸。

路修远以多艰兮,腾众车使径待。路途多么遥远又多艰险,我传令众车在路旁等待。

路不周以左转兮,指西海以为期。经过不周山向左转去啊,我的目的地已指定西海。

屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。我再把成千辆车子聚集,把玉轮对齐了并驾齐驱。

驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。驾车的八龙蜿蜒地前进,载着云霓旗帜随风卷曲。

抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。定下心来啊慢慢地前行,难控制飞得远远的思绪。

奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。演奏着《九歌》跳起《韶》舞啊,且借大好时光寻求欢娱。

陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。太阳东升照得一片明亮,忽然看见我思念的故乡。

仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。我的仆从悲伤马也感怀,退缩回头不肯走向前方。

乱曰:已矣哉!尾声:“算了吧!

国无人莫我知兮,又何怀乎故都!国内既然没有人了解我,我又何必怀念故国旧居。

既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!既然不能实现理想政治,我将追随彭咸安排自己。”

我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。 岁星在寅那年的孟春月,正当庚寅日那天我降生。 父亲仔细揣测我的生辰,于是赐给我相应的美名: 父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。 天赋给我很多良好素质,我不断加强自己的修养。 我把江离芷草披在肩上,把秋兰结成索佩挂身旁。 光阴似箭我好像跟不上,岁月不等待人令我心慌。 早晨我在大坡采集木兰,傍晚在小洲中摘取宿莽。 时光迅速逝去不能久留,四季更相代谢变化有常。 想到草木不断地在飘零凋谢,不禁担忧美人也会日益衰老。 何不利用盛时扬弃秽政,为何还不改变这些法度? 乘上千里马纵横驰骋吧,来呀,我在前引导开路! 从前三后公正德行完美,所以群贤都在那里聚会。 杂聚申椒菌桂似的人物,岂止联系优秀的茝和蕙。 唐尧虞舜多么光明正直,他们沿着正道登上坦途。 夏桀殷纣多么狂妄邪恶,贪图捷径必然走投无路。 结党营私的人苟安享乐,他们的前途黑暗而险阻。 难道我害怕招灾惹祸吗,我只担心祖国为此覆没。 前前后后我奔走照料啊,希望君王赶上先王脚步。 你不深入了解我的忠心,反而听信谗言对我发怒。 我早知道忠言直谏有祸,原想忍耐却又控制不住。 上指苍天请它给我作证,一切都为了君王的缘故。 我们两个定好在黄昏成亲,你为什么在半途就改变心意了呢? 你以前既然和我有成约,现另有打算又追悔当初。 我并不难于与你别离啊,只是伤心你的反反复复。 我已经栽培了很多春兰,又种植香草秋蕙一大片。 分垄培植了留夷和揭车,还把杜衡芳芷套种其间。 我希望它们都枝繁叶茂,等待着我收割的那一天。 它们枯萎死绝有何伤害,使我痛心的是它们质变。 大家都拚命争着向上爬,利欲熏心而又贪得无厌。 他们猜疑别人宽恕自己,他们勾心斗角相互妒忌。 急于奔走钻营争权夺利,这些不是我追求的东西。 只觉得老年在渐渐来临,担心美好名声不能树立。 早晨我饮木兰上的露滴,晚上我用菊花残瓣充饥。 只要我的情感坚贞不易,形销骨立又有什么关系。 我用树木的根编结茝草,再把薜荔花蕊穿在一起。 我拿菌桂枝条联结蕙草,胡绳搓成绳索又长又好。 我向古代的圣贤学习啊,不是世间俗人能够做到。 我与现在的人虽不相容,我却愿依照彭咸的遗教。 我揩着眼泪啊声声长叹,可怜人生道路多么艰难。 我虽爱好修洁严于责己,早晨直言进谏晚上就被罢免。 他们攻击我佩带蕙草啊,又指责我爱好采集茝兰。 这是我心中追求的东西,就是多次死亡也不后悔。 怨就怨楚王这样糊涂啊,他始终不体察别人心情。 那些女人妒忌我的丰姿,造谣诬蔑说我妖艳好淫。 庸人本来善于投机取巧,背弃规矩而又改变政策。 违背是非标准追求邪曲,争着苟合取悦作为法则。 忧愁烦闷啊我失意不安,现在孤独穷困多么艰难。 宁可马上死去魂魄离散,媚俗取巧啊我坚决不干。 雄鹰不与那些燕雀同群,原本自古以来就是这般。 方和圆怎能够互相配合,志向不同何能彼此相安。 宁愿委曲心志压抑情感,宁把斥责咒骂统统承担。 保持清白节操死于直道,这本为古代圣贤所称赞! 后悔当初不曾看清前途,迟疑了一阵我又将回头。 调转我的车走回原路啊,趁着迷途未远赶快罢休。 我打马在兰草水边行走,跑上椒木小山暂且停留。 既然进取不成反而获罪,那就回来把我旧服重修。 我要把菱叶裁剪成上衣,我并用荷花把下裳织就。 没有人了解我也就罢了,只要内心真正馥郁芳柔。 把我的帽子加得高高的,把我的佩带增得长悠悠。 虽然芳洁污垢混杂一起,只有纯洁品质不会腐朽。 我忽然回头啊纵目远望,我将游观四面遥远地方。 佩着五彩缤纷华丽装饰,散发出一阵阵浓郁清香。 人们各有自己的爱好啊,我独爱好修饰习以为常。 即使粉身碎骨也不改变,难道我能受警戒而彷徨! 姐姐对我遭遇十分关切,她曾经一再地向我告诫。 她说“鲧太刚直不顾性命,结果被杀死在羽山荒野。 你何忠言无忌爱好修饰,还独有很多美好的节操。 满屋堆着都是普通花草,你却与众不同不肯佩服。 众人无法挨家挨户说明,谁会来详察我们的本心。 世上的人都爱成群结伙,为何对我的话总是不听?” 我以先圣行为节制性情,愤懑心情至今不能平静。 渡过沅水湘水向南走去,我要对虞舜把道理讲清: “夏启偷得《九辩》和《九歌》啊,他寻欢作乐而放纵忘情。 不考虑将来看不到危难,因此武观得以酿成内乱。 后羿爱好田猎溺于游乐,对射杀大狐狸特别喜欢。 本来淫乱之徒无好结果,寒浞杀羿把他妻子霸占。 寒浇自恃有强大的力气,放纵情欲不肯节制自己。 天天寻欢作乐忘掉自身,因此他的脑袋终于落地。 夏桀行为总是违背常理,结果灾殃也就难以躲避。 纣王把忠良剁成肉酱啊,殷朝天下因此不能久长。 商汤夏禹态度严肃恭敬,正确讲究道理还有文王。 他们都能选拔贤者能人,遵循一定准则不会走样。 上天对一切都公正无私,见有德的人就给予扶持。 只有古代圣王德行高尚,才能够享有天下的土地。 回顾过去啊把将来瞻望,看到了做人的根本道理。 哪有不义的事可以去干,哪有不善的事应该担当。 我虽然面临死亡的危险,毫不后悔自己当初志向。 不度量凿眼就削正榫头,前代的贤人正因此遭殃。” 我泣声不绝啊烦恼悲伤,哀叹自己未逢美好时光。 拿着柔软蕙草揩抹眼泪,热泪滚滚沾湿我的衣裳。 铺开衣襟跪着慢慢细讲,我已获得正道心里亮堂。 驾驭着玉虬啊乘着凤车,在风尘掩翳中飞到天上。 早晨从南方的苍梧出发,傍晚就到达了昆仑山上。 我本想在灵琐稍事逗留,夕阳西下已经暮色苍茫。 我命令羲和停鞭慢行啊,莫叫太阳迫近崦嵫山旁。 前面的道路啊又远又长,我将上上下下追求理想。 让我的马在咸池里饮水,把马缰绳拴在扶桑树上。 折下若木枝来挡住太阳,我可以暂且从容地徜徉。 叫前面的望舒作为先驱,让后面的飞廉紧紧跟上。 鸾乌凤凰为我在前戒备,雷师却说还没安排停当。 我命令凤凰展翅飞腾啊,要日以继夜地不停飞翔。 旋风结聚起来互相靠拢,它率领着云霓向我迎上。 云霓越聚越多忽离忽合,五光十色上下飘浮荡漾。 我叫天门守卫把门打开,他却倚靠天门把我呆望。 日色渐暗时间已经晚了,我纽结着幽兰久久徜徉。 这个世道混浊善恶不分,喜欢嫉妒别人抹煞所长。 清晨我将要渡过白水河,登上阆风山把马儿系着。 忽然回头眺望涕泪淋漓,哀叹高丘竟然没有美女。 我飘忽地来到春宫一游,折下玉树枝条增添佩饰。 趁琼枝上花朵还未凋零,把能受馈赠的美女找寻。 我命令云师把云车驾起,我去寻找宓妃住在何处。 解下佩带束好求婚书信,我请蹇修前去给我做媒。 云霓纷纷簇集忽离忽合,很快知道事情乖戾难成。 晚上宓妃回到穷石住宿,清晨到洧盘把头发洗濯。 宓妃仗着貌美骄傲自大,成天放荡不羁寻欢作乐。 她虽然美丽但不守礼法,算了吧放弃她另外求索。 我在天上观察四面八方,周游一遍后我从天而降。 遥望华丽巍峨的玉台啊,见有娀氏美女住在台上。 我请鸩鸟前去给我做媒,鸩鸟却说那个美女不好。 雄鸠叫唤着飞去说媒啊,我又嫌它过分诡诈轻佻。 我心中犹豫而疑惑不定,想自己去吧又觉得不妙。 凤凰已接受托付的聘礼,恐怕高辛赶在我前面了。 想到远方去又无处安居,只好四处游荡流浪逍遥。 趁少康还未结婚的时节,还留着有虞国两位阿娇。 媒人无能没有灵牙利齿,恐怕能说合的希望很小。 世间混乱污浊嫉贤妒能,爱障蔽美德把恶事称道。 闺中美女既然难以接近,贤智君王始终又不醒觉。 满腔忠贞激情无处倾诉,我怎么能永远忍耐下去! 我找来了灵草和细竹片,请求神巫灵氛为我占卜。 “听说双方美好必将结合看谁真正好修必然爱慕。 想到天下多么辽阔广大,难道只在这里才有娇女?” “劝你远走高飞不要迟疑,谁寻求美人会把你放弃? 世间什么地方没有芳草,你又何必苦苦怀恋故地? 世道黑暗使人眼光迷乱,谁又能够了解我们底细? 人们的好恶本来不相同,只是这邦小人更加怪异。 人人都把艾草挂满腰间,说幽兰是不可佩的东西。 对草木好坏还分辨不清,怎么能够正确评价玉器? 用粪土塞满自己的香袋,反说佩的申椒没有香气。” 想听从灵氛占卜的好卦,心里犹豫迟疑决定不下。 听说巫咸今晚将要降神,我带着花椒精米去接他。 天上诸神遮天蔽日齐降,九疑山的众神纷纷迎迓。 他们灵光闪闪显示神灵,巫咸又告诉我不少佳话。 他说“应该努力上天下地,去寻求意气相投的同道。 汤禹为人严正虚心求贤,得到伊尹皋陶君臣协调。 只要内心善良爱好修洁,又何必一定要媒人介绍? 傅说拿祷杵在傅岩筑墙,武丁毫不犹豫用他为相。 太公吕望曾经做过屠夫,他被任用是遇到周文王。 宁戚喂牛敲着牛角歌唱,齐桓公听见后任为大夫。 趁现在年轻大有作为啊,施展才能还有大好时光。 只怕杜鹃它叫得太早啊,使得百草因此不再芳香。” 为什么这样美好的琼佩,人们却要掩盖它的光辉。 想到这邦小人不讲信义,恐怕出于嫉妒把它摧毁。 时世纷乱而变化无常啊,我怎么可以在这里久留。 兰草和芷草失掉了芬芳,荃草和惠草也变成茅莠。 为什么从前的这些香草,今天全都成为荒蒿野艾。 难道还有什么别的理由,不爱好修洁造成的祸害。 我还以为兰草最可依靠,谁知华而不实虚有其表。 兰草抛弃美质追随世俗,勉强列入众芳辱没香草。 花椒专横谄媚十分傲慢,茱萸想进香袋冒充香草。 它们既然这么热心钻营,又有什么香草重吐芳馨。 本来世态习俗随波逐流,又还有谁能够意志坚定? 看到香椒兰草变成这样,何况揭车江离能不变心。 只有我的佩饰最可贵啊,保持它的美德直到如今。 浓郁的香气难以消散啊,到今天还在散发出芳馨。 我调度和谐地自我欢娱,姑且飘游四方寻求美女。 趁着我的佩饰还很盛美,我要周游观访上天下地。 灵氛已告诉我占得吉卦,选个好日子我准备出发。 折下玉树枝叶作为肉脯,我舀碎美玉把干粮备下。 给我驾车啊用飞龙为马,车上装饰着美玉和象牙。 彼此不同心怎能配合啊,我将要远去主动离开他。 我把行程转向昆仑山下,路途遥远继续周游观察。 云霞虹霓飞扬遮住阳光,车上玉铃丁当响声错杂。 清晨从天河的渡口出发,最远的西边我傍晚到达。 凤凰展翅承托着旌旗啊,长空翱翔有节奏地上下。 忽然我来到这流沙地段,只得沿着赤水行进缓缓。 指挥蛟龙在渡口上架桥,命令西皇将我渡到对岸。 路途多么遥远又多艰险,我传令众车在路旁等待。 经过不周山向左转去啊,我的目的地已指定西海。 我再把成千辆车子聚集,把玉轮对齐了并驾齐驱。 驾车的八龙蜿蜒地前进,载着云霓旗帜随风卷曲。 定下心来啊慢慢地前行,难控制飞得远远的思绪。 演奏着《九歌》跳起《韶》舞啊,且借大好时光寻求欢娱。 太阳东升照得一片明亮,忽然看见我思念的故乡。 我的仆从悲伤马也感怀,退缩回头不肯走向前方。 尾声:“算了吧! 国内既然没有人了解我,我又何必怀念故国旧居。 既然不能实现理想政治,我将追随彭咸安排自己。”
注解
1
高阳:颛顼之号。
2
苗裔:苗,初生的禾本植物。裔,衣服的末边。此苗裔连用,喻指子孙后代。
3
朕:我。
4
皇:美。
5
考:已故的父亲。
6
摄提:太岁在寅时为摄提格。此指寅年。
7
贞:正。
8
孟:开始。
9
陬:正月。
10
庚寅:指庚寅之日。古以干支相配来纪日。
11
降:降生。
12
揆:推理揣度。
13
肇:开始。
14
锡:通“赐”。
15
名:命名。
16
字:表字,这里活用作动词,起个表字。
17
内美:内在的美好品质。
18
重:再。
19
扈:楚方言,披挂。均为香草名。
20
纫:草有茎叶可做绳索。
21
秋兰:香草名。即泽兰,秋季开花。水疾流的样子,此处用以形容时光飞逝。
22
不吾与:宾语前置,即“不与吾”,不等待我。
23
搴:拔取。
24
揽:采摘。
25
宿莽:草名,经冬不死。
26
忽:迅速的样子。
27
代序:指不断更迭。
28
惟:思虑。
29
迟暮:衰老。
30
抚:趁。
31
此度:指现行的政治法度。
32
骐骥:骏马。
33
道:通“导”,引导。
34
三后:夏禹商汤周文王。
35
固:本来。均为香木名。
36
蕙茝:均为香草名。
37
耿介:光明正大。
38
遵道:遵循正道。
39
猖披:猖狂。
40
捷径:邪道。
41
偷乐:苟且享乐。
42
幽昧:黑暗。
43
殃:灾祸。
44
败绩:喻指君国的倾危。
45
踵武:足迹,即脚印。
46
荃:香草名,喻楚怀王。
47
齌怒:暴怒。
48
謇謇:形容忠贞直言的样子。
49
九天:古人认为天有九重,故言。
50
正:通“证”。
51
期:约定。
52
羌:楚语,表转折,相当于现在的“却”。
53
成言:诚信之言。
54
既:本来。
55
数化:多次变化。
56
滋:栽种。
57
树:种植。
58
亩:二百四十步为亩。
59
畦:五十亩为畦。均为香草名。
60
冀:希望。
61
峻:长。
62
刈:收获。
63
萎:枯萎。
64
绝:落尽。
65
芜:荒芜。
66
秽:污秽。
67
竞:并。
68
羌:楚人语气词。
69
兴:生。
70
忽:急。
71
驰骛:乱驰。
72
冉冉:渐渐。
73
英:花。
74
苟:确实。
75
信姱:诚信而美好。
76
练要:心中简练合于要道。
77
掔:持取。
78
贯:拾取。
79
矫:举起。
80
索:草有茎叶可做绳索。此作动词,意为搓绳。
81
纚纚:长而下垂貌。
82
法:效法。
83
周:合。
84
彭咸:殷贤大夫,谏其君,不听,投江而死。
85
民生:万民的生存。
86
艰:难。
87
修姱:洁净而美好。
88
谇:进谏。
89
替:废。
90
纕:佩带。
91
申:重复。
92
悔:怨恨。
93
灵修:指楚怀王。
94
众女:喻群臣。
95
谣:诋毁。
96
诼:诽谤。
97
偭:违背。
98
改:更改。
99
错:通“措”,措施,指先圣之法。
100
绳墨:正曲直之具。
101
曲:斜曲。
102
周容:苟合取容,指以求容媚为常法。
103
侘傺:失志貌。
104
流亡:随水漂流而去。
105
此态:苟合取容之态。
106
不群:指不与众鸟同群。
107
前世:古代。
108
异道:不同的道路。
109
屈:委屈。
110
尤:过错。
111
攘:除去。
112
诟:耻辱。
113
伏:通“服”,保持,坚守。
114
厚:厚待。
115
相道:观看。
116
延:长。
117
回:调转。
118
行迷:指迷途。
119
步:徐行。
120
皋:水边高地。
121
止息:休息一下。
122
尤:罪过。
123
修吾初服:指修身洁行。
124
制:裁制。
125
芙蓉:莲花。
126
不吾知:宾语前置,即“不知吾”,不了解我。
127
苟:如果。
128
高:指帽高。
129
陆离:修长而美好的样子。
130
芳:指芬芳之物。
131
唯:只有。
132
游目:纵目瞭望。
133
往观:前去观望。
134
缤纷:极言多。
135
章:明显。
136
民生:人生。
137
常:恒常之法。
138
犹:尚且。
139
惩:惧怕。
140
女嬃:屈原的姐姐。
141
婵媛:牵挂。
142
申申:反反复复。
143
婞直:刚正。
144
羽之野:羽山的郊野。
145
博謇:过于刚直。
146
姱节:美好的节操。
147
盈室:满屋。
148
判:区别。
149
众:众人。
150
云:助词,无实义。
151
朋:朋党。
152
茕:孤独。
153
前圣:前代圣贤。
154
喟:叹息声。
155
济:渡过。
156
就:靠近。
157
启:禹之子。夏朝的开国君主。相传是启从天上偷带到人间的乐曲。
158
夏康:启子太康。
159
图:图谋。
160
五子:指夏康等兄弟五人。
161
用:因此。
162
羿:指后羿。
163
封狐:大狐。
164
鲜:少。
165
浞:寒浞,羿相。
166
浇:寒浞之子。
167
强圉:强壮多力。
168
不忍:不能加以克制。
169
日:天天。
170
用夫:因此。
171
夏桀:夏之亡国之君。
172
辛:殷纣王之名。
173
菹醢:肉酱,名词动用,指剁成肉酱。
174
用而:因而。
175
俨:庄严。
176
莫差:没有丝毫差错。
177
授:任用。
178
颇:倾斜。
179
私阿:偏私。
180
错:置。
181
茂行:美好的德行。
182
下土:天下。
183
瞻前而顾后:观察古往今来的成败。
184
相观:观察。
185
非义:不行仁义。
186
非善:不行善事。
187
阽:临危,遇到危险。
188
览:反观。
189
量:度。
190
前修:前贤。
191
曾:屡次。
192
当:遇。
193
茹:柔软。
194
浪浪:泪流不止的样子。
195
敷:铺开。
196
中正:治国之道。
197
驷:驾车。
198
上征:上天远行。
199
发轫:出发。
200
苍梧:舜所葬之地。
201
县圃:神山,在昆仑山之上。
202
灵琐:神之所在处。
203
令:命令。
204
羲和:神话中的太阳神。
205
崦嵫:神话中日所入之山。
206
曼曼:路遥远的样子。
207
修远:长远。
208
咸池:日浴处。
209
扶桑:日所拂之木。
210
若木:日所入之处的树木。
211
逍遥:自由自在的样子。
212
相羊:徘徊。
213
前:在前面。
214
后:在后面。
215
先戒:在前面警戒。
216
雷师:雷神。
217
飞腾:腾空而飞。
218
日夜:指日夜兼程。
219
飘风:旋风。
220
帅:率领。
221
离合:忽散忽聚。
222
斑:文彩杂乱,五彩缤纷。
223
帝:天帝。
224
阊阖:天门。
225
暧暧:昏暗的样子。
226
结:编结。
227
溷浊:混乱污浊。
228
蔽:掩盖。
229
白水:神话中的水名。
230
绁:拴,系。
231
反顾:回头望。
232
高丘:高山。
233
春宫:东方青帝的居舍。
234
琼枝:玉树的花枝。
235
荣华:花朵。
236
可诒:可以赠送。
237
丰隆:云神。
238
宓妃:神女,伏羲氏之女。
239
结言:约好之言。
240
謇修:伏羲氏之臣。
241
离合:言辞未定。
242
纬繣:不相投合。
243
次:住宿。
244
濯发:洗头发。
245
保:依仗。
246
淫游:过分的游乐。
247
虽:诚然。
248
改求:另外寻求。
249
览相观:细细观察。
250
周流:周游。
251
瑶台:以玉砌成的台。
252
有娀:传说中的上古国名。
253
鸩:鸟名。
254
鸣逝:边叫边飞。
255
佻:轻浮。
256
犹豫:拿不定主意。
257
自适:亲自去。
258
受诒:指完成聘礼之事。
259
远集:远止。
260
浮游:漫游。
261
及:趁着。
262
有虞:传说中的上古国名。
263
理弱:指媒人软弱。
264
导言:媒人撮合的言辞。
265
嫉贤:嫉妒贤能。
266
称恶:称赞邪恶。
267
闺中:女子居住的内室。
268
哲王:明智的君王。
269
怀:怀抱。
270
终古:永久。
271
琼茅:灵草。
272
筳:小竹片。
273
灵氛:传说中的上古神巫。
274
信修:诚然美好。
275
九州:泛指天下。
276
女:美女。
277
勉:努力。
278
释:舍弃。
279
何所:何处。
280
故宇:故国。
281
昡曜:惑乱浑浊。
282
察:明辨。
283
民:指天下众人。
284
党人:朋党之人。
285
服:佩用。
286
览察:察看。
287
珵美:即“美珵”,美玉。
288
粪壤:粪土。
289
申椒:申地之椒。
290
巫咸:古神巫。
291
夕降:傍晚从天而降。
292
怀:馈。
293
百神:指天上的众神。
294
并迎:一起来迎接。
295
皇:皇天。
296
吉故:明君遇贤臣的吉祥故事。
297
矱:度。
298
合:志同道合的人。
299
挚:伊尹名。
300
咎繇:夏禹之臣。
301
苟:如果。
302
用:凭借。
303
操:持,拿。
304
用:重用。
305
吕望:指吕尚。
306
举:举用。
307
宁戚:春秋时卫人,齐桓公认为贤人,以他为卿。
308
该:周详。
309
晏:晚。
310
未央:未尽。
311
鹈鴂:鸟名,即伯劳。一说杜鹃。
312
为之:因此。
313
偃蹇:盛多美丽的样子。
314
薆:遮蔽。
315
谅:信。
316
折:摧毁。
317
变易:变化。
318
茅:比喻已经蜕化变质的谗佞之人。
319
直:竟然。
320
他故:其他的理由。
321
害:弊端。
322
无实:不结果实。
323
委:丢弃。
324
得:能够。
325
椒:楚大夫子椒。
326
慢慆:傲慢放肆。
327
樧:茱萸。
328
干进:求进。
329
务入:钻营。
330
祗:散发。
331
揭车与江离:比喻自己培育的一般人才。
332
兹佩:喻指屈原的内美与追求。
333
历兹:到如今这一地步。
334
芳菲菲:指香气浓郁。
335
沬:消失。
336
和调度:指调节自己的心态,缓和自己的心情。
337
自娱:自乐。
338
聊:姑且。
339
求女:寻求志同道合的人。
340
方:正。
341
上下:到处。
342
吉占:指两美必合而言。
343
历:选择。
344
羞:通“馐”,指美食。
345
琼爢:玉屑。
346
飞龙:长翅膀的龙。
347
象:象牙。
348
离心:不同的去向。
349
远逝:远去。
350
邅:楚地方言,转向。
351
晻蔼:旌旗蔽日貌。
352
鸣:响起。
353
天津:天河的渡口。在东极萁斗之间。
354
西极:西方的尽头。
355
翼:古代一种旗帜。
356
翼翼:和貌。
357
流沙:指西极,其处流沙如水。
358
赤水:出昆仑山。
359
容与:游戏貌。
360
麾:指挥。
361
西皇:帝少嗥。
362
艰:指路途艰险。
363
腾:飞驰。
364
不周:山名,在昆仑西北。
365
西海:神话中西方之海。
366
屯:聚集。
367
轪:车轮。
368
婉婉:在前进时蜿蜒曲折的样子。
369
委蛇:旗帜飘扬舒卷的样子。
370
志:通“帜”,旗帜。
371
弭节:放下赶车的马鞭,使车停止。
372
神:神思,指人的精神。
373
邈邈:浩渺无际的样子。
374
假日:犹言借此时机。
375
皇:天。
376
赫戏:形容光明。
377
旧乡:指楚国。
378
仆:御者。
379
怀:思。
380
蜷局:卷屈不行貌。
381
乱:终篇的结语。
382
已矣:绝望之词,谓“算了吧”。
383
国无人:国家无人。
384
足:足以。
385
为:实行。
386
居:住所,这里是指一生所选择的道路和归宿。
赏析
《离骚》作为长篇巨制,所表现的思想内容极其丰富,主要可概括为两个方面。一是描述了诗人和当朝统治者的矛盾,即理想与现实的对立;二是描述了诗人心灵的痛苦和纠结,进取和退隐的矛盾。全诗可分为三个部分再加一个礼辞。第一部分从开头至“岂余心之可惩”,是以独白和自我形象的出现开始。诗人先自叙高贵的身世,表示自己具有与生俱来的的“内美”。再叙自己的道德和才干,具有先天禀赋,又有后天修养,早就该立志献身干一番大事业。接着叙述对楚怀王的期望,期望他修明法度,驾上骏马奔驰向前,诗人愿为楚国的变法图新作一个开路的先驱者。可是当时楚国统治集团内部却存在着革新和守旧两派的斗争。诗人举出贤君激励怀王效法,举出暴君的做法警戒怀王。但由于怀王昏聩守旧,弃约变心,结果是“党人”猖獗,世风腐败,连诗人精心培养的人才,也都从俗变节。诗人陷入孤立无援的境地,遭遇排斥。面临险恶的政治环境,诗人曾产生过退隐的念头,但最后仍表示为坚持正义而九死不悔,决心坚守自己修洁的美德和高尚的情操。第二部分从“女媭之婵嫒兮”至“余焉能忍与此终古”,是以女媭形象的出现开始,由现实境界转入虚拟的幻想境界。女嬃看诗人如此痛苦,异常激愤,她从爱护诗人的愿望出发,劝诫诗人应当以鲧的悲剧为戒。在没有是非曲直的社会里,忠贞不会见容于世,甚至会遭杀身之祸。因而要他不要那般耿介,而要明哲保身,随波逐流。诗人听后不以为然,并未动摇信念。女媭不能真正理解诗人,这表明人间已无知音。于是诗人便向超现实的境界去追求真理。他渡过沅湘,向舜帝重华陈辞,历数夏商周数代王朝的兴亡事例,陈诉肺腑,表明自己的“美政”理想。他为自己壮志未遂而叹息流泪,即使身死但坚持理想的决心不变。陈辞完毕后转而借幻想的形式遨游天地,上下求索,以寻找志同道合的知己和实现理想的途径。最后上下寻求全归于失败。天上人间,都是一样“溷浊”,蔽美称恶,嫉贤妒能。第三部分从“索藑茅以筵篿兮”至“蜷局顾而不行”,是从灵氛、巫咸形象的出现开始。诗人周游求索,扣阍求女,相继失败之后,满怀孤愤,便向神巫灵氛问卜,再请巫咸降神。灵氛和巫咸都启示他远行,择明君而事,实现自己的理想,并告诫他要及早行动,不要犹疑不决。诗人确信自己留在楚国毫无出路。于是,他按照灵氛的吉占和指引的出路去选择吉日良辰。发轫去国,再次进入了“浮游求女”“周流上下”的幻游境界。诗人经历了一番漫长而艰难的道路远行。就在他驱使神灵、驾驭龙凤、远走高飞、乐舞娱兴、自适惬意、忘掉一切之际,却忽然望见了故乡。局面陡变,情况急转直下。诗人悲从中来,面对祖国山川,他再也不忍离去。诗的情节发展和矛盾冲突,至此达到高潮。“乱曰”至末尾一小节为礼辞。诗人在国内不能见容,却又不忍心去国,左右为难,无可奈何,只有一死了之。最后,就在这去留的极端矛盾中充分显现了诗人眷恋祖国和决心殉国的高尚精神。这是全诗到高潮之后的画龙点睛之笔,用以收束全诗,使诗的主题进一步深化。全诗的主题思想,即通过诗人为崇高理想而***的描写,强烈地抒发了他遭谗被害的苦闷和矛盾的心情,表达了他为国献身的精神,以及与国家同休戚共存亡的深挚的爱国主义和同情人民的感情,表现了他勇于追求真理和光明、坚持正义和理想的不屈不挠的斗争精神;同时深刻地揭露了以楚君为首的楚国贵族集团腐朽黑暗的本质,抨击他们颠倒是非、结党营私、谗害贤能、邪恶误国的罪行。
创作背景
关于《离骚》的创作背景,争论的焦点之一是它创作于屈原被楚怀王疏远时,还是作于屈原被流放时。《史记·屈原列传》里说,年轻得志的屈原遭到同僚上官大夫靳尚的谗害,被楚怀王疏远。他“忧愁幽思而作《离骚》”。而《史记·太史公自序》里说:“屈原放逐,著《离骚》。”《报任安书》里也说:“屈原放逐,乃赋《离骚》。”司马迁对同一事件的表述明显存在着矛盾。总之,《史记·屈原列传》的说法是可信的,即《离骚》创作于屈原被楚怀王疏远时,是屈原根据楚国的政治现实和自己的不平遭遇,“发愤以抒情”创作出的一首政治抒情诗;而《史记·太史公自序》《报任安书》是抒情性文字,行文时不太忠实于史实,也是有可能的。

屈原的诗

 • 九歌国殇

  操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接;旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先;凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤;霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓;天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野;出不入兮往不反,平原忽兮路遥远;带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩;诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌;身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。

 • 天问

  曰:遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢闇,谁能极之?冯翼惟像,何以识之?明明闇闇,惟时何为?阴阳三合,何本何化?圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?斡维焉系,天极焉加?八柱何当,东南何亏?九天之际,安放安属?隅隈多有,谁知其数?天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙氾。自明及晦,所行几里?夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?女歧无合,夫焉取九子?伯强何处?惠气安在?何阖而晦?何开而明?角宿未旦,曜灵安藏?不任汩鸿,师何以尚之?佥曰何忧,何不课而行之?鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功。何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以窴之?地方九则,何以坟之?河海应龙?何尽何历?鲧何所营?禹何所成?康回冯怒,坠何故以东南倾?九州安错?川谷何洿?东流不溢,孰知其故?东西南北,其修孰多?南北顺堕,其衍几何?昆仑县圃,其尻安在?增城九重,其高几里?四方之门,其谁从焉?西北辟启,何气通焉?日安不到?烛龙何照?羲和之未扬,若华何光?何所冬暖?何所夏寒?焉有石林?何兽能言?焉有虬龙、负熊以游?雄虺九首,鯈忽焉在?何所不死?长人何守?靡蓱九衢,枲华安居?灵蛇吞象,厥大何如?黑水、玄趾,三危安在?延年不死,寿何所止?鲮鱼何所?鬿堆焉处?羿焉彃日?乌焉解羽?禹之力献功,降省下土四方。焉得彼嵞山女,而通之於台桑?闵妃匹合,厥身是继。胡为嗜不同味,而快朝饱?启代益作后,卒然离蠥。何启惟忧,而能拘是达?皆归射鞠,而无害厥躬。何后益作革,而禹播降?启棘宾商,九辨九歌。何勤子屠母,而死分竟地?帝降夷羿,革孽夏民。胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?冯珧利决,封豨是射。何献蒸肉之膏,而后帝不若?浞娶纯狐,眩妻爰谋。何羿之射革,而交吞揆之?阻穷西征,岩何越焉?化为黄熊,巫何活焉?咸播秬黍,莆雚是营。何由并投,而鲧疾修盈?白蜺婴茀,胡为此堂?安得夫良药,不能固臧?天式从横,阳离爰死。大鸟何鸣,夫焉丧厥体?蓱号起雨,何以兴之?撰体胁鹿,何以膺之?鼇戴山抃,何以安之?释舟陵行,何之迁之?惟浇在户,何求于嫂?何少康逐犬,而颠陨厥首?女歧缝裳,而馆同爰止。何颠易厥首,而亲以逢殆?汤谋易旅,何以厚之?覆舟斟寻,何道取之?桀伐蒙山,何所得焉?妹嬉何肆,汤何殛焉?舜闵在家,父何以鱞?尧不姚告,二女何亲?厥萌在初,何所意焉?璜台十成,谁所极焉?登立为帝,孰道尚之?女娲有体,孰制匠之?舜服厥弟,终然为害。何肆犬豕,而厥身不危败?吴获迄古,南岳是止。孰期去斯,得两男子?缘鹄饰玉,后帝是飨。何承谋夏桀,终以灭丧?帝乃降观,下逢伊挚。何条放致罚,而黎服大说?简狄在台,喾何宜?玄鸟致贻,女何喜,该秉季德,厥父是臧。胡终弊于有扈,牧夫牛羊?干协时舞,何以怀之?平胁曼肤,何以肥之?有扈牧竖,云何而逢?击床先出,其命何从?恆秉季德,焉得夫朴牛?何往营班禄,不但还来?昏微遵迹,有狄不宁。何繁鸟萃棘,负子肆情?眩弟并淫,危害厥兄。何变化以作诈,而後嗣逢长?成汤东巡,有莘爰极。何乞彼小臣,而吉妃是得?水滨之木,得彼小子。夫何恶之,媵有莘之妇?汤出重泉,夫何罪尤?不胜心伐帝,夫谁使挑之?会晁争盟,何践吾期?苍鸟群飞,孰使萃之?列击纣躬,叔旦不嘉。何亲揆发,何周之命以咨嗟?授殷天下,其位安施?反成乃亡,其罪伊何?争遣伐器,何以行之?并驱击翼,何以将之?昭后成游,南土爰底。厥利惟何,逢彼白雉?穆王巧挴,夫何周流?环理天下,夫何索求?妖夫曳衒,何号于市?周幽谁诛?焉得夫褒姒?天命反侧,何罚何佑?齐桓九会,卒然身杀。彼王纣之躬,孰使乱惑?何恶辅弼,谗谄是服?比干何逆,而抑沉之?雷开何顺,而赐封之?何圣人之一德,卒其异方:梅伯受醢,箕子详狂?稷维元子,帝何竺之?投之於冰上,鸟何燠之?何冯弓挟矢,殊能将之?既惊帝切激,何逢长之?伯昌号衰,秉鞭作牧。何令彻彼岐社,命有殷国?迁藏就岐,何能依?殷有惑妇,何所讥?受赐兹醢,西伯上告。何亲就上帝罚,殷之命以不救?师望在肆,昌何识?鼓刀扬声,后何喜?武发杀殷,何所悒?载尸集战,何所急?伯林雉经,维其何故?何感天抑坠,夫谁畏惧?皇天集命,惟何戒之?受礼天下,又使至代之?初汤臣挚,後兹承辅。何卒官汤,尊食宗绪?勋阖梦生,少离散亡。何壮武历,能流厥严?彭铿斟雉,帝何飨?受寿永多,夫何久长?中央共牧,后何怒?蜂蛾微命,力何固?惊女采薇,鹿何祐?北至回水,萃何喜?兄有噬犬,弟何欲?易之以百两,卒无禄?薄暮雷电,归何忧?厥严不奉,帝何求?伏匿穴处,爰何云?荆勋作师,夫何长?悟过改更,我又何言?吴光争国,久余是胜。何环穿自闾社丘陵,爰出子文?吾告堵敖以不长。何试上自予,忠名弥彰?

 • 招魂

  朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。主此盛德兮,牵于俗而芜秽。上无所考此盛德兮,长离殃而愁苦。帝告巫阳曰:“有人在下,我欲辅之。魂魄离散,汝筮予之。”巫阳对曰:“掌梦!上帝其难从;若必筮予之,恐后之谢,不能复用。”巫阳焉乃下招曰:魂兮归来!去君之恒干,何为四方些?舍君之乐处,而离彼不祥些!魂兮归来!东方不可以讬些。长人千仞,惟魂是索些。十日代出,流金铄石些。彼皆习之,魂往必释些。归来兮!不可以讬些。魂兮归来!南方不可以止些。雕题黑齿,得人肉以祀,以其骨为醢些。蝮蛇蓁蓁,封狐千里些。雄虺九首,往来倏忽,吞人以益其心些。归来兮!不可久淫些。魂兮归来!西方之害,流沙千里些。旋入雷渊,爢散而不可止些。幸而得脱,其外旷宇些。赤蚁若象,玄蜂若壶些。五谷不生,丛菅是食些。其土烂人,求水无所得些。彷徉无所倚,广大无所极些。归来兮!恐自遗贼些。魂兮归来!北方不可以止些。增冰峨峨,飞雪千里些。归来兮!不可以久些。魂兮归来!君无上天些。虎豹九关,啄害下人些。一夫九首,拔木九千些。豺狼从目,往来侁侁些。悬人以嬉,投之深渊些。致命于帝,然后得瞑些。归来!往恐危身些。魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些。敦脄血拇,逐人伂駓駓些。参目虎首,其身若牛些。此皆甘人,归来!恐自遗灾些。魂兮归来!入修门些。工祝招君,背行先些。秦篝齐缕,郑绵络些。招具该备,永啸呼些。魂兮归来!反故居些。天地四方,多贼奸些。像设君室,静闲安些。高堂邃宇,槛层轩些。层台累榭,临高山些。网户朱缀,刻方连些。冬有穾厦,夏室寒些。川谷径复,流潺湲些。光风转蕙,氾崇兰些。经堂入奥,朱尘筵些。砥室翠翘,挂曲琼些。翡翠珠被,烂齐光些。蒻阿拂壁,罗帱张些。纂组绮缟,结琦璜些。室中之观,多珍怪些。兰膏明烛,华容备些。二八侍宿,射递代些。九侯淑女,多迅众些。盛鬋不同制,实满宫些。容态好比,顺弥代些。弱颜固植,謇其有意些。姱容修态,絚洞房些。蛾眉曼睩,目腾光些。靡颜腻理,遗视矊些。离榭修幕,侍君之闲些。悲帷翠帐,饰高堂些。红壁沙版,玄玉梁些。仰观刻桷,画龙蛇些。坐堂伏槛,临曲池些。芙蓉始发,杂芰荷些。紫茎屏风,文缘波些。文异豹饰,侍陂陁些。轩辌既低,步骑罗些。兰薄户树,琼木篱些。魂兮归来!何远为些?室家遂宗,食多方些。稻粢穱麦,挐黄梁些。大苦醎酸,辛甘行些。肥牛之腱,臑若芳些。和酸若苦,陈吴羹些。胹鳖炮羔,有柘浆些。鹄酸臇凫,煎鸿鸧些。露鸡臛蠵,厉而不爽些。粔籹蜜饵,有餦餭些。瑶浆蜜勺,实羽觞些。挫糟冻饮,酎清凉些。华酌既陈,有琼浆些。归来反故室,敬而无妨些。肴羞未通,女乐罗些。敶钟按鼓,造新歌些。《涉江》《采菱》,发《扬荷》些。美人既醉,朱颜酡些。嬉光眇视,目曾波些。被文服纤,丽而不奇些。长发曼鬋,艳陆离些。二八齐容,起郑舞些。衽若交竿,抚案下些。竽瑟狂会,搷鸣鼓些。宫庭震惊,发《激楚》些。吴歈蔡讴,奏大吕些。士女杂坐,乱而不分些。放敶组缨,班其相纷些。郑卫妖玩,来杂陈些。《激楚》之结,独秀先些。菎蔽象棋,有六簙些。分曹并进,遒相迫些。成枭而牟,呼五白些。晋制犀比,费白日些。铿钟摇簴,揳梓瑟些。娱酒不废,沈日夜些。兰膏明烛,华灯错些。结撰至思,兰芳假些。人有所极,同心赋些。酎饮尽欢,乐先故些。魂兮归来!反故居些。乱曰:献岁发春兮,汨吾南征。菉蘋齐叶兮,白芷生。路贯庐江兮,左长薄。倚沼畦瀛兮,遥望博。青骊结驷兮,齐千乘。悬火延起兮,玄颜烝。步及骤处兮,诱骋先。抑骛若通兮,引车右还。与王趋梦兮,课后先。君王亲发兮,惮青兕。朱明承夜兮,时不可以淹。皋兰被径兮,斯路渐。湛湛江水兮,上有枫。目极千里兮,伤春心。魂兮归来,哀江南!

 • 卜居

  屈原既放,三年不得复见。竭知尽忠而蔽障于谗。心烦虑乱,不知所从。乃往见太卜郑詹尹曰:“余有所疑,愿因先生决之。”詹尹乃端策拂龟,曰:“君将何以教之?”屈原曰:“吾宁悃悃款款,朴以忠乎,将送往劳来,斯无穷乎?“宁诛锄草茅以力耕乎,将游大人以成名乎?宁正言不讳以危身乎,将从俗富贵以偷生乎?宁超然高举以保真乎,将哫訾栗斯,喔咿儒儿,以事妇人乎?宁廉洁正直以自清乎,将突梯滑稽,如脂如韦,以洁楹乎?“宁昂昂若千里之驹乎,将泛泛若水中之凫,与波上下,偷以全吾躯乎?宁与骐骥亢轭乎,将随驽马之迹乎?宁与黄鹄比翼乎,将与鸡鹜争食乎?“此孰吉孰凶?何去何从?“世溷浊而不清:蝉翼为重,千钧为轻;黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。吁嗟默默兮,谁知吾之廉贞!”詹尹乃释策而谢曰:“夫尺有所短,寸有所长;物有所不足,智有所不明;数有所不逮,神有所不通。用君之心,行君之意。龟策诚不能知此事。

 • 九章之八橘颂

  后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。精色内白,类任道兮。纷緼宜修,姱而不丑兮。嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮?深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。愿岁并谢,与长友兮。淑离不淫,梗其有理兮。年岁虽少,可师长兮。行比伯夷,置以为像兮。

 • 九章之三哀郢

  皇天之不纯命兮,何百姓之震愆?民离散而相失兮,方仲春而东迁。去故都而就远兮,遵江夏以流亡。出国门而轸怀兮,申之吾以行。发郢都而去闾兮,怊荒忽其焉极!楫齐杨以容与兮,哀见君而不再得。望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰,过夏首而西浮兮,顾龙门而不见,心蝉媛而伤怀兮,眇不知其所,顺风波以从流兮,焉洋洋而为客。凌阳侯之汜滥兮,忽翱翔之焉薄,心絓结而不解兮,思蹇产而不释。将运舟而下浮兮,上洞庭而下江,去终古之所居兮,今逍遥而来东,羌灵魂之欲归兮,何须臾之忘反?背夏浦而西思兮,哀故都之日远,登大坟而远望兮,聊以舒吾忧心,哀州土之平乐兮,悲江介之遗风,当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如?曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜!心不怡之长久兮,忧与愁其相接,惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉。忽若去不信兮,至今九年而不复。惨郁郁而不通兮,蹇侘傺而含戚。外承欢之汋约兮,谌荏弱而维持,忠湛湛而愿进兮,妒被离而鄣之。尧舜之抗行兮,嘹杳杳而薄天,众谗人之嫉妒兮,被以不慈之伪名,憎愠论之修美兮,好夫人之慷慨。众蹀而日进兮,美超远而逾迈。乱曰:曼余目以流观兮,冀一反之何时?鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之!


离骚解释

离骚是一首“屈原的政治生涯传记”诗。以浪漫抒情的形式来叙事是其主要的风格。赋、比、兴三种修辞手法灵活穿插转换是其语言运用上的最大特点。
表达了要使楚国强大就必须推行美政的治国思想。表达了推行美政失败被贬后的不满不悔情绪及继续推行美政的坚定信念。表达了无机会再行美政则宁死不叛楚王的忠诚。
全诗中心:推行美政。
叙述文路:努力准备、失败悲愤、反思不悔;再试遇挫、徘徊无望、他投不忍、以死明志。
全诗结构:分五章共14个完整意段。前两章共包含7个完整意段为上半部;后三章也共包含7个完整意段为下半部。
为了便于记忆把握,也可把全诗分为十个相连贯的独立故事:
上半部五个,《屈原引路》、《屈原被屈》、《屈原不屈》、《屈原被怨》、《屈原说理》;
下半部五个,《屈原叩天》、《屈原求女》、《屈原问卜》、《屈原请神》、《屈原他投》。
第一章《被贬》53行;
《屈原引路》
(1)出身、志向、努力。1至8共8行;
(2)推行美政的必要性。9至18共10行;
《屈原被屈》
(3)改法失败经过及原因。19至35共17行;
(4)评价改法情况和表达对失败的看法与对改法的态度。36至53共18行。
第二章《反思》38行:
《屈原不屈》
(5)失败后自我反思。54至65共12行;
《屈原被怨》
(6)对屈原被贬一事,亲人埋怨(引出后面的借史反思)。66至71共6行;
《屈原说理》
(7)评理及激奋抒情。72至91共20行。
第三章《再试》38行:
《屈原叩天》
(8)上叩天门(直接找楚王)。92至107共16行;
《屈原求女》
(9)下求美女(走后宫路线)。108至119共22行。
第四章《徘徊》38行;
《屈原问卜》
(10)问卜及考虑。130至140共11行;
《屈原请神》
(11)求神。141至151共11行;
(12)认真考虑神灵的指引及下决心他投。152至167共16行。
第五章《他投》21行:
《屈原他投》
(13)远去西方投西皇。168至185共18行;
(14)全诗总结,是全诗的中心所在。186至188共3行。

离骚创作缘由

 司马迁在《史记·屈原·列传》中引刘安《离骚传》说:“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁 幽思而作《离骚》,离骚者,尤罹忧也。”;又说:“屈原正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”屈原的“忧愁幽思”和怨愤,是和楚国的政治现实紧密联系在一起的。《离骚》就是他根据楚国的政治现实和自己的不平遭遇,“发愤以抒情”而创作的一首政治抒情诗。由于其中曲折尽情地抒写了诗人的身世、思想和境遇,因此也有人把它看作是屈原生活历程的形象记录,称它为诗人的自叙传。

离骚内容层次

 《纲要》全诗以叙事为脉络,分为五大章。就情节结构上来说

 第一章(被贬)从家世和出生写起,诗人回顾了有生以来的奋斗及其不幸遭遇,

 第二章(反思)接着面对自己的失败,进行了一番深刻的反思,经过反思,坚定了信念,

 第三章(再试)又积极地重新求索,然而上下求索后却没有结果,

 第四章(徘徊)诗人又陷入苦闷与徘徊之中,

 第五章(他投)最后虽然在通过审慎思虑后决定西去,但充满憧憬的西去还是因为“眷顾楚国”而决然中途放弃。结果只能选择“以死殉国”。

 在五大章的基础上,全诗也可以分为份量相当的前后两部分,即第一、二章共91行为前半部分,写诗人有生以来的不懈追求与奋斗,以及遭致失败之后所引发的检视与思考,第三、四、五章共97行为后半部分,写诗人矢志不渝地继续努力,以及努力无果之后所产生的矛盾与苦闷。

离骚概赏

 第一章(被贬)53行:诗人从自己的家世和出生写起,回顾了自己有生以来的努力、追求、奋斗以及所遭受的失败,满腔悲愤地表述了矢志不渝的精神和九死未悔的态度。

 第二章(反思)38行;接着面对自己的失败,进行了一番深刻的反思。毕竟惨遭失败是不争的事实。因此,诗人以“路径似未看清兮”领起,先以“退身修整服装”一般地表现自己的反思,但仅如此则缺乏波澜,且难以深入,所以借“家姐”这个人物从反面来责备、劝说,以逼出“找舜帝评理去”一节,既深化了反思,又强化了情感。连情谊最亲密、对自己最关心的“家姐”,也如此责骂、劝说,世上还有谁能理解自己呢?一气之下便“找舜帝评理去”。反思的结果,坚定了自己的理想和信念。

 第三章(再试)38行:又积极地重新求索,然而上下求索后却没有结果。诗人写自己的“仔细寻路”。这是在遭遇诽谤之后的重新努力,但无论叩“天门”还是“求美女”,都以失败告终。

 第四章(徘徊)38行:诗人又陷入苦闷与徘徊之中。辛辛苦苦的求索又遭失败,究竟何去何从?诗人无奈,于是“取琼茅来卜卦”,请灵氛为他占算以决疑。灵氛卜卦的结果是必须远游离开楚国才有出路。经过一番考虑,仍然犹豫不决。于是再请巫师降神求教。之后,又经反复审慎的思索,最终决定“远游自离去”,离开楚国出游。

 第五章(他投)21行;通过审慎思虑后,诗人结束了自己的徘徊,认可了灵氛的“吉卦”,选择“吉日”出发。但充满憧憬的出游还是因为“眷顾楚国”而中途放弃了:”曲身回首停步“。结果只能选择以死殉国,“追随彭咸归去!”

 诗歌通篇是第一人称叙事的结构,情节分明,脉络清晰,而它的言志、抒情,则全都融入叙事过程之中,密切结合情节发展的具体阶段来进行,从而达到一种悲愤倾诉的强烈效果。

离骚艺术特色

 《楚辞》篇名。屈原的代表作。370多句,2400多字,为中国古代最长的政治抒情诗。王逸《楚辞章句》题作《离骚经》,宋代洪兴祖在《楚辞 补注》中指出:“盖后世之士祖述其词,尊之为经耳。”也有人称之为《离骚 赋》,或简称《骚》。自汉迄南北朝,《离骚》又常被举作屈原全部作品的总称。在文学史上,还常以“风”、“骚”并称,用“风”来概括《诗经》,用“骚”来概括《楚辞》。《离骚》中诗人用了许多比喻,无情地揭露了统治集团的丑恶,抨击了他们的奸邪、纵欲、贪婪、淫荡和强暴。同时,他也塑造了坚持正义、追求真理、不避艰难、不怕迫害、热爱乡土和人民的人物形象。

 《离骚》是一部具有现实意义的浪漫主义抒情诗,诗中无论是主人公形象的塑造,还是一些事物特征的描绘,诗人都大量采用夸张的浪漫主义表现手法。神话传说的充分运用,展开了多彩的幻想的翅膀,更加强了《离骚》的浪漫主义气韵。比、兴手法的运用,在《离骚》中是非常多见的,如他以香草比喻诗人品质的高洁,以男女关系比喻君臣关系,以驾车马比喻治理国家等。

 《离骚》的形式来源于楚国人民的口头创作,诗人又将之加以改造,构成长篇,使之包含了丰富的内容。它的语言精炼,吸收了楚国的不少方言,造句颇有特色。《楚辞》收集战国时代楚国屈原、宋玉等人的诗歌,西汉刘向辑,东汉王逸作章句。这些诗歌运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚的地方色彩,故名“楚辞”。

 《离骚》是屈原被贬后写出来的。本诗在中国历史上有一定地位,因此诗人也称“骚人”。

 风:《诗经》,《国风》的现实主义源头

 骚:浪漫主义源头《离骚》

离骚评价

 《离骚》是屈原用他的理想、遭遇、痛苦、热情, 以至于整个生命所熔铸而成的宏伟诗篇,其中闪耀着诗 人鲜明的个性光辉,这在中国文学史上,还是第一次出现。《离骚》的创作,既植根于现实,又富于幻想色彩。诗中大量运用古代神话和传说,通过极其丰富的想象和联想,并采取铺张描叙的写法,把现实人物、历史人物、神话人物交织在一起,把地上和天国、人间和幻境交织在一起,构成了瑰丽奇特、绚烂多彩的幻想世界,从而产生了强烈的艺术魅力。诗中又大量运用“香草美人”的比兴手法,把抽象的意识品性、复杂的现实关系生动形象地表现出来。

 所谓“《离骚》之文,依诗取兴,引类譬喻,故善鸟香草以配忠贞,恶禽臭物以比谗佞,灵修美人以媲于君,宓妃佚女以譬贤臣”(王 逸《楚辞章句》),说的就是这一艺术特色。而且其中的比喻,并不仅仅停留在个别事物的类比上,还体现于整个形象体系的构思中,因而又含有整体上的象征意义。《离骚》在语言形式上,突破了《诗经》以四字句为主的格局,每句五、六、七、八、九字不等,也有三字句和十字句,句法参差错落,灵活多变;统篇隔句句尾用 “兮”字,句中则往往配以“之”、“于”、“乎”、 “夫”、“而”等虚字,用来协调音节,也有全句不用虚字的。这种新的诗歌表现形式,为《诗经》以后兴起的骚体文学奠定了基础。

 《离骚》中又多用对偶。据统计,全篇对句在百句以上;并已出现了错综对,如“固时俗之工巧兮,规矩而改错;背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。”在一句中,还往往以双声配双声,叠韵配叠韵, 前者如“郁邑而傺兮”,后者如“聊逍遥以相羊”, 等等。这就形成了《离骚》的诗句在错落中见整齐,在整齐中又富于变化的特点,读来节奏谐和,音调抑扬,具有一种起伏回宕、一唱三叹的韵致。同时,《离骚》又大量运用楚地的方言词汇,如“汩”、“搴”、“莽”、 “冯”、“羌”、“诼”、“傺”、“阊阖”等,并常将状词冠于句首,带有浓厚的南国情调和地方特色。诗中对形容词的使用也十分恰切并具有新意,如写云霓翻腾之貌,“岌岌”喻高冠耸然之势,“蜿蜿” 状神龙游动之态,都可谓循声得貌,曲尽其妙。《离骚》在艺术上取得的高度成就,与它丰富深刻的思想内容完美地结合在一起,使它成为中国文学史上光照千古的绝 唱,并对后世产生了深远的影响。鲁迅曾赞之为“逸响伟辞,卓绝一世”(《汉文学史纲要》),给予了极高的评价。

离骚概述

 上半部包括七个完整意段。叙述文路:缘起,失败;反思,家人埋怨,评理。

 第一章《被贬》53行:叙述被贬的前后过程。夹议推行美政的必要性和推行美政失败的深层原因,并抒发情感。

 第二章《反思》38行:思考被贬原因。认为正直无错。不理会“姐姐”的责怪,论证推行美政的合理合法性。

 下半部包括七个完整意段。诗人行走路线:上天宫不成后想去昆山求仙家指引,但回头见家乡无女(女娲般的能女),便转而去求女,求女不成后才去昆山,在昆山求神问卜,得到仙家指引后转去投西皇,中途却又思乡停步,最后还是决定找彭咸(先王)去了。

 第三章《再试》38行:经过反思,坚定了信念,明确了自己的政治主张(推行美政)是对的,于是“上叩天门(直接找楚王)、下求美女(走后宫路线)”。希望能东山再起,继续推行美政。

 第四章《徘徊》38行:但“天关门(王不理)、女隐藏(王妃也不理)”,君王未醒。进路阻塞,便只好去“问卜、求神”,再思考决定何去何从。

 第五章《他投》21行:一波三折:最初决定依照神灵指引离开楚国投奔西皇,但思乡难行,停步放弃。但若留在故居却又没有知己!无奈最后还是选择了以死报答楚王世恩的结局。


关于爱国的诗

 • 九歌国殇

  操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接;旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先;凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤;霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓;天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野;出不入兮往不反,平原忽兮路遥远;带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩;诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌;身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。

 • 易水歌

  风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。

 • 离骚

  帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:名余曰正则兮,字余曰灵均。纷吾既有此内美兮,又重之以修能。扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。何桀纣之猖披兮,夫惟捷径以窘步。惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩!忽奔走以先后兮,及前王之踵武。荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!初既与余成言兮,后悔遁而有他。余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。老冉冉其将至兮,恐修名之不立。朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。众不可户说兮,孰云察余之中情?世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。济沅、湘以南征兮,就重华而敶词:启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。不顾难以图后兮,五子用失乎家衖。羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。皇天无私阿兮,览民德焉错辅。夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。瞻前而顾后兮,相观民之计极。夫孰非义而可用兮?孰非善而可服?阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。驷玉虬以椉鹥兮,溘埃风余上征。朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。纷总总其离合兮,斑陆离其上下。吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。及荣华之未落兮,相下女之可诒。吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。虽信美而无礼兮,来违弃而改求。览相观于四极兮,周流乎天余乃下。望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。及少康之未家兮,留有虞之二姚。理弱而媒拙兮,恐导言之不固。世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。闺中既以邃远兮,哲王又不寤。怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。曰:两美其必合兮,孰信修而慕之?思九州之博大兮,岂惟是其有女?曰:勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?民好恶其不同兮,惟此党人其独异!户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。曰:勉升降以上下兮,求矩矱之所同。汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。恐鹈鴂之先鸣兮,使夫百草为之不芳。何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。时缤纷其变易兮,又何可以淹留?兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?岂其有他故兮,莫好修之害也!余以兰为可恃兮,羌无实而容长。委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。既干进而务入兮,又何芳之能祗?固时俗之流从兮,又孰能无变化?览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。和调度以自娱兮,聊浮游而求女。及余饰之方壮兮,周流观乎上下。灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。路修远以多艰兮,腾众车使径待。路不周以左转兮,指西海以为期。屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。乱曰:已矣哉!国无人莫我知兮,又何怀乎故都!既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

 • 载驰

  载驰载驱,归唁卫侯。驱马悠悠,言至于漕。大夫跋涉,我心则忧。既不我嘉,不能旋反。视尔不臧,我思不远。既不我嘉,不能旋济?视尔不臧,我思不閟。陟彼阿丘,言采其蝱。女子善怀,亦各有行。许人尤之,众稚且狂。我行其野,芃芃其麦。控于大邦,谁因谁极?大夫君子,无我有尤。百尔所思,不如我所之。

 • 哀郢

  皇天之不纯命兮,何百姓之震愆。民离散而相失兮,方仲春而东迁。去故乡而就远兮,遵江夏以流亡。出国门而轸怀兮,甲之朝吾以行。发郢都而去闾兮,怊荒忽之焉极。楫齐杨以容与兮,哀见君而不再得。望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰。过夏首而西浮兮,顾龙门而不见。心婵媛而伤怀兮,眇不知其所蹠。顺风波以从流兮,焉洋洋而为客。凌阳侯之泛滥兮,忽翱翔之焉薄。心絓结而不解兮,思蹇产而不释。将运舟而下浮兮,上洞庭而下江。去终古之所居兮,今逍遥而来东。羌灵魂之欲归兮,何须臾而忘反。背夏浦而西思兮,哀故都之日远。登大坟以远望兮,聊以舒吾忧心。哀州土之平乐兮,悲江介之遗风。当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如。曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜。心不怡之长久兮,忧与愁其相接。惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉。忽若去不信兮,至今九年而不复。惨郁郁而不通兮,蹇侘傺而含戚。外承欢之汋约兮,谌荏弱而难持。忠湛湛而愿进兮,妒被离而障之。尧舜之抗行兮,瞭杳杳而薄天。众谗人之嫉妒兮,被以不慈之伪名。憎愠惀之修美兮,好夫人之慷慨。众踥蹀而日进兮,美超远而逾迈。乱曰:曼余目以流观兮,冀一反之何时。鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之。

 • 白马篇

  白马饰金羁,连翩西北驰。借问谁家子,幽并游侠儿。少小去乡邑,扬声沙漠垂。宿昔秉良弓,楛矢何参差。控弦破左的,右发摧月支。仰手接飞猱,俯身散马蹄。狡捷过猴猿,勇剽若豹螭。边城多警急,虏骑数迁移。羽檄从北来,厉马登高堤。长驱蹈匈奴,左顾凌鲜卑。弃身锋刃端,性命安可怀?父母且不顾,何言子与妻!名编壮士籍,不得中顾私。捐躯赴国难,视死忽如归!